GDP (tính theo quý).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
23-02-24 07:00 -0.3% -0.3% 0.0%
30-01-24 09:00 -0.3% -0.3% 0.0% (-0.1%)
24-11-23 07:00 -0.1% -0.1% 0.1%
30-10-23 09:00 -0.1% -0.3% 0.1% (0%)
25-08-23 06:00 0% 0% -0.1%
28-07-23 08:00 0% 0.1% -0.3%
25-05-23 06:00 -0.3% 0% -0.5%
28-04-23 08:00 0% 0.2% -0.5% (-0.4%)
24-02-23 07:00 -0.4% -0.2% 0.5%
30-01-23 09:00 -0.2% 0% 0.5% (0.4%)
25-11-22 07:00 0.4% 0.3% 0.1%
28-10-22 08:00 0.3% -0.2% 0.1%
25-08-22 06:00 0.1% 0% 0.8%
29-07-22 08:00 0% 0.1% 0.8% (0.2%)
25-05-22 06:00 0.2% 0.2% -0.3%
29-04-22 08:00 0.2% 0.1% -0.3%
25-02-22 07:00 -0.3% -0.7% 1.7%
28-01-22 09:00 -0.7% -0.3% 1.7%
25-11-21 07:00 1.7% 1.8% 2.0% (1.6%)
29-10-21 08:00 1.8% 2.2% 1.9% (1.6%)
24-08-21 06:00 1.6% 1.5% -2% (-1.8%)
30-07-21 08:00 1.5% 2% -2.1% (-1.8%)
25-05-21 06:00 -1.8% -1.7% 0.5%
30-04-21 08:00 -1.7% -1.5% 0.5% (0.3%)
24-02-21 07:00 0.3% 0.1% 8.5%
29-01-21 09:00 0.1% 0% 8.5%
24-11-20 07:00 8.5% 8.2% -9.8%
30-10-20 09:00 8.2% 7.3% -9.8% (-9.7%)
25-08-20 06:00 -9.7% -10.1% -2.0%
30-07-20 08:00 -10.1% -9% -2.0% (-2.2%)
25-05-20 06:00 -2.2% -2.2% -0.1%
15-05-20 08:00 -2.2% -2.2% -0.1% (0%)
25-02-20 07:00 0% 0% 0.2%
14-02-20 07:00 0% 0.1% 0.2% (0.1%)
22-11-19 07:00 0.1% 0.1% -0.2%
14-11-19 07:00 0.1% -0.1% -0.2% (-0.1%)
27-08-19 06:00 -0.1% -0.1% 0.4%
14-08-19 06:00 -0.1% -0.1% 0.4%
23-05-19 06:00 0.4% 0.4% 0%
15-05-19 06:00 0.4% 0.4% 0%
22-02-19 07:00 0% 0% -0.2%
14-02-19 07:00 0% 0.1% -0.2%
23-11-18 07:00 -0.2% -0.2% 0.5%
14-11-18 07:00 -0.2% -0.1% 0.5%
24-08-18 06:00 0.5% 0.5% 0.4%
14-08-18 06:00 0.5% 0.4% 0.4% (0.3%)
24-05-18 06:00 0.3% 0.3% 0.6%
15-05-18 06:00 0.3% 0.4% 0.6%
23-02-18 07:00 0.6% 0.6% 0.7%
14-02-18 07:00 0.6% 0.8% 0.7% (0.8%)
23-11-17 07:00 0.8% 0.8% 0.6%
14-11-17 07:00 0.8% 0.6% 0.6%
25-08-17 06:00 0.6% 0.6% 0.7%
15-08-17 06:00 0.6% 0.7% 0.7% (0.6%)
23-05-17 06:00 0.6% 0.6% 0.4%
12-05-17 06:00 0.6% 0.7% 0.4%
23-02-17 07:00 0.4% 0.4% 0.1%
14-02-17 07:00 0.4% 0.5% 0.1% (0.2%)
24-11-16 07:00 0.2% 0.2% 0.4%
15-11-16 07:00 0.2% 0.3% 0.4%
24-08-16 06:00 0.4% 0.4% 0.7%
12-08-16 06:00 0.4% 0.2% 0.7%
24-05-16 06:00 0.7% 0.7% 0.3%
13-05-16 06:00 0.7% 0.6% 0.3%
23-02-16 07:00 0.3% 0.3% 0.3%
12-02-16 07:00 0.3% 0.3% 0.3%
24-11-15 07:00 0.3% 0.3% 0.4%
13-11-15 07:00 0.3% 0.3% 0.4%
25-08-15 06:00 0.4% 0.4% 0.3%
14-08-15 06:00 0.4% 0.5% 0.3%
22-05-15 06:00 0.3% 0.3% 0.7%
13-05-15 06:00 0.3% 0.5% 0.7%
24-02-15 07:00 +0.7% +0.7% +0.7%
13-02-15 07:00 +0.7% +0.3% +0.1%
25-11-14 07:00 +0.1% +0.1% +0.1%
14-11-14 07:00 +0.1% +0.1% -0.1% (-0.2%)
01-09-14 06:00 -0.2% -0.2% -0.2%
14-08-14 06:00 -0.2% -0.1% +0.8%
23-05-14 06:00 +0.8% +0.8% +0.8%
15-05-14 06:00 +0.8% +0.7% +0.4%
25-02-14 07:00 +0.4% +0.4% +0.4%
14-02-14 07:00 +0.4% +0.3% +0.3%
22-11-13 07:00 +0.3% +0.3% +0.3%
14-11-13 07:00 +0.3% +0.3% +0.7%
23-08-13 06:00 +0.7% +0.7% +0.7%
14-08-13 06:00 +0.7% +0.6% +0.1%
24-05-13 06:00 +0.1% +0.1% +0.1%
15-05-13 06:00 +0.1% +0.3% -0.6%
22-02-13 07:00 -0.6% -0.6% -0.6%
14-02-13 07:00 -0.6% -0.5% +0.2%
23-11-12 07:00 +0.2% +0.2% +0.2%
15-11-12 07:00 +0.2% +0.1% +0.3%
23-08-12 06:00 +0.5% +0.3% +0.5%
14-08-12 06:00 +0.3% +0.1% +0.5%
24-05-12 06:00 +0.5% +0.5% -0.2%
15-05-12 06:00 +0.5% +0.1% -0.2%
24-02-12 07:00 -0.2% -0.2% -0.2%
15-02-12 07:00 -0.2% -0.3% +0.5%
24-11-11 07:00 +0.5% +0.5% +0.5%
15-11-11 07:00 +0.5% +0.5% +0.1%
01-09-11 06:00 +0.1% +0.1% +1.5%
16-08-11 06:00 +0.1% +0.5% +1.5%
24-05-11 06:00 +1.5% +1.5% +1.5%
13-05-11 06:00 +1.5% +0.9% +0.4%
24-02-11 07:00 +0.4% +0.4% +0.7%
15-02-11 07:00 +0.4% +0.5% +0.7%
23-11-10 07:00 +0.7% +0.7% +2.2%
12-11-10 07:00 +0.7% +0.8% +2.2%
Mức quan trọng
Quốc gia Đức
Nguồn Ban thống kê Liên Bang Đức (Federal Statistical Office of Germany).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi trong giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ dành cho việc tiêu thụ trực tiếp và sản xuất trong một thời gian nhất định, đối với tất cả các thành phần kinh tế trên lãnh thổ của nhà nước dành cho mục đích tiêu dùng, xuất khẩu và tích lũy thì không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ. Là chỉ số toàn diện nhất cho thấy được tình trạng của nền kinh tế đất nước.

Tác động đến thị trường

Tăng chỉ số là dấu hiệu có lợi cho đồng euro. Chỉ số có ảnh hưởng tới thị trường.