• Trang chủ
  • Khuyến mãi, tiền thưởng, VIP
  • Trading volume requirements
Khối lượng giao dịch Yêu cầu
Khi tính tiền thưởngđáp ứng các điều kiện của dịch vụ Esperio VIP, các định nghĩa và yêu cầu về khối lượng giao dịch sau sẽ được áp dụng
Nguyên tắc tính khối lượng giao dịch
  • Cơ sở để tính khối lượng giao dịch là tất cả các giao dịch được thực hiện bằng số vốn của khách hàng trên tất cả tài sản.
  • Bonus sẽ không được tính đến khi tính khối lượng giao dịch.
Vr Đơn vị đo khối lượng giao dịch là 1 lot khối lượng giảm (Vr).

1 lot tương đương với $100.000 số vốn của khách hàng theo giá trị danh nghĩa của hoạt động giao dịch.

Ví dụ: hoạt động giao dịch với khối lượng danh nghĩa là $50.000$200.000 sẽ tương ứng bằng 0,5 và 2,0 lot của khối lượng nhất định.

Giá trị danh nghĩa của hoạt động giao dịch được tính bằng công thức Pr*V*Cs, trong đó: Pr là giá của tài sản bằng đô la Mỹ tại thời điểm mở vị thế giao dịch.

V V là khối lượng hoạt động giao dịch
CS Cs là quy mô tiêu chuẩn của một hoạt động giao dịch, bằng 1 lot

Tỷ lệ số tiền của khách hàng so với tất cả số tiền trong tài khoản được xác định thông qua hệ số Q, giá trị của hệ số này được tính bằng công thức C/( C+B), trong đó:

C C là số tiền trong tài khoản của khách hàng
B B là số tiền thưởng trên tài khoản của khách hàng do công ty cung cấp
Các công thức sau đây được sử dụng để tính khối lượng thu được:
Đối với các cặp tiền tệ: Vr=V*Cs*Pr/100000*Q

Vr - tổng số lot

V - khối lượng hoạt động giao dịch

Cs - quy mô tiêu chuẩn của lệnh giao dịch bằng 1 lot

Pr - giá của tài sản so với đồng đô la Mỹ tại thời điểm mở vị thế giao dịch

100000 - quy mô hợp đồng

Q - tỷ lệ vốn của khách hàng so với vốn do công ty cung cấp.

Đối với tất cả các tài sản khác Vr=V*Cs*Mp*Pr/100000*Q

Vr - tổng số lot

V - khối lượng hoạt động giao dịch

Cs - quy mô tiêu chuẩn của lệnh giao dịch bằng 1 lot

Mp - giá thị trường của tài sản tại thời điểm mở vị thế giao dịch

Pr - giá của tài sản so với đồng đô la Mỹ tại thời điểm mở vị thế giao dịch

100000 - quy mô hợp đồng

Q - tỷ lệ vốn của khách hàng so với vốn do công ty cung cấp.