Chỉ số giá tiêu dùng/năm.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
09-12-22 1.6% 1.6% 2.1%
09-11-22 2.1% 2.4% 2.8%
14-10-22 2.8% 2.8% 2.5%
09-09-22 2.5% 2.8% 2.7%
10-08-22 2.7% 2.9% 2.5%
09-07-22 2.5% 2.4% 2.1%
10-06-22 2.1% 2.2% 2.1%
11-05-22 2.1% 1.8% 1.5%
11-04-22 1.5% 1.2% 0.9%
09-03-22 0.9% 0.9% 0.9%
16-02-22 0.9% 1% 1.5%
12-01-22 1.5% 1.8% 2.3%
09-12-21 2.3% 2.5% 1.5%
10-11-21 1.5% 1.4% 0.7%
14-10-21 0.7% 0.9% 0.8%
09-09-21 0.8% 1% 1.0%
09-08-21 1.0% 0.8% 1.1%
09-07-21 1.1% 1.3% 1.3%
09-06-21 1.3% 1.6% 0.9%
11-05-21 0.9% 1% 0.4%
09-04-21 0.4% 0.3% -0.2%
10-03-21 -0.2% -0.4% -0.3%
10-02-21 -0.3% 0.0% 0.2%
11-01-21 0.2% 0.1% -0.5%
09-12-20 -0.5% 0% 0.5%
10-11-20 0.5% 0.8% 1.7%
15-10-20 1.7% 1.8% 2.4%
09-09-20 2.4% 2.4% 2.7%
10-08-20 2.7% 2.6% 2.5%
09-07-20 2.7% 2.5% 2.4%
10-06-20 2.4% 2.7% 3.3%
12-05-20 3.3% 3.7% 4.3%
10-04-20 4.3% 4.8% 5.2%
10-03-20 5.2% 5.2% 5.4%
10-02-20 5.4% 4.9% 4.5%
09-01-20 4.5% 4.7% 4.5%
10-12-19 4.5% 4.2% 3.8%
09-11-19 3.8% 3.3% 3%
15-10-19 3% 2.9% 2.8%
10-09-19 2.8% 2.6% 2.8%
09-08-19 2.8% 2.7% 2.7%
10-07-19 2.7% 2.7% 2.7%
12-06-19 2.7% 2.7% 2.5%
09-05-19 2.5% 2.5% 2.3%
11-04-19 2.3% 2.3% 1.5%
09-03-19 1.5% 1.5% 1.7%
15-02-19 1.7% 1.9% 1.9%
10-01-19 1.9% 2.1% 2.2%
09-12-18 2.2% 2.4% 2.5%
09-11-18 2.5% 2.5% 2.5%
16-10-18 2.5% 2.5% 2.3%
10-09-18 2.3% 2.2% 2.1%
09-08-18 2.1% 1.9% 1.9%
10-07-18 1.9% 1.9% 1.8%
09-06-18 1.8% 1.8% 1.8%
10-05-18 1.8% 1.9% 2.1%
11-04-18 2.1% 2.6% 2.9%
09-03-18 2.9% 2.5% 1.5%
09-02-18 1.5% 1.5% 1.8%
10-01-18 1.8% 1.9% 1.7%
09-12-17 1.7% 1.8% 1.9%
09-11-17 1.9% 1.8% 1.6%
16-10-17 1.6% 1.6% 1.8%
09-09-17 1.8% 1.6% 1.4%
09-08-17 1.4% 1.5% 1.5%
10-07-17 1.5% 1.5% 1.5%
09-06-17 1.5% 1.5% 1.2%
10-05-17 1.2% 1.1% 0.9%
12-04-17 0.9% 1% 0.8%
09-03-17 0.8% 1.7% 2.5%
14-02-17 2.5% 2.4% 2.1%
10-01-17 2.1% 2.3% 2.3%
09-12-16 2.3% 2.2% 2.1%
09-11-16 2.1% 2.1% 1.9%
14-10-16 1.9% 1.6% 1.3%
09-09-16 1.3% 1.7% 1.8%
09-08-16 1.8% 1.8% 1.9%
10-07-16 1.9% 1.8% 2.0%
09-06-16 2.0% 2.3% 2.3%
10-05-16 2.3% 2.4% 2.3%
11-04-16 2.3% 2.5% 2.3%
10-03-16 2.3% 1.9% 1.8%
18-02-16 1.8% 1.9% 1.6%
09-01-16 1.6% 1.6% 1.5%
09-12-15 1.5% 1.4% 1.3%
10-11-15 1.3% 1.5% 1.6%
14-10-15 1.6% 1.8% 2.0%
10-09-15 2.0% 1.8% 1.6%
09-08-15 1.6% 1.5% 1.4%
09-07-15 1.4% 1.3% 1.2%
09-06-15 1.2% 1.3% 1.5%
09-05-15 1.5% 1.6% 1.4%
10-04-15 1.4% 1.3% 1.4%
10-03-15 +1.4% +1.0% +0.8%
10-02-15 +0.8% +1.1% +1.5%
09-01-15 +1.5% +1.5% +1.4%
10-12-14 +1.4% +1.6% +1.6%
10-11-14 +1.6% +1.6% +1.6%
15-10-14 +1.6% +1.7% +2.0%
11-09-14 +2.0% +2.2% +2.3%
09-08-14 +2.3% +2.3% +2.3%
09-07-14 +2.3% +2.4% +2.5%
10-06-14 +2.5% +2.4% +1.8%
09-05-14 +1.8% +2.1% +2.4%
11-04-14 +2.4% +2.5% +2.0%
09-03-14 +2.0% +2.3% +2.5%
14-02-14 +2.5% +2.4% +2.5%
09-01-14 +2.5% +2.7% +3.0%
09-12-13 +3.0% +3.0% +3.2%
09-11-13 +3.2% +3.3% +3.1%
14-10-13 +3.1% +2.8% +2.6%
09-09-13 +2.6% +2.6% +2.7%
09-08-13 +2.7% +2.8% +2.7%
09-07-13 +2.7% +2.5% +2.1%
09-06-13 +2.1% +2.4%
09-05-13 +2.4% +2.3% +2.1%
09-04-13 +2.1% +2.5% +3.2%
09-03-13 +3.2% +3.0% +2.0%
08-02-13 +2.0% +2.1% +2.5%
11-01-13 +2.5% +2.3% +2.0%
09-12-12 +2.0% +1.7%
09-11-12 +1.7% +1.9% +1.9%
15-10-12 +1.9% +1.9% +2.0%
09-09-12 +2.0% +1.8%
09-08-12 +1.8% +1.7% +2.2%
09-07-12 +2.2% +2.4% +3.0%
09-06-12 +3.0% +3.2% +3.4%
11-05-12 +3.4% +3.5% +3.6%
09-04-12 +3.6% +3.4% +3.2%
09-03-12 +3.2% +3.6% +4.5%
09-02-12 +4.5% +4.0% +4.1%
12-01-12 +4.1% +4.0% +4.2%
09-12-11 +4.2% +4.6% +5.5%
09-11-11 +5.5% +5.4% +6.1%
14-10-11 +6.1% +6.1% +6.2%
09-09-11 +6.2% +6.2% +6.5%
09-08-11 +6.5% +6.4% +6.4%
09-07-11 6.40% 6.30% 5.50%
14-06-11 +5.5% +5.5% +5.3%
11-05-11 +5,3% +5.3% +5.4%
15-04-11 +5.4% +5.2% +4.9%
11-03-11 +4.9% +4.7% +4.9%
15-02-11 +4.9% +5.3% +4.6%
20-01-11 +4.6% +4.7% +5.1%
11-12-10 5.10% 4.70% 4.40%
11-11-10 4.40% 4.10% 3.60%
21-10-10 3.60% 3.60% 3.50%
11-09-10 3.50% 3.50% 3.30%
11-08-10 3.30% 3.30% 2.90%
15-07-10 2.90% 3.30% 3.10%
11-06-10 3.10% 3.00% 2.80%
11-05-10 2.80% 2.70% 2.40%
15-04-10 2.40% 2.60% 2.70%
11-03-10 2.70% 2.50% 1.50%
11-02-10 1.50% 2.20% 1.90%
21-01-10 1.90% 1.50% 0.60%
11-12-09 0.60% 0.50% -0.50%
11-11-09 -0.50% -0.40% -0.80%
22-10-09 -0.80% -0.80% -1.20%
11-09-09 -1.20% -1.30% -1.80%
11-08-09 -1.80% -1.70% -1.70%
16-07-09 -1.70% -1.30% -1.40%
10-06-09 -1.40% -1.30% -1.50%
11-05-09 -1.50% -1.40% -1.20%
16-04-09 -1.20% -1.20% -1.60%
10-03-09 -1.60% -1.00% 1.00%
10-02-09 1.00% 0.80% 1.20%
22-01-09 1.20% 1.70% 2.40%
11-12-08 2.40% 3.30% 4.00%
11-11-08 4.00% 4.20% 4.60%
20-10-08 4.60% 4.60% 4.90%
10-09-08 4.90% 5.40% 6.30%
12-08-08 6.30% 6.60% 7.10%
17-07-08 7.10% 7.40% 7.70%
12-06-08 7.70% 7.90% 8.50%
12-05-08 8.50% 8.10% 8.30%
17-04-08 8.30% 8.20% 8.70%
11-03-08 8.70% 7.80% 7.10%
19-02-08 7.10% 7.00% 6.50%
24-01-08 6.50% 6.50% 6.90%
11-12-07 6.90% 6.50% 6.50%
13-11-07 6.50% 6.30% 6.20%
25-10-07 6.20% 6.40% 6.50%
11-09-07 6.50% 5.80% 5.60%
13-08-07 5.60% 4.60% 4.40%
19-07-07 4.40% 3.60% 3.40%
12-06-07 3.40% 3.20% 3.00%
14-05-07 3.00% 3.20% 3.30%
20-04-07 3.30% 2.60% 2.70%
13-03-07 2.70% 2.90% 2.20%
14-02-07 2.20% 2.70% 2.80%
25-01-07 2.80% 1.90% 1.90%
Mức quan trọng
Quốc gia Trung Quốc
Nguồn Cục Thống Kế Quốc Gia Trung Quốc

Miêu tả

Chỉ số theo dõi sự thay đổi giá bán lẻ của hàng hóa và dịch vụ trong giỏ hàng tiêu dùng. Chỉ số này bao gồm giá lương thực, quần áo, chi phí dành cho giáo dục, y tế, giao thông, tiện ích và giải trí. Hàng tháng người ta sẽ tính chỉ số này và nó là một chỉ số quan trọng để chỉ mức độ lạm phát ở bất kỳ quốc gia nào và kể cả ở Trung Quốc.

Tác động đến thị trường

Do nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, chỉ số này có ảnh hưởng to lớn đến các thị trường trong đó có thị trường ngoại hối. Lạm phát gia tăng ở Trung Quốc có khả năng dẫn tới các hành động của chính phủ nhằm hạ nhiệt nền kinh tế quốc gia. Điều đó gây áp lực lên thị trường chứng khoán thế giới, nhu cầu đối với tiền tệ có lãi suất cao sẽ giảm và tăng nhu cầu đối với các đồng tiền an toàn như đô la, đồng yên, đồng frăng Thụy Sĩ.