GDP/quý
Ngày Thực tế Dự báo Trước
30-11-23 07:45 -0.1% 0.1% 0.6%
31-10-23 06:30 0.1% 0.1% 0.6% (0.5%)
31-08-23 06:45 0.5% 0.5% 0% (0.1%)
28-07-23 05:30 0.5% 0.1% 0.1% (0.2%)
31-05-23 06:45 0.2% 0.2% 0%
28-04-23 05:30 0.2% 0.2% 0% (0.1%)
28-02-23 07:45 0.1% 0.1% 0.2%
31-01-23 06:30 0.1% 0% 0.2%
30-11-22 07:45 0.2% 0.2% 0.5%
28-10-22 05:30 0.2% 0.2% 0.5%
31-08-22 06:45 0.5% 0.5% -0.2%
29-07-22 05:30 0.5% 0.2% -0.2%
31-05-22 06:45 -0.2% 0% 0.4% (0.7%)
29-04-22 05:30 0.0% 0.3% 0.8% (0.7%)
25-02-22 07:45 0.7% 0.7% 3.1%
28-01-22 06:30 0.7% 0.5% 3.1% (3%)
30-11-21 07:45 3% 3% 1.3%
29-10-21 05:30 3% 2.1% 1.3% (1.1%)
31-08-21 06:45 1.1% 0.9% 0.0%
30-07-21 05:30 0.9% 0.8% 0.0% (0%)
28-05-21 06:45 -0.1% 0.4% -1.5% (-1.4%)
30-04-21 05:30 0.4% 0.1% -1.4%
26-02-21 07:45 -1.4% -1.3% 18.7%
29-01-21 06:30 -1.3% -4% 18.5% (18.7%)
27-11-20 07:45 18.7% 18.2% -13.8% (-13.7%)
30-10-20 06:30 18.2% 15.4% -13.7% (-13.8%)
28-08-20 06:45 -13.8% -13.8% -5.9%
31-07-20 05:30 -13.8% -15.3% -5.9% (-5.3%)
29-05-20 06:45 -5.3% -5.8% -0.1%
30-04-20 05:30 -5.8% -3.5% -0.1%
28-02-20 07:45 -0.1% -0.1% 0.3%
31-01-20 06:30 -0.1% 0.2% 0.3%
29-11-19 07:45 0.3% 0.3% 0.3%
30-10-19 06:30 0.3% 0.2% 0.3%
29-08-19 06:45 0.3% 0.2% 0.3%
30-07-19 05:30 0.2% 0.3% 0.3%
29-05-19 06:45 0.3% 0.3% 0.4% (0.3%)
30-04-19 05:30 0.3% 0.3% 0.3%
28-02-19 07:45 0.3% 0.3% 0.3%
30-01-19 06:30 0.3% 0.1% 0.3%
29-11-18 07:45 0.4% 0.4% 0.2%
30-10-18 06:30 0.4% 0.5% 0.2%
29-08-18 06:45 0.2% 0.2% 0.2%
27-07-18 05:30 0.2% 0.3% 0.2% (0.3%)
30-05-18 06:45 0.2% 0.3% 0.7%
27-04-18 05:30 0.3% 0.4% 0.7%
26-03-18 06:45 0.7% 0.6% 0.5%
28-02-18 07:45 0.6% 0.6% 0.5%
30-01-18 06:30 0.6% 0.5% 0.5% (0.6%)
22-12-17 07:45 0.6% 0.5% 0.6%
29-11-17 07:45 0.5% 0.5% 0.6%
31-10-17 06:30 0.5% 0.5% 0.5% (0.6%)
29-08-17 06:45 0.5% 0.5% 0.5%
28-07-17 05:30 0.5% 0.5% 0.5%
23-06-17 06:45 0.5% 0.4% 0.5%
30-05-17 06:45 0.4% 0.3% 0.5%
28-04-17 05:30 0.3% 0.4% 0.5% (0.4%)
24-03-17 07:45 0.4% 0.4% 0.2%
31-01-17 06:30 0.4% 0.4% 0.2%
26-02-16 07:45 0.3% 0.2% 0.3%
29-01-16 06:30 0.2% 0.2% 0.3%
23-12-15 07:45 0.3% 0.3% 0.0%
13-11-15 06:30 0.3% 0.3% 0.0%
23-09-15 06:45 0.0% 0.0% 0.7% (0.6%)
14-08-15 05:30 0.0% 0.2% 0.7% (0.6%)
13-05-15 05:30 0.6% 0.4% 0.0% (0.1%)
13-02-15 06:30 +0.1% +0.1% +0.3%
23-12-14 07:45 +0.3% +0.3% -0.1%
14-11-14 06:30 +0.3% +0.1% -0.1% (0.0%)
14-08-14 05:30 0.0% +0.1% 0.0%
15-05-14 05:30 +0.0% +0.4% +0.2% (+0.3%)
31-03-14 06:45 +0.3% +0.3% +0.3%
14-02-14 06:30 +0.3% +0.2% -0.1%
24-12-13 07:45 -0.1% -0.1% -0.1%
14-11-13 06:30 -0.1% +0.1% +0.5%
27-09-13 06:45 +0.5% +0.5% +0.5%
14-08-13 05:30 +0.5% +0.6% +0.1%
26-06-13 06:45 -0.2% -0.2% -0.2%
15-05-13 05:30 -0.2% -0.1% -0.2% (-0.3%)
27-03-13 07:45 -0.3% -0.3% -0.3%
14-02-13 06:30 -0.3% -0.2% +0.1%
28-12-12 07:45 +0.1% +0.2% +0.2%
15-11-12 06:30 +0.2% 0.0% 0.0%
28-09-12 05:30 0.0% 0.0% 0.0%
14-08-12 05:30 0.0% -0.1% 0.0%
29-06-12 05:30 0.0% 0.0% 0.0%
15-05-12 05:30 0.0% 0.0% +0.2%
28-03-12 05:30 +0.2% +0.2% +0.2%
15-02-12 06:30 +0.2% -0.2% +0.3%
Mức quan trọng
Quốc gia Pháp
Nguồn Viện phân tích tổng hợp và nghiên cứu kinh tế quốc gia (INSEE)

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá cả thị trường của tất cả các mặt hàng và dịch vụ. Những mặt hàng và dịch vụ này được xét khi đến tận tay người tiêu dùng và được sản xuất trong một giai đoạn nhất định trong tất cả các lĩnh vực kinh tế trên lãnh thổ của 1 quốc gia để tiêu dùng, xuất khẩu và dự trữ, không phụ thuộc vào nguồn gốc xuất xứ của các yếu tố sản xuất. Nó là một trong những chỉ số đáng tin cậy của thực trạng nền kinh tế.

Tác động đến thị trường

Chỉ số này thu hút nhiều sự chú ý trong thị trường. Sự tăng trưởng của chỉ số có tác động tích cực đối với đồng Euro