• Trang chủ
  • Chương trình đối tác
  • Introducing broker
Introducing broker

nhận hoa hồng từ 30% từ spread

IB giới thiệu khách hàng với công ty và nhận hoa hồng cho việc này. Đó có thể là một giáo viên, một nhà tài chính, một nhà tư vấn với mạng lưới quan hệ rộng lớn. Tất cả những gì cần thiết để trở thành một IB là cho khách hàng biết về công ty, các dịch vụ và ưu đãi của công ty và nhận được từ 30% chênh lệch giao dịch của những khách hàng mà bạn đã thu hút.

IB Esperio

Nếu bạn biết cách thu hút những nhà giao dịch thành công nhất và có thể đưa ra những ý tưởng mới, thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn một phần thu nhập mà khách hàng của bạn mang lại cho công ty. Chúng tôi sẽ cung cấp các điều khoản hợp tác được cá nhân hóa tùy thuộc vào thị trường mà bạn hoạt động.

Chúng tôi đồng hành cùng đối tác trong mọi giai đoạn hợp tác và cung cấp mọi dịch vụ cần thiết để công việc đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi IB sẽ được nhận một tư vấn viên cá nhân và có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Các khoản thanh toán hoa hồng hàng ngày và hợp tác cá nhân giúp các đối tác của chúng tôi tăng thu nhập của họ với mỗi khách hàng được thu hút.

Ai có thể trở thành nhà môi giới giới thiệu?
Một nhà quản lý
Nhân viên ngân hàng
Agent
Nhà tư vấn tài chính
Bất kỳ ai có mạng lưới liên hệ rộng

Bất kể kỹ năng chuyên môn của bạn là gì, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các điều khoản hợp tác phù hợp với phần thưởng có lợi nhất trên thị trường.

Tham gia chương trình đối tác của chúng tôi và đạt được mục tiêu của bạn.

Trở thành đối tác