Chỉ số giá cơ bản cho chi tiêu cá nhân (tính theo tháng).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
28-10-22 0.5% 0.5% 0.5% (0.6%)
30-09-22 0.6% 0.5% 0% (0.1%)
26-08-22 0.1% 0.3% 0.6%
29-07-22 0.6% 0.5% 0.3%
30-06-22 0.3% 0.4% 0.3%
27-05-22 0.3% 0.3% 0.3%
29-04-22 0.3% 0.3% 0.3% (0.4%)
31-03-22 0.4% 0.4% 0.5%
25-02-22 0.5% 0.5% 0.5%
28-01-22 0.5% 0.5% 0.5%
23-12-21 0.5% 0.4% 0.5% (0.4%)
24-11-21 0.4% 0.4% 0.2%
29-10-21 0.2% 0.2% 0.3%
01-10-21 0.3% 0.2% 0.3%
27-08-21 0.3% 0.3% 0.5% (0.4%)
30-07-21 0.4% 0.6% 0.5%
25-06-21 0.5% 0.6% 0.7%
28-05-21 0.7% 0.6% 0.4%
30-04-21 0.4% 0.3% 0.1%
26-03-21 0.1% 0.1% 0.2% (0.3%)
26-02-21 0.3% 0.2% 0.3%
29-01-21 0.3% 0.1% 0%
23-12-20 0% 0.1% 0% (0.2%)
25-11-20 0.0% 0% 0.2%
30-10-20 0.2% 0.2% 0.3%
01-10-20 0.3% 0.3% 0.4% (0.3%)
28-08-20 0.3% 0.5% 0.3% (0.2%)
31-07-20 0.2% 0.2% 0.2% (0.1%)
26-06-20 0.1% 0% -0.4%
29-05-20 -0.4% -0.3% 0% (-0.1%)
30-04-20 -0.1% -0.1% 0.2%
27-03-20 0.2% 0.2% 0.2% (0.1%)
28-02-20 0.1% 0.2% 0.2%
31-01-20 0.2% 0.1% 0.1%
20-12-19 0.1% 0.1% 0.1%
27-11-19 0.1% 0.2% 0%
31-10-19 0% 0.1% 0.1%
27-09-19 0.1% 0.2% 0.2%
30-08-19 0.2% 0.2% 0.2%
30-07-19 0.2% 0.2% 0.2%
28-06-19 0.2% 0.2% 0.2%
31-05-19 0.2% 0.2% 0.1% (0.0%)
29-04-19 0.1% 0.1%
29-04-19 0.1% 0.1%
29-03-19 0.1% 0.2% 0.2%
01-03-19 0.2% 0.2% 0.2% (0.1%)
21-12-18 0.1% 0.2% 0.1%
29-11-18 0.1% 0.2% 0.2%
29-10-18 0.2% 0.1% 0%
28-09-18 0% 0.1% 0.2%
30-08-18 0.2% 0.2% 0.1%
31-07-18 0.1% 0.1% 0.2%
29-06-18 0.2% 0.2% 0.2%
31-05-18 0.2% 0.1% 0.2%
30-04-18 0.2% 0.2% 0.2%
29-03-18 0.2% 0.2% 0.3%
01-03-18 0.3% 0.3% 0.2%
29-01-18 0.2% 0.2% 0.1%
22-12-17 0.1% 0.1% 0.2%
30-11-17 0.2% 0.2% 0.2% (0.1%)
30-10-17 0.1% 0.1% 0.1%
29-09-17 0.1% 0.2% 0.1%
31-08-17 0.1% 0.1% 0.1%
01-08-17 0.1% 0.1% 0.1%
30-06-17 0.1% 0.1% 0.1% (0.2%)
30-05-17 0.2% 0.1% -0.1%
01-05-17 -0.1% -0.1% 0.2%
31-03-17 0.2% 0.2% 0.3%
01-03-17 0.3% 0.2% 0.1%
30-01-17 0.1% 0.1% 0%
22-12-16 0% 0.1% 0.1%
30-11-16 0.1% 0.1% 0.1%
31-10-16 0.1% 0.1% 0.2%
30-09-16 0.2% 0.2% 0.1%
29-08-16 0.1% 0.1% 0.1%
02-08-16 0.1% 0.1% 0.2%
29-06-16 0.2% 0.1% 0.2%
31-05-16 0.2% 0.2% 0.1%
29-04-16 0.1% 0.1% 0.2% (0.1%)
28-03-16 0.1% 0.2% 0.3%
26-02-16 0.3% 0.2% 0.1% (0.0%)
01-02-16 0.0% 0.1% 0.2% (0.1%)
23-12-15 0.1% 0.1% 0.0%
25-11-15 0.0% 0.1% 0.2% (0.1%)
30-10-15 0.1% 0.2% 0.1%
28-09-15 0.1% 0.1% 0.1%
28-08-15 0.1% 0.1% 0.1%
03-08-15 0.1% 0.1% 0.1%
25-06-15 0.1% 0.1% 0.1%
01-06-15 0.1% 0.2% 0.1%
30-04-15 0.1% 0.1%
30-03-15 0.1% 0.1% 0.1%
02-03-15 +0.1% +0.1% 0.0%
02-02-15 0.0% 0.0% 0.0%
23-12-14 0.0% +0.1% +0.2%
26-11-14 +0.2% +0.1% +0.1%
31-10-14 +0.1% +0.1% +0.1%
29-09-14 +0.1% 0.0% +0.1%
29-08-14 +0.1% +0.1% +0.1%
01-08-14 +0.1% +0.2% +0.3% (+0.2%)
26-06-14 +0.2% +0.2% +0.2%
30-05-14 +0.2% +0.2% +0.2%
01-05-14 +0.2% +0.1% +0.1%
28-03-14 +0.1% +0.1% +0.1%
03-03-14 +0.1% +0.1% +0.1%
31-01-14 +0.1% +0.1% +0.1%
23-12-13 +0.1% +0.1% +0.1%
06-12-13 +0.1% +0.1% +0.1%
08-11-13 +0.1% +0.1% +0.2%
27-09-13 +0.2% +0.1% +0.1%
30-08-13 +0.1% +0.2% +0.2%
02-08-13 +0.2% +0.1% +0.1%
27-06-13 +0.1% +0.1% 0.0%
31-05-13 0.0% +0.1% +0.1% (0.0%)
29-04-13 +0.2% +0.1% +0.1%
29-03-13 +0.1% +0.1% +0.2% (+0.1%)
01-03-13 +0.1% +0.1% 0.0%
31-01-13 +0.2% +0.1% 0.0%
21-12-12 0.0% -0.1% +0.1%
30-11-12 +0.1% +0.2% +0.1%
29-10-12 +0.1% +0.1% +0.1%
28-09-12 +0.4% +0.1% 0.0%
30-08-12 0.0% +0.1% +0.2%
31-07-12 +0.2% +0.2% +0.1%
29-06-12 +0.1% +0.2% +0.1%
01-06-12 +0.1% +0.2% +0.2%
30-04-12 +0.2% +0.2% +0.1%
30-03-12 +0.1% +0.1% +0.2%
01-03-12 +0.2% +0.2% +0.2%
30-01-12 +0.2% +0.1% +0.1%
23-12-11 +0.1% +0.1% +0.1%
23-11-11 0.10% 0.10% 0.00%
28-10-11 0.00% 0.10% 0.20%
30-09-11 0.10% 0.20% 0.20%
29-08-11 0.20% 0.20% 0.20%
02-08-11 0.10% 0.20% 0.20%
27-06-11 0.30% 0.20% 0.20%
27-05-11 0.20% 0.20% 0.10%
29-04-11 0.10% 0.10% 0.20%
28-03-11 0.20% 0.20% 0.20%
28-02-11 0.10% 0.10% 0.00%
31-01-11 0.00% 0.10% 0.10%
23-12-10 0.10% 0.10% 0.00%
24-11-10 0.00% 0.10% 0.00%
01-11-10 0.00% 0.10% 0.10%
01-10-10 0.10% 0.10% 0.10%
30-08-10 0.10% 0.10% 0.00%
03-08-10 0.00% 0.10% 0.10%
28-06-10 0.20% 0.10% 0.10%
28-05-10 0.10% 0.10% 0.10%
03-05-10 0.10% 0.00% 0.00%
29-03-10 0.00% 0.10% 0.00%
01-03-10 0.00% 0.10% 0.10%
01-02-10 0.10% 0.10% 0.00%
23-12-09 0.00% 0.10% 0.20%
25-11-09 0.20% 0.10% 0.10%
30-10-09 0.10% 0.20% 0.10%
01-10-09 0.10% 0.10% 0.10%
28-08-09 0.10% 0.20% 0.20%
04-08-09 0.20% 0.20% 0.10%
26-06-09 0.10% 0.10% 0.30%
01-06-09 0.30% 0.20% 0.20%
30-04-09 0.20% 0.20% 0.20%
27-03-09 0.20% 0.10% 0.20%
02-03-09 0.10% 0.10% 0.00%
02-02-09 0.00% 0.00% 0.00%
24-12-08 0.00% 0.00% 0.00%
26-11-08 0.00% 0.10% 0.20%
31-10-08 0.20% 0.10% 0.20%
29-09-08 0.20% 0.20% 0.30%
29-08-08 0.30% 0.30% 0.30%
04-08-08 0.30% 0.20% 0.20%
27-06-08 0.10% 0.20% 0.10%
30-05-08 0.10% 0.10% 0.20%
01-05-08 0.20% 0.10% 0.10%
28-03-08 0.10% 0.10% 0.20%
29-02-08 0.30% 0.30% 0.20%
31-01-08 0.20% 0.20% 0.20%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Cục phân tích kinh tế (Bureau of Economic Analysis).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh tốc độ tăng trưởng của giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ. Được coi là chỉ số lạm phát đại diện hơn so với chỉ số giá tiêu dùng, vì phản ánh đầy đủ hơn cấu trúc tiêu thụ. Từ lâu FED đã theo dõi chỉ số đặc biệt này như tỷ lệ lạm phát.

Tác động đến thị trường

Có tác động vừa phải trên thị trường. Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế của các dự báo phụ thuộc vào tình hình thị trường có thể là dấu hiệu tích cực và tiêu cực đối với cổ phiểu đồng USD.