Chỉ số giá nhà ở Nationwide, tháng/tháng
Ngày Thực tế Dự báo Trước
01-12-22 -1.4% -0.3% -0.9%
01-11-22 -0.9% 0%
01-09-22 0.8% 0.1% 0.2% (0.1%)
02-08-22 0.1% 0.3% 0.2% (0.3%)
30-06-22 0.3% 0.5% 0.9%
01-06-22 0.9% 0.6% 0.3%
29-04-22 0.3% 0.8% 1.1%
02-03-22 1.7% 0.6% 0.8%
01-02-22 0.8% 0.6% 1%
30-12-21 1% 0.5% 0.9%
01-12-21 0.9% 0.5% 0.7%
03-11-21 0.7% 0.4% 0.1%
30-09-21 0.1% 0.6% 2%
28-07-21 -0.5% 0.6% 0.7%
29-06-21 0.7% 0.7% 1.7% (1.8%)
01-06-21 1.8% 0.8% 2.3% (2.1%)
30-04-21 2.1% 0.5% -0.3% (-0.2%)
31-03-21 -0.2% 0.4% 0.7%
02-03-21 0.7% -0.3% -0.2% (-0.3%)
02-02-21 -0.3% 0.3% 0.9% (0.8%)
30-12-20 0.8% 0.4% 0.9%
01-12-20 0.9% 0.3% 0.8%
30-10-20 0.8% 0.4% 0.9%
30-09-20 0.9% 0.5% 2%
02-09-20 2% 0.5% 1.8% (1.7%)
31-07-20 1.7% -0.1% -1.6%
01-07-20 -1.4% -0.7% -1.7%
02-06-20 -1.7% -1% 0.9% (0.7%)
01-05-20 0.7% -0.3% 0.8%
02-04-20 0.8% -0.1% 0.3%
28-02-20 0.3% 0.4% 0.5%
29-01-20 0.5% 0.3% 0.1%
03-01-20 0.1% 0% 0.5%
29-10-19 0.2% 0% -0.2%
01-10-19 -0.2% 0.1% 0%
30-08-19 0% 0.1% 0.3%
31-07-19 0.3% 0.2% 0.1%
02-07-19 0.1% 0.2% -0.2%
31-05-19 -0.2% 0% 0.3% (0.4%)
01-05-19 0.4% 0.2% 0.2%
28-02-19 -0.1% 0% 0.2% (0.3%)
31-01-19 0.3% 0.2% -0.7%
04-01-19 -0.7% 0.1% 0.4% (0.3%)
30-11-18 0.3% 0.1% 0%
01-11-18 0.0% 0.2% 0.2% (0.3%)
02-10-18 0.3% 0.2% -0.5%
31-08-18 -0.5% 0.1% 0.7% (0.6%)
01-08-18 0.6% 0.2% 0.7% (0.5%)
27-06-18 0.5% 0.3% 0.2% (-0.2%)
31-05-18 -0.2% 0.2% 0.2%
27-04-18 0.2% 0.2% -0.2%
29-03-18 -0.2% 0.2% -0.4% (-0.3%)
01-03-18 -0.3% 0.2% 0.8% (0.6%)
01-02-18 0.6% 0.2% 0.6%
04-01-18 0.6% 0.2% 0.1%
30-11-17 0.1% 0.2% 0.2%
01-11-17 0.2% 0.2% 0.4% (0.2%)
29-09-17 0.2% 0.1% -0.1%
29-08-17 -0.1% 0.1% 0.2% (0.3%)
01-08-17 0.3% -0.1% 1.1%
28-06-17 1.1% -0.2%
01-06-17 -0.2% -0.1% -0.4%
31-03-17 -0.3% 0.4% 0.6%
01-03-17 0.6% 0.2% 0.2%
01-02-17 0.2% 0.3% 0.8%
29-12-16 0.8% 0.2% 0.1%
01-12-16 0.1% 0.1% 0.0%
02-11-16 0.0% 0.2% 0.3%
30-09-16 0.3% 0.3% 0.6%
31-08-16 0.6% -0.3% 0.5%
28-07-16 0.5% 0% 0.2%
29-06-16 0.2% 0% 0.2%
28-04-16 0.2% 0.4% 0.7% (0.8%)
03-03-16 0.3% 0.5% 0.3%
27-01-16 0.3% 0.6% 0.8%
30-12-15 0.8% 0.5% 0.1%
27-11-15 0.1% 0.5% 0.5% (0.6%)
29-10-15 0.6% 0.5% 0.5%
30-09-15 0.5% 0.4% 0.4% (0.3%)
27-08-15 0.3% 0.4% 0.4%
04-08-15 0.4% 0.4% -0.2%
02-07-15 -0.2% 0.5% 0.2% (0.3%)
03-06-15 0.3% 0.3% 1.0%
29-04-15 1.0% 0.2% 0.1%
27-03-15 0.1% +0.2% -0.1%
02-03-15 -0.1% +0.3%
29-01-15 +0.3% +0.4% +0.3% (+0.2%)
30-12-14 +0.2% +0.3% +0.3%
30-09-14 -0.2% +0.8%
29-08-14 +0.8% 0.0% +0.1%
31-07-14 +0.1% +0.6% +1.0%
02-07-14 +1.0% +0.7% +0.7%
03-06-14 +0.7% +0.7% +1.2%
02-04-14 +0.4% +0.8% +0.6%
28-02-14 +0.6% +0.6% +0.7%
29-01-14 +0.7% +0.7% +1.4%
03-01-14 +1.4% +0.8% +0.7% (+0.6%)
29-11-13 +0.6% +0.6% +1.0%
31-10-13 +1.0% +0.7% +0.9%
27-09-13 +0.9% +0.5% +0.7% (+0.6%)
30-08-13 +0.6% +0.6% +0.8%
02-08-13 +0.8% +0.4% +0.3%
28-06-13 +0.3% +0.4% +0.4%
30-05-13 +0.4% +0.5% 0.0% (-0.1%)
01-05-13 -0.1% +0.4% 0.0%
28-03-13 +0.0% +0.2% +0.2%
01-03-13 +0.2% +0.2% +0.5%
31-01-13 +0.5% +0.3% -0.1%
03-01-13 -0.1% +0.1% 0.0%
29-11-12 0.0% +0.2% +0.6%
01-11-12 +0.6% +0.2% -0.4%
02-10-12 -0.4% +0.2% +1.3%
31-08-12 +1.3% +0.2% -0.7%
01-08-12 -0.7% -0.1% -0.6%
28-06-12 -0.6% +0.5% +0.3%
31-05-12 +0.3% 0.0% -0.2%
03-05-12 -0.2% +0.6% -1.0%
29-03-12 -1.0% +0.3% +0.6%
01-03-12 +0.6% +0.3% -0.2%
01-02-12 -0.2% -0.1% -0.2%
30-12-11 -0.2% +0.3% +0.4%
29-11-11 +0.4% -0.1% +0.4%
01-11-11 +0.4% +0.1% +0.1%
29-09-11 0.1% +0.2% -0.6%
01-09-11 -0.6% +0.1% +0.2%
29-07-11 +0.2% -0.2% 0.0%
30-06-11 0.0% +0.2% +0.3%
27-05-11 +0.3% -0.2%
04-05-11 -0.2% +0.2% +0.5%
31-03-11 +0.5% +0.3%
01-03-11 +0.3% -0.2% -0.1%
01-02-11 -0.1% -0.5% +0.4%
31-12-10 +0.4% -0.3%
01-12-10 -0.3% -0.7%
28-10-10 -0.70% -0.30% 0.00%
30-09-10 0.1% -0.2% -0.9%
02-09-10 -0.90% -0.30% -0.50%
29-07-10 -0.50% -0.20% 0.00%
30-06-10 0.10% 0.30% 0.50%
03-06-10 0.50% 0.50% 1.10%
29-04-10 1.00% 0.40% 1.00%
30-03-10 0.70% 0.20% -0.80%
26-02-10 -1.00% 0.40% 1.40%
29-01-10 1.20% 0.40% 0.50%
31-12-09 0.40% 0.40% 0.50%
01-12-09 0.50% 0.40% 0.50%
30-10-09 0.40% 0.70% 0.90%
02-10-09 0.90% 0.80% 1.40%
27-08-09 1.60% 0.60% 1.40%
30-07-09 1.30% 0.30% 1.00%
30-06-09 0.90% -0.40% 1.30%
29-05-09 1.20% -0.90% -0.30%
30-04-09 -0.40% -1.20% 0.90%
02-04-09 0.90% -1.50% -1.90%
26-02-09 -1.80% -1.20% -1.30%
29-01-09 -1.30% -1.80% -2.50%
06-01-09 -2.50% -1.50% -0.40%
27-11-08 -0.40% -1.70% -1.30%
30-10-08 -1.40% -1.50% -1.50%
02-10-08 -1.70% -1.60% -1.70%
28-08-08 -1.90% -1.50% -1.50%
31-07-08 -1.70% -1.20% -0.80%
01-07-08 -0.90% -1.10% -2.50%
29-05-08 -2.50% -0.50% -0.90%
30-04-08 -1.10% -0.50% -0.70%
28-03-08 -0.60% -0.30% -0.50%
29-02-08 -0.50% 0.00% -0.30%
31-01-08 -0.10% -0.40% -0.40%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Nationwide Building Society

Miêu tả

Là chỉ số đo lường sự thay đổi giá nhà ở theo số liệu của một trong số những ngân hàng tiết kiệm lớn nhất ở Anh (một dạng ngân hàng thế chấp chuyên biệt), nó phản ánh tình hình trong lĩnh vực nhà ở.

Tác động đến thị trường

Chỉ số này có ảnh hưởng tương đối đến tỷ giá đồng bảng Anh. Chỉ số này tăng có ảnh hưởng tích cực cho đến tỷ giá đồng bảng Anh