Chỉ số giá sản xuất, giá trị cơ bản (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
15-11-22 6.7% 7.2% 7.1% (7.2%)
12-10-22 7.2% 7.3% 7.2% (7.3%)
14-09-22 7.3% 7.1% 7.6%
11-08-22 7.6% 7.6% 8.2%
14-07-22 8.2% 8.1% 8.3%
14-06-22 8.3% 8.6% 8.6% (8.8%)
12-05-22 8.8% 8.9% 9.6% (9.2%)
13-04-22 9.2% 8.4% 8.7% (8.4%)
15-03-22 8.4% 8.7% 8.5% (8.3%)
15-02-22 8.3% 7.9% 8.5% (8.3%)
13-01-22 8.3% 8% 7.9% (7.7%)
14-12-21 7.7% 7.2% 6.9% (6.8%)
09-11-21 6.8% 6.8% 6.8%
14-10-21 6.8% 7.1% 6.7%
10-09-21 6.7% 6.6% 6.2%
12-08-21 6.2% 5.6% 5.6%
14-07-21 5.6% 5.1% 4.8%
15-06-21 4.8% 4.8% 4.1%
13-05-21 4.1% 3.7% 3.1%
09-04-21 3.1% 2.7% 2.5%
12-03-21 2.5% 2.6% 2%
17-02-21 2% 1.1% 1.2%
15-01-21 1.2% 1.3% 1.4%
11-12-20 1.4% 1.5% 1.1%
13-11-20 1.1% 1.2% 1.2%
14-10-20 1.2% 0.9% 0.6%
10-09-20 0.6% 0.3% 0.3%
11-08-20 0.3% 0% 0.1%
10-07-20 0.1% 0.4% 0.3%
11-06-20 0.3% 0.4% 0.6%
13-05-20 0.6% 0.9% 1.4%
09-04-20 1.4% 1.2% 1.4%
12-03-20 1.4% 1.7% 1.7%
19-02-20 1.7% 1.3% 1.1%
15-01-20 1.1% 1.3% 1.3%
12-12-19 1.3% 1.6% 1.6%
14-11-19 1.6% 1.5% 2%
08-10-19 2% 2.3% 2.3%
11-09-19 2.3% 2.2% 2.1%
09-08-19 2.1% 2.4% 2.3%
12-07-19 2.3% 2.2% 2.3%
11-06-19 2.3% 2.3% 2.4%
09-05-19 2.4% 2.5% 2.4%
11-04-19 2.4% 2.4% 2.5%
13-03-19 2.5% 2.6% 2.6%
14-02-19 2.6% 2.5% 2.7%
15-01-19 2.7% 2.9% 2.7%
11-12-18 2.7% 2.6% 2.6%
09-11-18 2.6% 2.3% 2.5%
10-10-18 2.5% 2.5% 2.3%
12-09-18 2.3% 2.7% 2.7%
09-08-18 2.7% 2.8% 2.8%
11-07-18 2.8% 2.6% 2.4%
13-06-18 2.4% 2.3% 2.3%
09-05-18 2.3% 2.4% 2.7%
10-04-18 2.7% 2.6% 2.5%
14-03-18 2.5% 2.5% 2.2%
15-02-18 2.2% 2.1% 2.3%
11-01-18 2.3% 2.5% 2.4%
12-12-17 2.4% 2.3% 2.4%
14-11-17 2.4% 2.3% 2.2%
12-10-17 2.2% 2% 2.0%
13-09-17 2.0% 2.1% 1.8%
10-08-17 1.8% 2.1% 1.9%
13-07-17 1.9% 2% 2.1%
13-06-17 2.1% 2% 1.9%
11-05-17 1.9% 1.7% 1.6%
13-04-17 1.6% 1.8% 1.5%
14-03-17 1.5% 1.5% 1.2%
14-02-17 1.2% 1.1% 1.6%
13-01-17 1.6% 1.5% 1.6%
14-12-16 1.6% 1.3% 1.2%
16-11-16 1.2% 1.5% 1.2%
14-10-16 1.2% 1.2% 1.0%
15-09-16 1.0% 1% 0.7%
12-08-16 0.7% 1.2% 1.3%
14-07-16 1.3% 1% 1.2%
15-06-16 1.2% 1% 0.9%
13-05-16 0.9% 1%
13-04-16 1% 1.3% 1.2%
15-03-16 1.2% 0.6%
17-02-16 0.6% 0.4% 0.3%
15-01-16 0.3% 0.3% 0.5%
11-12-15 0.5% 0.2% 0.1%
13-11-15 0.1% 0.5% 0.8%
14-10-15 0.8% 1.2% 0.9%
11-09-15 0.9% 0.7% 0.6%
14-08-15 0.6% 0.5% 0.8%
15-07-15 0.8% 0.7% 0.6%
12-06-15 0.6% 0.7% 0.8%
14-05-15 0.8% 1.1% 0.9%
14-04-15 0.9% 1.0%
13-03-15 +1.0% +1.6%
18-02-15 +1.6% +2.1%
15-01-15 +2.1% +2.0% +1.8%
12-12-14 +1.8% +1.5% +1.8%
18-11-14 +1.8% +1.5% +1.6%
15-10-14 +1.6% +1.7% +1.8%
16-09-14 +1.8% +1.7% +1.6%
15-08-14 +1.6% +1.6% +1.8%
16-07-14 +1.8% +1.7% +2.0%
13-06-14 +2.0% +1.9%
14-05-14 +1.9% +1.4%
11-04-14 +1.4% +1.1% +1.1%
14-03-14 +1.1% +1.3%
19-02-14 +1.3% +1.4% +1.4%
15-01-14 +1.4% +1.3% +1.3%
13-12-13 +1.3% +1.4% +1.4%
21-11-13 +1.4% +1.3% +1.2%
29-10-13 +1.2% +1.2% +1.1%
13-09-13 +1.1% +1.3% +1.2%
14-08-13 +1.2% +1.3% +1.7%
12-07-13 +1.7% +1.6% +1.7%
14-06-13 +1.7% +1.7% +1.7%
15-05-13 +1.7% +1.7% +1.7%
12-04-13 +1.7% +1.7% +1.7%
14-03-13 +1.7% +1.7% +1.8%
20-02-13 +1.8% +1.6% +2.0%
15-01-13 +2.0% +2.1% +2.2%
13-12-12 +2.2% +2.2% +2.1%
14-11-12 +2.1% +2.4% +2.3%
12-10-12 +2.3% +2.5% +2.5%
13-09-12 +2.5% +2.6% +2.5%
14-08-12 +2.5% +2.3% +2.6%
13-07-12 +2.6% +2.6% +2.7%
29-06-12 +1.8% +1.8% +1.9%
13-06-12 +2.7% +2.7% +2.7%
11-05-12 +2.7% +2.8% +2.9%
12-04-12 +2.9% +2.8% +3.0%
15-03-12 +3.0% +2.9% +3.0%
16-02-12 +3.0% +2.6% +3.0%
30-01-12 +1.8% +1.7%
18-01-12 +3.0% +2.8% +2.9%
15-12-11 2.9% 2.8% 2.8%
15-11-11 +2.8% +2.5%
18-10-11 +2.5% +2.3% +2.5%
14-09-11 +2.5% +2.5%
17-08-11 +2.5% +2.3% +2.4%
14-07-11 2.40% 2.20% 2.10%
14-06-11 +2.1% +2.1%
12-05-11 +2.1% +1.9%
14-04-11 +1.9% +1.8%
16-03-11 +1.8% +1,6%
16-02-11 +1.6% +1.3%
11-01-11 1.60% 1.40% 1.20%
14-12-10 +1.2% +1.2% +1.5%
16-11-10 1.5% 1.6%
14-10-10 1.60% 1.50% 1.30%
16-09-10 1.30% 1.30% 1.50%
17-08-10 1.50% 0.20% 1.10%
15-07-10 1.10% 1.10% 1.30%
16-06-10 1.30% 1.10% 1.00%
18-05-10 1.00% 0.90% 0.90%
22-04-10 0.90% 0.90% 1.00%
17-03-10 1% 1% 1%
18-02-10 1.00% 0.80% 0.90%
20-01-10 0.90% 1.00% 1.20%
15-12-09 1.20% 1.00% 0.70%
17-11-09 0.70% 1.40% 1.80%
20-10-09 1.80% 2.00% 6.00%
15-09-09 2.30% 2.20% 2.60%
18-08-09 2.60% 2.80% 3.30%
14-07-09 3.30% 2.90% 3.00%
16-06-09 3.00% 3.20% 3.40%
14-05-09 3.40% 3.40% 3.80%
14-04-09 3.80% 4.00% 4.00%
17-03-09 4.00% 3.80% 4.20%
19-02-09 4.20% 3.80% 4.20%
15-01-09 4.20% 4.00% 4.20%
12-12-08 4.20% 4.30% 4.40%
18-11-08 4.40% 4.00% 4.00%
15-10-08 4.00% 3.80% 3.60%
12-09-08 3.60% 3.70% 3.50%
19-08-08 3.50% 3.20% 3.00%
15-07-08 3.00% 3.20% 3.00%
17-06-08 3% 3% 3%
20-05-08 3.00% 2.90% 2.70%
15-04-08 2.70% 2.70% 2.40%
18-03-08 2.40% 2.10% 2.30%
26-02-08 2.30% 2.20% 2.00%
15-01-08 2% 2% 2%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Cục Thống kê lao động (Bureau of Labor Statistics).

Miêu tả

Chỉ số giá sản xuất phản ánh sự thay đổi trong mức giá của một giỏ hàng hóa sản xuất trong ngành công nghiệp. Chỉ số này bao gồm hai thành phần: giá đầu vào (linh kiện) và giá đầu ra của sản xuất (thành phẩm). Giá đầu ra bao gồm chi phí lao động và có thể cho thấy dấu hiệu của lạm phát, cùng với những thay đổi trong chi phí lao động. Mục tiêu lớn hơn là chỉ số giá sản xuất, không bao gồm các ngành công nghiệp thực phẩm và năng lượng (giá trị cơ sở của chỉ số). Trong việc tính toán chỉ số này không tính đến giá cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu.

Tác động đến thị trường

Các chỉ số được đưa vào tài khoản của người tham gia thị trường. Nếu lãi suất tăng cao sẽ dẫn đến sự gia tăng giá trị của đồng USD.