• Trang chủ
  • Phân tích
  • Lịch kinh tế
  • Ngân hàng Tankan Nhật Bản. Chỉ số hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lớn.
Ngân hàng Tankan Nhật Bản. Chỉ số hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lớn.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
01-10-23 23:50 9 6 5
02-07-23 23:50 5 3 1
02-04-23 23:50 1 3 7
13-12-22 23:50 7 6 8
02-10-22 23:50 8 11 9
30-06-22 23:50 9 13 14
31-03-22 23:50 14 12 18
12-12-21 23:50 18 19 18
30-09-21 23:50 18 13 14
30-06-21 23:50 14 15 5
31-03-21 23:50 5 0 -10
13-12-20 23:50 -10 -15 -27
30-09-20 23:50 -27 -23 -34
31-03-20 23:50 -8 -10 0
12-12-19 23:50 0 2 5
30-09-19 23:50 5 2 7
30-06-19 23:50 7 9 12
31-03-19 23:50 12 14 19
13-12-18 23:50 19 17 19
30-09-18 23:50 19 22 21
01-07-18 23:50 21 22 24
01-04-18 23:50 24 25 25
14-12-17 23:50 25 24 22
01-10-17 23:50 22 18 17
02-07-17 23:50 17 15 12
02-04-17 23:50 12 14 10
13-12-16 23:50 10 10 6
02-10-16 23:50 6 7 6
30-06-16 23:50 6 4 6
31-03-16 23:50 6 8 12
13-12-15 23:50 12 11 12
30-09-15 23:50 12 13 15
30-06-15 23:50 15 12 12
31-03-15 23:50 12 14 12
14-12-14 23:50 12 13
30-09-14 23:50 13 11 12
30-06-14 23:50 12 16 17
31-03-14 23:50 17 19 16
15-12-13 23:50 16 12
30-09-13 23:50 12 7 4
13-12-12 23:50 -12 -3
30-09-12 23:50 -3 -1
01-07-12 23:50 -1 -4 -4
01-04-12 23:50 -4 -4
14-12-11 23:50 -4 -2 2
02-10-11 23:50 2 2 -9
30-06-11 23:50 -9 -7 6
31-03-11 23:50 6 6 5
14-12-10 23:50 5 4 8
28-09-10 23:50 8 7 1
30-06-10 23:50 1 -3 -14
31-03-10 23:50 -14 -14 -24
13-12-09 23:50 -24 -26 -33
30-09-09 23:50 -33 -32 -48
30-06-09 23:50 -48 -43 -58
31-03-09 23:50 -58 -55 -24
14-12-08 23:50 -24 -23 -3
30-09-08 23:50 -3 -2 5
30-06-08 11:00 5 3 11
31-03-08 11:00 11 13 19
13-12-07 11:00 19 21 23
30-09-07 11:00 23 21 23
01-07-07 11:00 23 23 23
01-04-07 11:00 23 24 25
Mức quan trọng
Quốc gia Nhật Bản
Nguồn Ngân hàng Nhật Bản.

Miêu tả

Tạp chí Kinh tế hàng quý được xuất bản bởi các nhà nghiên cứu và Cục Thống kê Ngân hàng Nhật Bản. Đánh giá dựa trên ý kiến của hơn 8.000 công ty và các tổ chức bởi các thông số kinh tế sau đây : điều kiện kinh doanh; sản xuất và tiếp thị; cung và cầu, mức giá; doanh thu; đầu tư trực tiếp; việc làm; điều kiện thuế . Báo cáo này là một trong những phương tiện truyền thông quan trọng nhất trong các loại báo cáo dữ liệu kinh tế tại Nhật Bản. Chỉ số hàng quý của các hoạt động của các nhà sản xuất lớn đánh giá tình trạng hiện tại của các công ty lớn trong nước. Giá trị trên mức 0 phản ánh việc cải thiện những dự báo.

Tác động đến thị trường

Chỉ số có ảnh hưởng mạnh đến tính năng động của đồng yên. Chỉ số tăng vượt quá giá trị của các dự báo có thể là dấu hiệu tích cực và tiêu cực đối với đồng Yên phụ thuộc vào tình hình thị trường.