Sự thay đổi số lượng lao động (tính theo quý).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
06-02-24 21:45 0.4% 0.3% -0.2%
31-10-23 21:45 -0.2% 0.4% 1%
01-08-23 22:45 1% 0.5% 0.8%
02-05-23 22:45 0.8% 0.4% 0.2%
31-01-23 21:45 0.2% 0.3% 1.3%
01-11-22 21:45 1.3% 0.5% 0%
02-08-22 22:45 0% 0.4% 0% (0.1%)
03-05-22 22:45 0.1% 0.1% 0.1%
01-02-22 21:45 0.1% 0.3% 2%
02-11-21 21:45 2% 0.4% 1%
03-08-21 22:45 1% 0.7% 0.6%
04-05-21 22:45 0.6% 0.2% 0.6%
02-02-21 21:45 0.6% 0% -0.8%
03-11-20 21:45 -0.8% -0.8% -0.4%
04-08-20 22:45 -0.4% -2% 1.0% (0.7%)
05-05-20 22:45 0% -0.3% 0%
04-02-20 21:45 0% 0.3% 0.2%
05-11-19 21:45 0.2% 0.3% 0.8%
05-08-19 22:45 0.8% 0.4% -0.2%
30-04-19 22:45 -0.2% 0.5% 0.1%
06-02-19 21:45 0.1% 0.3% 1.1%
06-11-18 21:45 1.1% 0.5% 0.5%
31-07-18 22:45 0.5% 0.4% 0.6%
01-05-18 22:45 0.6% 0.4% 0.5%
06-02-18 21:45 0.5% 0.2% 2.2%
31-10-17 21:45 1.1% 0.8% -0.2%
01-08-17 22:45 -0.2% 0.7% 1.2%
02-05-17 22:45 1.2% 0.8% 0.8%
31-01-17 21:45 0.8% 1.4%
01-11-16 21:45 1.4% 0.6% 2.4%
16-08-16 22:45 2.4% 0.6% 1.4% (1.2%)
03-05-16 22:45 1.2% 0.7% 0.9%
02-02-16 21:45 0.9% 0.8% -0.5% (-0.4%)
03-11-15 21:45 -0.4% 0.4% 0.3%
04-08-15 22:45 0.3% 0.5% 0.7%
05-05-15 22:45 0.7% 0.8% 1.2%
03-02-15 21:45 +1.2% +0.8% +0.9% (+0.8%)
04-11-14 21:45 +0.8% +0.6% +0.4%
05-08-14 22:45 +0.4% +0.7% +0.9%
06-05-14 22:45 +0.9% +0.7% +1.0% (+1.1%)
04-02-14 21:45 +1.1% +0.7% +1.2%
05-11-13 21:45 +1.2% +0.5% +0.4%
06-08-13 22:45 +0.4% +0.4% +1.7%
08-05-13 22:45 +1.7% +1.1% -1.0%
06-02-13 21:45 -0.1% +0.4% -0.4%
07-11-12 21:45 -0.4% +0.3% -0.1%
08-08-12 22:45 -0.1% +0.4% +0.4%
02-05-12 22:45 +0.4% +0.5% +0.1%
08-02-12 21:45 +0.1% +0.4% +0.2%
02-11-11 21:45 0.2% 0.5% 0.1%
03-08-11 21:45 0.0% 0.0% 1.3%
04-05-11 21:45 1.4% 0.5% -0.4%
02-02-11 21:45 -0.5% 0.2% 1.0%
03-11-10 21:45 1.0% 0.5% -0.2%
04-08-10 11:00 -0.3% 0.5% 1.0%
05-05-10 11:00 1.0% 0.3% -0.1%
03-02-10 11:00 -0.1% -0.1% -0.8%
04-11-09 11:00 -0.8% -0.3% -0.4%
05-08-09 11:00 -0.4% -0.7% -1.3%
06-05-09 11:00 -1.1% -1.0% 0.6%
04-02-09 11:00 0.9% -0.7% 0.1%
05-11-08 11:00 0.1% -0.7% 1.2%
06-08-08 11:00 1.2% 0.1% -1.3%
07-05-08 11:00 -1.3% -0.1% 0.9%
06-02-08 11:00 1.1% 0.3% -0.3%
Mức quan trọng
Quốc gia New Zealand
Nguồn Cục Thống kê New Zealand (Statistics New Zealand).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi số lao động có việc làm trong nước.

Tác động đến thị trường

Sự gia tăng chỉ số dẫn đến việc tăng chỉ số chi tiêu của người tiêu dùng do đó kích thích tăng trưởng kinh tế . Tăng số lượng lao động là một yếu tố tích cực đối với đồng đô la New Zealand.