• Trang chủ
 • Đầu tư
 • Copy Trading
 • Cách hoạt động
Esperio Copy Trading hoạt động như thế nào?

Nhà đầu tư mở tài khoản Esperio Investor, chọn nhà giao dịch thích hợp từ bảng xếp hạng dịch vụ và kết nối với tài khoản.

Dịch vụ sao chép theo tỷ lệ đã chọn các giao dịch của Trader vào tài khoản của nhà đầu tư. Tuy nhiên nhà đầu tư kiểm soát hoàn quyền truy cập vào tài khoản. Nhà đầu tư có thể ngừng sao chép và ngắt kết nối giao dịch vào bất cứ lúc nào.

Để đạt được sự minh bạch, tài khoản nhà đầu tư chỉ có thể kết nối với một nhà giao dịch tại một thời điểm. Nếu bạn muốn kết nối với nhiều Trader, bạn cần phải mở nhiều tài khoản giao dịch.

Trader khi tham gia vào dịch vụ sẽ nhận được phần thưởng là phần trăm lợi nhuận từ nhà đầu tư. Nhà giao dịch tự mình xác định số tiền thù lao (nhà đầu tư biết trước điều đó khi lựa chọn Trader để kết nối).

Sao chép giao dịch

Khối lượng của giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư được tính theo tỷ lệ giữa số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư và số tiền trong tài khoản của nhà giao dịch.

Volume (inv)=Multiplier(%) × (Equity Inv/Equity Trader) × Volume(trader)
 • Volume (inv) – khối lượng giao dịch được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư
 • Volume (tdr) – khối lượng giao dịch trên tài khoản của nhà giao dịch
 • Equity Inv – số dư trên tài khoản của nhà đầu tư tại thời điểm sao chép giao dịch
 • Equity Trader – số dư trên tài khoản của nhà giao dịch tại thời điểm sao chép giao dịch
 • Multiplier (%) – tỷ lệ lặp lại
Tham số equity được lấy từ nền tảng giao dịch, do đó nó bao gồm tất cả các quỹ tín dụng và bonus trên tài khoản giao dịch.
Tài khoản dự trữ

Tài khoản dự trữ đặc biệt được tạo ra đối với nhà đầu tư và nhà giao dịch. Hoa hồng tiềm năng của nhà giao dịch sẽ bị đóng băng trên tài khoản này. Sau mỗi giao dịch có lãi thành công tiền hoa hồng sẽ trừ từ tài khoản nhà đầu tư và sẽ được lưu lại trong tài khoản này.

Khi đăng ký tài khoản và kết nối với dịch vụ, nhà giao dịch chỉ định một khoản hoa hồng mà anh ta muốn nhận được từ lợi nhuận của những nhà đầu tư sao chép giao dịch của anh ta. Khi giao dịch kết thúc, hoa hồng được ghi lại từ tài khoản của nhà đầu tư và lưu trong tài khoản dự trữ.

Commission = Profit × Fee(%)
 • Commission – phí hoa hồng
 • Profit – lợi nhuận trên một giao dịch đã đóng
 • Master Fee (%) – hoa hồng Trader đã định trước
Hoa hồng tích lũy trên tài khoản dự trữ được phân phối giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư khi thực hiện thanh toán.
Quyết toán

Quyết toán - thủ tục phân chia hoa hồng giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư vào cuối kỳ báo cáo. Trong khuôn khổ các thỏa thuận quyết toán, hoa hồng tích lũy trên tài khoản dự trữ được phân phối. Do đó, nhà giao dịch chỉ nhận được khoản thù lao do anh ta đã tự định trước.

Reward Master = Master Fee(%) × Profit period
Сompensation Investor = Summary commission period – Reward Master
 • Reward Master – tổng hoa hồng của nhà giao dịch
 • Сompensation Investor – hoàn trả hoa hồng cho nhà đầu tư
 • Summary commission period – số tiền hoa hồng cho kỳ báo cáo
 • Profit period – lợi nhuận cho tất cả các lệnh giao dịch trong kỳ báo cáo
 • Master Fee (%) – hoa hồng Trader đã định trước
Nếu trong kỳ báo cáo, nhà đầu tư chịu lỗ trong các hoạt động giao dịch từ tài khoản của nhà đầu tư, thì khoản hoa hồng hoàn trả cho nhà đầu tư bằng với số tiền hoa hồng trong kỳ báo cáo.
Сompensation Investor = Summary commission period – Reward Master

Điều khoản quyết toán: Thanh toán giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư chỉ xảy ra khi không có các lệnh đang mở được sao chép trên tài khoản của nhà đầu tư. Các cuộc thanh toán định kỳ diễn ra vào Chủ nhật cuối cùng của tháng, hoặc khi tài khoản của nhà đầu tư ngắt kết nối với tài khoản của nhà giao dịch.

Khuyến nghị đối với nhà giao dịch: để nhận hoa hồng theo định kỳ, nhà giao dịch nên đóng tất cả các lệnh mở vào thứ sáu cuối cùng của tháng.
Các thuật ngữ và khái niệm chung về dịch vụ
Hoa hồng của Master
Chuyển một phần hoa hồng (bao gồm cả hoa hồng Esperio) vào tài khoản của nhà giao dịch dựa trên kết quả của quyết toán.
Hoàn trả hoa hồng cho nhà đầu tư (Compensation Investor)
Hoàn trả cho nhà đầu tư một phần hoa hồng tích lũy của nhà giao dịch dựa trên kết quả của quyết toán.
Quyết toán
Thủ tục chia hoa hồng giữa tài khoản của nhà đầu tư và nhà giao dịch.
Hoa hồng cho mỗi giao dịch
Hoa hồng, được đóng băng trên tài khoản dự trữ cho đến thời điểm hai bên quyết toán. Tiền hoa hồng được trừ từ tài khoản của nhà đầu tư ngay sau khi đóng một giao dịch có lãi đã được sao chép từ tài khoản của nhà giao dịch. Việc tính toán hoa hồng không phụ thuộc vào việc ai đang quản lý giao dịch được sao chép tại thời điểm đóng cửa.
Tỷ lệ sao chép giao dịch (Multiplier)
Tỷ lệ sao chép hoạt động giao dịch từ tài khoản của nhà giao dịch sang tài khoản của nhà đầu tư, được xác định bởi nhà đầu tư tại thời điểm tham gia tài khoản của nhà đầu tư.
Đầu tư
Quá trình sao chép các hoạt động giao dịch từ tài khoản của nhà giao dịch sang tài khoản của nhà đầu tư.
Kỳ báo cáo
Khoảng thời gian tương tác giữa nhà đầu tư và nhà giao dịch. Khi thời hạn kết thúc thì nhà đầu tư và nhà giao dịch sẽ tính toán lẫn nhau. Đầu kỳ báo cáo là thời điểm Nhà giao dịch tham gia hoặc kết thúc giai đoạn tương tác trước đó. Cuối kỳ báo cáo là ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng hoặc ngày nhà đầu tư ngắt kết nối với nhà giao dịch.
Hoa hồng của nhà giao dịch
Hoa hồng của nhà giao dịch là khoản phí cho các giao dịch sinh lời được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư.
Tài khoản không công khai của Esperio Master
Tài khoản của nhà giao dịch không được liệt kê trong xếp hạng Empower Copy Trading trên trang web Esperio. Nhà đầu tư chỉ có thể kết nối với tài khoản này bằng đường link mà nhà đầu tư có thể nhận trực tiếp từ nhà giao dịch của dịch vụ.
Esperio Master
Khách hàng công ty đã đăng ký tài khoản trong dịch vụ Empower Copy Trading với tư cách là nhà giao dịch. Nhà giao dịch là nhà cung cấp các giao dịch cho tài khoản của các nhà đầu tư được kết nối.
Esperio Investor
Khách hàng công ty đã đăng ký dịch vụ Empower Copy Trading với tư cách là nhà đầu tư.