• Trang chủ
  • Đầu tư
  • Danh mục đầu tư
  • Đầu tư hiệu quả
Danh mục đầu tư
Công cụ đáng tin cậy để tạo thu nhập!
Danh mục đầu tư

Cách tiếp cận toàn diện của Esperio đối với việc phát triển danh mục đầu tư bao gồm các chiến lược khác nhau và các rủi ro giả định. Mỗi danh mục đầu tư được cân đối với thời gian đầu tư và lợi nhuận dự kiến.

Hiệu quả đầu tư cung cấp đầy đủ tính minh bạch và phân tích kỹ lưỡng các kết quả. Các chuyên gia của Esperio thường xuyên theo dõi các chỉ số để đảm bảo lợi nhuận được công bố. Tất cả báo cáo bạn có thể tìm thấy trong Trang Cá nhân của bạn và trên trang web.

Nhà đầu tư có thể tham gia bất kỳ danh mục đầu tư nào vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ vị trí nào được mở bởi người quản lý cũng có thể được nhà đầu tư tự đóng vào bất kỳ lúc nào.
Bạn sẽ nhận được những cơ hội nào?

Đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản cao nhất

Kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn

Sử dụng quản lý chuyên nghiệp

Chỉ cần tuân theo chiến lược danh mục đầu tư!

Kịch bản hay nhất của năm 2021

Các nhà đầu tư sẽ tìm ra những cơ hội thu nhập tốt nhất trong thời gian đầu tư. Tất cả mọi yếu tố như xu hướng toàn cầu và triển vọng của một tài sản cụ thể sẽ được tính đến trước khi thêm vào danh mục đầu tư. Hàng tháng các chỉ số sẽ được kiểm tra lại, và có thể thực hiện những thay đổi cần thiết tùy theo tình hình thị trường.

Tham gia đầu tư qua danh mục Esperio, bạn sẽ không chỉ nhận được kinh nghiệm đầu tư danh mục đầu tư, hiểu biết về xu hướng thị trường mà còn có cơ hội tăng vốn dài hạn với tỷ lệ cao hơn lạm phát và lãi suất nhận được từ khoản tiền gửi ngân hàng.

Danh mục đầu tư Danh mục đầu tư First steps
Thời hạn đầu tư
12 tháng
Ngày ra mắt
11 tháng 1 2024
Rủi ro
20%
Dự báo lợi nhuận
25%
Danh mục đầu tư Tối ưu
Thời hạn đầu tư
6 tháng
Ngày ra mắt
11 tháng 1 2024
Rủi ro
25%
Dự báo lợi nhuận
30%
Danh mục đầu tư First steps

Nguyên tắc cơ bản

Mức đầu tư tối thiểu là cần thiết. Tính thanh khoản của tài sản trong danh mục đầu tư cao. Dễ dàng để làm theo.

Phương pháp nhận tín hiệu giao dịch hoạt động

Esperio Copy Trading

Các dịch vụ bổ sung

Chi tiết đầy đủ về các giao dịch đang mở vị thế. Thông báo ảnh chụp nhanh về các vị thế đã mở, đã sửa đổi hoặc đã đóng. Báo cáo hàng tháng về hiệu suất danh mục đầu tư. Báo cáo hiệu suất tổng thể của danh mục đầu tư khi hết hạn. Theo dõi hồ sơ danh mục đầu tư trước đó.

Tối ưu

Nguyên tắc cơ bản

Yêu cầu mức đầu tư tối thiểu Tính thanh khoản cao của tài sản trong danh mục đầu tư Dễ dàng để làm theo Công cụ phòng hộ Các công cụ tương quan chặt chẽ với phân tích cơ bản

Phương pháp nhận tín hiệu giao dịch hoạt động

Esperio Copy Trading

Các dịch vụ bổ sung

Chi tiết đầy đủ về các giao dịch đang mở vị thế. Thông báo ảnh chụp nhanh về các vị thế đã mở, đã sửa đổi hoặc đã đóng. Báo cáo hàng tháng về hiệu suất danh mục đầu tư. Báo cáo hiệu suất tổng thể của danh mục đầu tư khi hết hạn. Theo dõi hồ sơ danh mục đầu tư trước đó.

* Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, tỷ trọng tài sản trong danh mục có thể thay đổi

Cân đối lại và thay thế tài sản vào cuối tháng dương lịch