Chỉ số thu nhập bình quân, 3 tháng/năm
Ngày Thực tế Dự báo Trước
15-11-22 6% 5.9% 6.1% (6%)
11-10-22 6% 5.9% 5.5%
13-09-22 5.5% 5.4% 5.2% (5.1%)
16-08-22 5.1% 4.5% 6.4% (6.2%)
19-07-22 6.2% 6.7% 6.8%
14-06-22 6.8% 7.6% 7%
17-05-22 7% 5.4% 5.6% (5.4%)
12-04-22 5.4% 5.4% 4.8%
15-03-22 4.8% 4.6% 4.6% (4.3%)
15-02-22 4.3% 3.8% 4.2%
18-01-22 4.2% 4.2% 4.9%
14-12-21 4.9% 4.6% 5.9% (5.8%)
16-11-21 5.8% 5.6% 7.2% (8.3%)
12-10-21 7.2% 7% 8.3%
14-09-21 8.3% 8.2% 8.8%
17-08-21 8.8% 8.6% 7.4% (7.3%)
15-07-21 7.3% 7.1% 5.6%
15-06-21 5.6% 4.9% 4.3% (4%)
18-05-21 4% 4.5% 4.5%
20-04-21 4.5% 4.8% 4.8%
23-03-21 4.8% 4.9% 4.7%
23-02-21 4.7% 4.1% 3.6%
26-01-21 3.6% 2.9% 2.8% (2.7%)
15-12-20 2.7% 2.2% 1.4% (1.3%)
10-11-20 1.3% 1% 0.1% (0%)
13-10-20 0% -0.6% -1%
15-09-20 -1% -1.3% -1.2%
11-08-20 -1.2% -1.1% -0.3%
16-07-20 -0.3% -0.4% 1%
16-06-20 1% 1.4% 2.4%
19-05-20 2.4% 2.6% 2.8%
21-04-20 2.8% 3% 3.1%
17-03-20 3.1% 3% 2.9%
18-02-20 2.9% 3% 3.2%
21-01-20 3.2% 3.1% 3.2%
17-12-19 3.2% 3.4% 3.7% (3.6%)
12-11-19 3.6% 3.8% 3.7% (3.8%)
15-10-19 3.8% 4% 3.9% (4%)
10-09-19 4.0% 3.7% 3.8% (3.7%)
13-08-19 3.7% 3.7% 3.5% (3.4%)
16-07-19 3.4% 3.1% 3.2% (3.1%)
11-06-19 3.1% 3% 3.3% (3.2%)
14-05-19 3.2% 3.4% 3.5%
16-04-19 3.5% 3.5% 3.5% (3.4%)
19-03-19 3.4% 3.2% 3.4%
19-02-19 3.4% 3.5% 3.4%
22-01-19 3.4% 3.3% 3.3%
11-12-18 3.3% 3% 3.1% (3%)
13-11-18 3% 3% 2.8% (2.7%)
16-10-18 2.7% 2.6% 2.6%
11-09-18 2.6% 2.4% 2.4%
14-08-18 2.4% 2.5% 2.5%
17-07-18 2.5% 2.5% 2.6% (2.5%)
12-06-18 2.5% 2.5% 2.6%
15-05-18 2.6% 2.6% 2.8%
17-04-18 2.8% 3% 2.8%
21-03-18 2.8% 2.6% 2.7% (2.5%)
21-02-18 2.5% 2.5% 2.5%
24-01-18 2.5% 2.5% 2.5%
13-12-17 2.5% 2.5% 2.3% (2.2%)
15-11-17 2.2% 2.1% 2.3% (2.2%)
18-10-17 2.2% 2.1% 2.2% (2.1%)
13-09-17 2.1% 2.3% 2.1%
16-08-17 2.1% 1.8% 1.9% (1.8%)
12-07-17 1.8% 1.8% 2.1%
14-06-17 2.1% 2.4% 2.3% (2.4%)
17-05-17 2.4% 2.4% 2.3%
12-04-17 2.3% 2.2% 2.3% (2.2%)
15-03-17 2.2% 2.4% 2.6%
15-02-17 2.6% 2.8% 2.8%
18-01-17 2.8% 2.6% 2.6% (2.5%)
14-12-16 2.5% 2.3% 2.4% (2.3%)
16-11-16 2.3% 2.4% 2.3%
19-10-16 2.3% 2.3% 2.4% (2.3%)
14-09-16 2.3% 2.1% 2.5% (2.4%)
17-08-16 2.4% 2.4% 2.3%
20-07-16 2.3% 2.3% 2.0%
15-06-16 2.0% 1.7% 2.0% (2.1%)
18-05-16 2.0% 1.7% 1.9% (1.8%)
20-04-16 1.8% 2.3% 2.1%
16-03-16 2.1% 2% 1.9%
17-02-16 1.9% 1.9% 2.1% (2%)
20-01-16 2% 2.1% 2.4%
16-12-15 2.4% 2.5% 3%
11-11-15 3% 3.2% 3.0%
14-10-15 3.0% 3.1% 2.9%
16-09-15 2.9% 2.5% 2.6% (2.4%)
12-08-15 2.4% 2.8% 3.2%
15-07-15 3.2% 3.3% 2.7%
17-06-15 2.7% 2.1% 2.3% (1.9%)
13-05-15 1.9% 1.7% 1.7%
17-04-15 1.7% 1.7% 1.8%
18-03-15 +1.8% +2.2% +2.1%
18-02-15 +2.1% +1.7% +1.8% (+1.7%)
21-01-15 +1.7% +1.7% +1.4%
17-12-14 +1.4% +1.3% +1.0%
12-11-14 +1.0% +0.8% +0.7%
15-10-14 +0.7% +0.7% +0.6%
17-09-14 +0.6% +0.5% -0.2%
13-08-14 -0.2% -0.1% +0.3%
16-07-14 +0.3% +0.7% +0.8% (+0.7%)
11-06-14 +0.7% +1.2% +1.7%
14-05-14 +1.7% +2.2% +1.7%
16-04-14 +1.7% +1.8% +1.4%
19-03-14 +1.4% +1.3% +1.1%
19-02-14 +1.1% +0.9% +0.9%
22-01-14 +0.9% +1.1% +0.9%
18-12-13 +0.9% +0.8% +0.7%
13-11-13 +0.7% +0.7% +0.7%
16-10-13 +0.7% +1.0% +1.1%
11-09-13 +1.1% +1.3% +2.1%
14-08-13 +2.1% +2.1% +1.7%
17-07-13 +1.7% +1.4% +1.3%
12-06-13 +1.3% +0.3% +0.4%
15-05-13 +0.4% +0.7% +0.8%
17-04-13 +0.8% +1.4% +1.2%
20-03-13 +1.2% +1.5% +1.3% (+1.4%)
20-02-13 +1.4% +1.4% +1.5%
23-01-13 +1.5% +1.6% +1.8%
12-12-12 +1.8% +1.9% +1.8%
14-11-12 +1.8% +1.8% +1.7%
17-10-12 +1.7% +1.6% +1.6%
12-09-12 +1.5% +1.5% +1.6%
15-08-12 +1.6% +1.9% +1.5%
18-07-12 +1.5% +1.4% +1.4%
20-06-12 +1.4% +0.8% +0.6%
16-05-12 +0.6% +1.1% +1.1%
18-04-12 1.1% +1.3% +1.4%
14-03-12 +1.4% +1.9% +2.0%
15-02-12 +2.0% +1.8% +1.9%
18-01-12 +1.9% +2.0% +2.0%
14-12-11 2.0% 2.0% 2.3%
16-11-11 +2.3% +2.5% +2.8%
12-10-11 +2.8% +2.7% +2.8%
14-09-11 +2.8% +2.7%
17-08-11 +2.6% +2.3% +2.3%
13-07-11 +2.3% +1.8%
15-06-11 +1.8% +2.1% +2.3%
18-05-11 2.30% 2.00% 2.10%
13-04-11 2.00% 2.60% 2.30%
16-03-11 2.30% 2.20% 1.80%
16-02-11 1.80% 2.00% 2.10%
19-01-11 2.10% 2.20% 2.10%
15-12-10 2.20% 2.20% 2.10%
17-11-10 2.00% 2.10% 1.70%
13-10-10 1.70% 1.60% 1.30%
15-09-10 1.50% 1.60% 1.10%
11-08-10 1.30% 1.10% 2.70%
14-07-10 2.70% 3.10% 4.10%
16-06-10 4.20% 4.40% 4.30%
12-05-10 4.00% 2.20% 2.50%
21-04-10 2.30% 2.50% 0.80%
17-03-10 0.90% 1.70% 0.70%
17-02-10 0.80% 1.20% 0.80%
20-01-10 0.70% 1.60% 1.50%
16-12-09 1.50% 1.30% 1.40%
11-11-09 1.20% 1.50% 1.60%
14-10-09 1.60% 1.40% 1.80%
16-09-09 1.70% 2.10% 2.50%
12-08-09 2.50% 2.30% 2.30%
15-07-09 2.30% 2.10% 0.90%
17-06-09 0.80% 0.20% -0.30%
12-05-09 -0.40% -0.90% 0.20%
22-04-09 0.10% 1.40% 1.70%
18-03-09 1.80% 3.00% 3.10%
11-02-09 3.20% 3.00% 3.20%
21-01-09 3.10% 3.30% 3.30%
17-12-08 3.30% 3.20% 3.30%
12-11-08 3.30% 3.30% 3.40%
15-10-08 3.40% 3.50% 3.50%
17-09-08 3.50% 3.40% 3.40%
13-08-08 3.40% 3.60% 3.80%
16-07-08 3.80% 3.70% 3.90%
11-06-08 3.80% 4.10% 4.00%
14-05-08 4.00% 3.70% 3.70%
16-04-08 3.70% 3.60% 3.90%
19-03-08 3.70% 3.80% 3.80%
13-02-08 3.80% 3.90% 4.00%
16-01-08 4.00% 3.90% 4.00%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Các chỉ số được tính toán dựa trên mức tăng của thu nhập 3 tháng gần đây (có ghi nhận sự giải ngân) Mức thu nhập tăng là chỉ số chính xác cho thấy mức lạm phát tương lai, nếu như nó không cân bằng với việc gia tăng năng suất lao động, thì chỉ số này sẽ dẫn đến sự tăng giá. Chỉ số này được tính toán riêng biệt không bao gồm tiền thưởng, nhưng trong trường hợp này nó ảnh hưởng không đáng kể đến thị trường.

Tác động đến thị trường

Chỉ số này có ảnh hưởng tương đối đến sự biến động tỷ giá đồng bảng Anh. Nhìn chung, chỉ số này tăng có ảnh hưởng tích cực đến đồng bảng Anh.