Chỉ số giá tiêu dùng/năm.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
10-11-22 7.7% 8% 8.2%
13-10-22 8.2% 8.1% 8.3%
13-09-22 8.3% 8.1% 8.5%
10-08-22 8.5% 8.7% 9.1%
13-07-22 9.1% 8.8% 8.6%
10-06-22 8.6% 8.3% 8.3%
11-05-22 8.3% 8.1% 8.5%
12-04-22 8.5% 8.4% 7.9%
10-03-22 7.9% 7.9% 7.5%
10-02-22 7.5% 7.3% 7%
12-01-22 7% 7% 6.8%
10-12-21 6.8% 6.8% 6.2%
10-11-21 6.2% 5.8% 5.4%
13-10-21 5.4% 5.3% 5.3%
14-09-21 5.3% 5.3% 5.4%
11-08-21 5.4% 5.3% 5.4%
13-07-21 5.4% 4.9% 5%
10-06-21 5% 4.7% 4.2%
12-05-21 4.2% 3.6% 2.6%
13-04-21 2.6% 2.5% 1.7%
10-03-21 1.7% 1.7% 1.4%
10-02-21 1.4% 1.5% 1.4%
13-01-21 1.4% 1.3% 1.2%
10-12-20 1.2% 1.1% 1.2%
12-11-20 1.2% 1.3% 1.4%
13-10-20 1.4% 1.4% 1.3%
11-09-20 1.3% 1.2% 1%
12-08-20 1% 0.8% 0.6%
14-07-20 0.6% 0.6% 0.1%
10-06-20 0.1% 0.2% 0.3%
12-05-20 0.3% 0.4% 1.5%
10-04-20 1.5% 1.6% 2.3%
11-03-20 2.3% 2.2% 2.5%
13-02-20 2.5% 2.4% 2.3%
14-01-20 2.3% 2.3% 2.1%
11-12-19 2.1% 2% 1.8%
13-11-19 1.8% 1.7% 1.7%
10-10-19 1.7% 1.8% 1.7%
12-09-19 1.7% 1.8% 1.8%
13-08-19 1.8% 1.7% 1.6%
11-07-19 1.6% 1.6% 1.8%
12-06-19 1.8% 1.9% 2%
10-05-19 2% 2.1% 1.9%
10-04-19 1.9% 1.8% 1.5%
12-03-19 1.5% 1.6% 1.6%
13-02-19 1.6% 1.5% 1.9%
11-01-19 1.9% 1.9% 2.2%
12-12-18 2.2% 2.2% 2.5%
14-11-18 2.5% 2.5% 2.3%
11-10-18 2.3% 2.4% 2.7%
13-09-18 2.7% 2.8% 2.9%
10-08-18 2.9% 3% 2.9%
12-07-18 2.9% 2.9% 2.8%
12-06-18 2.8% 2.7% 2.5%
10-05-18 2.5% 2.5% 2.4%
11-04-18 2.4% 2.4% 2.2%
13-03-18 2.2% 2.2% 2.1%
14-02-18 2.1% 1.9% 2.1%
12-01-18 2.1% 2.1% 2.2%
13-12-17 2.2% 2.2% 2%
15-11-17 2.0% 2.0% 2.2%
13-10-17 2.2% 2.3% 1.9%
14-09-17 1.9% 1.8% 1.7%
11-08-17 1.7% 1.8% 1.6%
14-07-17 1.6% 1.7% 1.9%
14-06-17 1.9% 2% 2.2%
12-05-17 2.2% 2.3% 2.4%
14-04-17 2.4% 2.6% 2.7%
15-03-17 2.7% 2.7% 2.5%
15-02-17 2.5% 2.4% 2.1%
18-01-17 2.1% 2.1% 1.7%
15-12-16 1.7% 1.7% 1.6%
17-11-16 1.6% 1.6% 1.5%
18-10-16 1.5% 1.5% 1.1%
16-09-16 1.1% 1% 0.8%
16-08-16 0.8% 0.9% 1%
15-07-16 1% 1.1% 1%
16-06-16 1% 1.1% 1.1%
17-05-16 1.1% 1.1% 0.9%
14-04-16 0.9% 1.1% 1.0%
16-03-16 1.0% 0.9% 1.4%
19-02-16 1.4% 1.3% 0.7%
20-01-16 0.7% 0.8% 0.5%
15-12-15 0.5% 0.4% 0.2%
17-11-15 0.2% 0.1% 0.0%
15-10-15 0.0% -0.1% 0.2%
16-09-15 0.2% 0.2% 0.2%
19-08-15 0.2% 0.2% 0.1%
17-07-15 0.1% 0.1% 0.0%
18-06-15 0.0% 0.0% -0.2%
22-05-15 -0.2% -0.1% -0.1%
17-04-15 -0.1% 0.1% 0.0%
24-03-15 0.0% -0.1% -0.1%
26-02-15 -0.1% +0.8%
16-01-15 +0.8% +1.0% +1.3%
17-12-14 +1.3% +1.7%
20-11-14 +1.7% +1.6% +1.7%
22-10-14 +1.7% +1.7% +1.7%
17-09-14 +1.7% +2.0%
19-08-14 +2.0% +2.1%
22-07-14 +2.1% +2.1% +2.1%
17-06-14 +2.1% +2.0% +2.0%
15-05-14 +2.0% +1.5%
15-04-14 +1.5% +1.2% +1.1%
18-03-14 +1.1% +1.2% +1.6%
20-02-14 +1.6% +1.6% +1.5%
16-01-14 +1.5% +1.4% +1.2%
17-12-13 +1.2% +1.3% +1.0%
20-11-13 +1.0% +1.0% +1.2%
30-10-13 +1.2% +1.8% +1.5%
17-09-13 +1.5% +1.6% +2.0%
15-08-13 +2.0% +2.0% +1.8%
16-07-13 +1.8% +1.6% +1.4%
18-06-13 +1.4% +1.4% +1.1%
16-05-13 +1.1% +1.3% +1.5%
16-04-13 +1.5% +2.0% +2.0%
15-03-13 +2.0% +1.8% +1.6%
21-02-13 +1.6% +1.7% +1.7%
16-01-13 +1.7% +1.8% +1.8%
14-12-12 +1.8% +1.9% +2.2%
15-11-12 +2.2% +2.1% +2.0%
16-10-12 +2.0% +1.9% +1.7%
14-09-12 +1.7% +1.6% +1.4%
15-08-12 +1.4% +1.5% +1.7%
17-07-12 +1.7% +1.6% +1.7%
14-06-12 +1.7% +1.9% +2.3%
15-05-12 +2.3% +2.4% +2.7%
13-04-12 +2.7% +2.6% +2.9%
16-03-12 +2.9% +2.9% +2.9%
17-02-12 +2.9% +2.8% +3.0%
19-01-12 +3.0% +3.1% +3.4%
16-12-11 3.4% 3.5% 3.5%
16-11-11 +3.5% +3.6% +3.9%
19-10-11 +3.9% +3.8% +3.8%
15-09-11 +3.8% +3.6%
18-08-11 +3.6% +3.3% +3.6%
15-07-11 +3.6% +3.6%
15-06-11 +3.6% +3.2%
13-05-11 +3.2% +2.7%
15-04-11 +2.7% +2.1%
17-03-11 +2.1% +1.6%
17-02-11 +1.6% +1.5%
14-01-11 1.5% 1.1%
15-12-10 +1.1% +1.1% +1.2%
17-11-10 1.2% 1.1%
15-10-10 1.10% 1.20% 1.10%
17-09-10 1.10% 1.10% 1.20%
13-08-10 1.20% 1.20% 1.10%
16-07-10 1.10% 1.20% 2.00%
17-06-10 2.00% 2.00% 2.20%
19-05-10 2.20% 2.40% 2.30%
14-04-10 2.30% 2.40% 2.10%
18-03-10 2.10% 2.30% 2.60%
19-02-10 2.60% 2.80% 2.70%
15-01-10 2.70% 2.80% 1.80%
16-12-09 1.80% 1.70% -0.20%
18-11-09 -0.20% -0.30% -1.30%
15-10-09 -1.30% -1.40% -1.50%
16-09-09 -1.50% -1.70% -2.10%
14-08-09 -2.10% -1.90% -1.40%
15-07-09 -1.40% -1.60% -1.30%
17-06-09 -1.30% -0.90% -0.70%
15-05-09 -0.70% -0.60% -0.40%
15-04-09 -0.40% -0.10% 0.20%
18-03-09 0.20% 0.00% 0.00%
20-02-09 0.00% -0.10% 0.10%
16-01-09 0.10% -0.10% 1.10%
16-12-08 1.10% 1.50% 3.70%
19-11-08 3.70% 4.10% 4.90%
16-10-08 4.90% 5.10% 5.40%
16-09-08 5.40% 5.50% 5.60%
14-08-08 5.60% 5.20% 5.00%
16-07-08 5.00% 4.50% 4.20%
13-06-08 4.20% 3.90% 3.90%
14-05-08 3.90% 3.90% 4.00%
16-04-08 4% 4% 4%
14-03-08 4.00% 4.20% 4.30%
20-02-08 4.30% 4.20% 4.10%
16-01-08 4.10% 4.10% 4.30%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Cục thống kê Lao động (Bureau of Labor Statistics).

Miêu tả

Các chỉ số theo dõi sự thay đổi trong giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của lĩnh vực tiêu dùng, bao gồm giá lương thực, quần áo, chi phí giáo dục, y tế, giao thông, tiện ích, giải trí. Các chỉ số được tính toán trên cơ sở hàng tháng và là một chỉ số quan trọng về mức độ lạm phát tại bất cứ nước nào, kể cả ở Hoa Kỳ. Xem xét các chỉ số là mấu chốt quan trọng nhất của việc theo dõi tình hình lạm phát. Với mức lạm phát cao đang ngày càng gia tăng sẽ dẫn tới khả năng tăng lãi suất của các ngân hàng nhà nước. Lạm phát thấp cho phép các ngân hàng trung ương tích cực kích thích nền kinh tế, đặc biệt là để giảm lãi suất hoặc sử dụng nới lỏng định lượng (nếu cần thiết).

Tác động đến thị trường

Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là dấu hiệu tích cực đối với đồng USD. Trong trường hợp xảy ra độ chênh lệch đáng kể so với dự báo thì đó sẽ là một tác động mạnh mẽ tới đồng USD.