Fast CPA

lên đến $ 500 cho mỗi khách hàng được thu hút

Với chương trình đối tác kết hợp mới CPL + CPA + phần trăm chênh lệch, một đối tác sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cung cấp các khoản thanh toán cho việc đăng ký và xác minh mọi khách hàng được thu hút, khoản nạp thêm tài khoản giao dịch và phần trăm chênh lệch của hoạt động giao dịch. Nhờ đó, đối tác có thể chắc chắn rằng mỗi khách hàng sẽ mang lại thu nhập cho mình.

Cơ cấu hoa hồng (phụ thuộc vào quốc gia của khách hàng được thu hút):
Đối với mỗi khách hàng đã xác minh và nạp tài khoản tối thiểu là $ 50.
Đối với mọi khách hàng đang hoạt động tích cực. Phần thưởng bằng với số tiền nạp ban đầu của khách hàng đang hoạt động, nhưng không nhiều hơn số tiền được thiết lập cho quốc gia của khách hàng được thu hút.
10% từ spread các hoạt động giao dịch của khách hàng được thu hút, bắt đầu từ lệnh giao dịch đầu tiên.
Tỷ lệ hoa hồng
Hoa hồng Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Đối với khách hàng đã xác minh $20 $10 $5
Đối với khách hàng đang hoạt động tích cực $500 $400 $300
Hoàn trả từ spread 10% 10% 10%
Máy tính lợi nhuận Tính hoa hồng của bạn
Bạn sẽ được nhận:
Quản lý cá nhân
Thống kê mở rộng
Nhiều cách để nhận được phần thưởng
Hợp tác với Esperio
Theo điều kiện thuận lợi
Phần thưởng cho mọi khách hàng
Phần thưởng cho mọi giao dịch
Thanh toán không giới hạn cho bất kỳ khách hàng nào
Các khoản tích lũy hàng ngày
Không có giới hạn
không có thời gian giao dịch tối thiểu
không có lợi nhuận tối thiểu trên giao dịch
không yêu cầu về số lượng khách hàng
không giới hạn số tiền rút tối thiểu