Các chỉ số hàng đầu.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
18-11-22 -0.8% -0.4% -0.5% (-0.4%)
20-10-22 -0.4% -0.3% 0% (-0.3%)
22-09-22 -0.3% -0.1% -0.5% (-0.4%)
18-08-22 -0.4% -0.5% -0.8%
21-07-22 -0.8% -0.5% -0.6% (-0.4%)
17-06-22 -0.4% -0.4% -0.4% (-0.3%)
19-05-22 -0.3% 0% 0.1% (0.3%)
21-04-22 0.3% 0.3% 0.6% (0.3%)
18-03-22 0.3% 0.3% -0.5% (-0.3%)
18-02-22 -0.3% 0.2% 0.7% (0.8%)
21-01-22 0.8% 0.8% 0.7% (1.1%)
20-12-21 1.1% 0.9% 0.9%
18-11-21 0.9% 0.8% 0.1% (0.2%)
21-10-21 0.2% 0.4% 0.8% (0.9%)
23-09-21 0.9% 0.7% 0.8% (0.9%)
19-08-21 0.9% 0.8% 0.5% (0.7%)
22-07-21 0.7% 0.9% 1.2% (1.3%)
17-06-21 1.3% 1.3% 1.3% (1.6%)
20-05-21 1.6% 1.4% 1.3%
22-04-21 1.3% 1% -0.1% (0.2%)
18-03-21 0.2% 0.3% 0.5%
22-02-21 0.5% 0.4% 0.4% (0.3%)
28-01-21 0.3% 0.3% 0.7% (0.6%)
18-12-20 0.6% 0.5% 0.8% (0.7%)
19-11-20 0.7% 0.7% 0.7%
22-10-20 0.7% 0.7% 1.4% (1.2%)
18-09-20 1.2% 1.3% 2.0% (1.4%)
20-08-20 1.4% 1.1% 3% (2%)
23-07-20 2% 2.1% 3.2% (2.8%)
18-06-20 2.8% 2.3% -6.1% (-4.4%)
21-05-20 -4.4% -5.5% -7.4% (-6.7%)
17-04-20 -6.7% -7% -0.2% (0.1%)
19-03-20 0.1% 0.1% 0.7% (0.8%)
20-02-20 0.8% 0.4% -0.3%
23-01-20 -0.3% -0.2% 0.1% (0.0%)
19-12-19 0.0% 0.1% -0.2% (-0.1%)
21-11-19 -0.1% -0.1% -0.2% (-0.1%)
18-10-19 -0.1% 0.1% -0.2% (-0.3%)
19-09-19 0.0% 0.1% 0.4% (0.5%)
22-08-19 0.5% 0.2% -0.1% (-0.3%)
18-07-19 -0.3% 0.1% 0.0% (0.2%)
20-06-19 0% 0.1% 0.1% (0.2%)
17-05-19 0.2% 0.2% 0.3% (0.4%)
18-04-19 0.4% 0.4% 0.1% (0.2%)
21-03-19 0.2% 0.1% -0.1% (0%)
21-02-19 -0.1% 0.1% 0.0% (-0.1%)
24-01-19 -0.1% -0.1% 0.2%
20-12-18 0.2% 0.1% 0.1%
21-11-18 0.1% 0.1% 0.5%
18-10-18 0.5% 0.5% 0.4%
20-09-18 0.4% 0.5% 0.6%
17-08-18 0.6% 0.4% 0.5%
19-07-18 0.5% 0.4% 0.2%
21-06-18 0.2% 0.4% 0.4%
17-05-18 0.4% 0.4% 0.3%
19-04-18 0.3% 0.3% 0.7% (0.6%)
22-03-18 0.6% 0.5% 0.8% (1%)
22-02-18 1% 0.7% 0.6%
25-01-18 0.6% 0.5% 0.5% (0.4%)
21-12-17 0.4% 0.4% 1.2%
20-11-17 1.2% 0.6% -0.2%
19-10-17 -0.2% 0.1% 0.4%
21-09-17 0.4% 0.2% 0.3%
17-08-17 0.3% 0.3% 0.6%
20-07-17 0.6% 0.4% 0.3%
22-06-17 0.3% 0.4% 0.2% (0.3%)
18-05-17 0.3% 0.4% 0.3% (0.4%)
20-04-17 0.4% 0.2% 0.5% (0.6%)
17-03-17 0.6% 0.4% 0.6%
17-02-17 0.6% 0.5% 0.5%
26-01-17 0.5% 0.5% 0.1% (0.0%)
22-12-16 0.0% 0.2% 0.1%
18-11-16 0.1% 0.1% 0.2%
20-10-16 0.2% 0.2% -0.2%
22-09-16 -0.2% 0.1% 0.5% (0.4%)
18-08-16 0.4% 0.3% 0.3%
23-06-16 -0.2% 0.1% 0.6%
19-05-16 0.6% 0.4% 0.0% (0.2%)
21-04-16 0.2% 0.4% 0.1%
17-03-16 0.1% 0.2% -0.2%
18-02-16 -0.2% -0.2% -0.3% (-0.2%)
22-01-16 -0.2% -0.1% 0.5% (0.4%)
17-12-15 0.4% 0.6%
19-11-15 0.6% 0.5% -0.2%
22-10-15 -0.2% 0.0% 0.1%
18-09-15 0.1% 0.2% 0.0% (-0.2%)
20-08-15 -0.2% 0.2% 0.6%
23-07-15 0.6% 0.2% 0.7%
18-06-15 0.7% 0.4% 0.7%
21-05-15 0.7% 0.3% 0.4% (0.2%)
17-04-15 0.2% 0.3% 0.1% (0.2%)
19-03-15 +0.2% +0.3% +0.2%
19-02-15 +0.2% +0.4% +0.4% (+0.5%)
23-01-15 +0.5% +0.5% +0.4% (+0.6%)
18-12-14 +0.6% +0.6% +0.6% (+0.9%)
20-11-14 +0.9% +0.6% +0.7% (+0.8%)
23-10-14 +0.8% +0.8% +0.2%
19-09-14 +0.2% +0.4% +1.1% (+0.9%)
21-08-14 +0.9% +0.6% +0.6% (+0.3%)
18-07-14 +0.3% +0.6% +0.5%
19-06-14 +0.5% +0.6% +0.4%
22-05-14 +0.4% +0.4% +0.8%
21-04-14 +0.8% +0.8% +0.5%
20-03-14 +0.5% +0.3% +0.1% (+0.3%)
20-02-14 +0.3% +0.5% +0.0% (+0.1%)
23-01-14 +0.1% +0.1% +1.0% (+0.8%)
19-12-13 +0.8% +0.7% +0.1% (+0.2%)
27-11-13 +0.2% +0.1% +0.7%
06-11-13 +0.7% +0.7% +0.7%
19-09-13 +0.7% +0.6% +0.5% (+0.6%)
22-08-13 +0.6% +0.5% 0.0%
18-07-13 0.0% +0.3% +0.2% (+0.1%)
20-06-13 +0.1% +0.2% +0.8% (+0.6%)
18-04-13 -0.1% +0.1% +0.5%
21-03-13 +0.5% +0.3% +0.5% (+0.2%)
21-02-13 +0.2% +0.2% +0.5%
24-01-13 +0.5% +0.4% -0.2%
20-12-12 -0.2% -0.1% +0.3% (+0.2%)
21-11-12 +0.2% +0.1% +0.5% (+0.6%)
18-10-12 +0.6% +0.1% -0.1%
20-09-12 -0.1% -0.1% +0.4%
19-07-12 -0.3% -0.1% +0.3%
21-06-12 +0.3% +0.2% -0.1%
17-05-12 -0.1% +0.1% +0.3%
19-04-12 +0.3% +0.2% +0.7%
22-03-12 +0.7% +0.7% +0.4%
17-02-12 +0.4% +0.6% +0.4%
26-01-12 +0.4% +0.7% +0.5%
22-12-11 +0.5% +0.2% +0.9%
18-11-11 +0.9% +0.6% +0.2%
20-10-11 0.2% 0.2% 0.3%
18-08-11 0.5% 0.2% 0.3%
21-07-11 0.3% 0.2% 0.8%
17-06-11 +0.8% +0.2% -0.3%
19-05-11 -0.3% 0.2% 0.4%
21-04-11 0.4% 0.3% 0.8%
17-03-11 0.8% 0.9% 0.1%
17-02-11 +1.0% +0.2% +0.8%
20-01-11 1.00% 0.70% 1.10%
17-12-10 1.1% 1.0% 0.5%
18-11-10 0.5% 0.5% 0.3%
21-10-10 0.3% 0.2% 0.3%
23-09-10 0.3% 0.1% 0.1%
19-08-10 0.10% 0.20% -0.30%
22-07-10 -0.20% -0.30% 0.50%
17-06-10 0.40% 0.40% 0.00%
20-05-10 -0.10% 0.30% 1.30%
19-04-10 1.40% 1.00% 0.40%
18-03-10 0.10% 0.10% 0.30%
18-02-10 0.30% 0.60% 1.20%
21-01-10 1.10% 0.70% 1.00%
17-12-09 0.90% 0.80% 0.30%
19-11-09 0.30% 0.50% 1.00%
22-10-09 1.00% 0.90% 0.40%
21-09-09 0.60% 0.80% 0.90%
20-08-09 0.60% 0.60% 0.80%
20-07-09 0.70% 0.50% 1.30%
18-06-09 1.20% 0.80% 1.10%
21-05-09 1.00% 0.70% -0.20%
20-04-09 -0.30% -0.20% -0.20%
19-03-09 -0.40% -0.60% 0.10%
19-02-09 0.40% 0.00% 0.20%
26-01-09 0.30% -0.20% -0.40%
18-12-08 -0.40% -0.50% -0.90%
20-11-08 -0.80% -0.60% 0.10%
20-10-08 0.30% -0.20% -0.90%
18-09-08 -0.50% -0.20% -0.70%
21-08-08 -0.70% -0.20% 0.00%
21-07-08 -0.10% -0.10% -0.20%
19-06-08 0.10% 0.00% 0.10%
19-05-08 0.10% 0.00% 0.10%
17-04-08 0.10% 0.10% -0.30%
20-03-08 -0.30% -0.30% -0.40%
21-02-08 -0.10% -0.10% -0.10%
18-01-08 -0.20% -0.10% -0.40%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Conference Board.

Miêu tả

Là chỉ số bình quân được tính toán trên cơ sở của một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Việc tính toán sử dụng những dữ liệu về đơn đặt hàng nhà máy, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tỷ lệ cung tiền, tuần làm việc trung bình, giấy phép xây dựng, giá cổ phiếu cơ bản, đơn đặt hàng dài hạn và niềm tin của người tiêu dùng. Chỉ số cho thấy sự phát triển của nền kinh tế trong 6 tháng tiếp theo. Ngoài ra còn có một nguyên tắc nhỏ là giá trị sản lượng của các chỉ số nếu bị âm trong ba tháng liên tiếp thì đó là dấu hiệu chững lại của nền kinh tế.

Tác động đến thị trường

Có tác động không đáng kể trên thị trường, vì các chỉ số được đưa ra sau một tháng kể từ thời điểm báo cáo, trong khi thực tế tất cả các chỉ số chính được sử dụng trong tính toán đã được xuất bản trước đó.