• Trang chủ
  • Đầu tư
  • Danh mục đầu tư
  • Lưu trữ
Lưu trữ danh mục đầu tư
Công cụ đáng tin cậy để tạo thu nhập!
Lưu trữ danh mục đầu tư

Thông tin được cập nhật vào ngày 28.05.2024

Danh mục đầu tư Danh mục đầu tư First steps
Khả năng sinh lời trong cả kỳ 11.8%
Hành vi
12 tháng
Định kỳ
Vào đầu mỗi tháng. Thường xuyên hơn trong trường hợp biến động bất ngờ
Tổng các khoản đầu tư
từ 1 000 USD
Rủi ro
20%
Danh mục đầu tư Danh mục đầu tư First steps
Khả năng sinh lời trong cả kỳ -5.6%
Hành vi
12 tháng
Định kỳ
Vào đầu mỗi tháng. Thường xuyên hơn trong trường hợp biến động bất ngờ
Tổng các khoản đầu tư
từ 1 000 USD
Rủi ro
38%
Danh mục đầu tư Tối ưu
Khả năng sinh lời trong cả kỳ 14.8%
Hành vi
6 tháng
Định kỳ
Vào đầu mỗi tháng. Thường xuyên hơn trong trường hợp biến động bất ngờ
Tổng các khoản đầu tư
từ 1 000 USD
Rủi ro
25%
Danh mục đầu tư Tối ưu
Khả năng sinh lời trong cả kỳ 0.4%
Hành vi
6 tháng
Định kỳ
Vào đầu mỗi tháng. Thường xuyên hơn trong trường hợp biến động bất ngờ
Tổng các khoản đầu tư
từ 1 000 USD
Rủi ro
25%
Danh mục đầu tư Tối ưu (tháng 6 đến tháng 12 năm 2022)
Khả năng sinh lời trong cả kỳ -10.4%
Hành vi
6 tháng
Định kỳ
Vào đầu mỗi tháng. Thường xuyên hơn trong trường hợp biến động bất ngờ
Tổng các khoản đầu tư
từ 1 000 USD
Rủi ro
8.1%
Danh mục đầu tư Optimal investment portfolio
Khả năng sinh lời trong cả kỳ -17.4%
Hành vi
6 tháng
Định kỳ
Еeach month. More often in case of unexpected volatility
Tổng các khoản đầu tư
từ 1 000 USD
Rủi ro
64.9%