Chỉ số giá tiêu dùng, năm/năm
Ngày Thực tế Dự báo Trước
19-06-24 06:00 2% 2% 2.3%
22-05-24 06:00 2.3% 2.1% 3.2%
17-04-24 06:00 3.2% 3.1% 3.4%
20-03-24 07:00 3.4% 3.5% 4.0%
14-02-24 07:00 4% 4.2% 4%
17-01-24 07:00 4% 3.8% 3.9%
20-12-23 07:00 3.9% 4.4% 4.6%
15-11-23 07:00 4.6% 4.8% 6.7%
18-10-23 06:00 6.7% 6.6% 6.7%
20-09-23 06:00 6.7% 7% 6.8%
16-08-23 06:00 6.8% 6.8% 7.9%
19-07-23 06:00 7.9% 8.2% 8.7%
21-06-23 06:00 8.7% 8.4% 8.7%
24-05-23 06:00 8.7% 8.2% 10.1%
19-04-23 06:00 10.1% 9.8% 10.4%
22-03-23 07:00 10.4% 9.9% 10.1%
15-02-23 07:00 10.1% 10.3% 10.5%
18-01-23 07:00 10.5% 10.5% 10.7%
14-12-22 07:00 10.7% 10.9% 11.1%
16-11-22 07:00 11.1% 10.7% 10.1%
19-10-22 06:00 10.1% 10% 9.9%
14-09-22 06:00 9.9% 10.2% 10.1%
17-08-22 06:00 10.1% 9.8% 9.4%
20-07-22 06:00 9.4% 9.3% 9.1%
22-06-22 06:00 9.1% 9.1% 9%
18-05-22 06:00 9% 9.1% 7%
13-04-22 06:00 7% 6.7% 6.2%
23-03-22 07:00 6.2% 5.9% 5.5%
16-02-22 07:00 5.5% 5.4% 5.4%
19-01-22 07:00 5.4% 5.2% 5.1%
15-12-21 07:00 5.1% 4.7% 4.2%
17-11-21 07:00 4.2% 3.9% 3.1%
20-10-21 06:00 3.1% 3.2% 3.2%
15-09-21 06:00 3.2% 2.9% 2%
18-08-21 06:00 2% 2.3% 2.5%
14-07-21 06:00 2.5% 2.2% 2.1%
16-06-21 06:00 2.1% 1.8% 1.5%
19-05-21 06:00 1.5% 1.4% 0.7%
21-04-21 06:00 0.7% 0.8% 0.4%
24-03-21 07:00 0.4% 0.8% 0.7%
17-02-21 07:00 0.7% 0.6% 0.6%
20-01-21 07:00 0.6% 0.5% 0.3%
16-12-20 07:00 0.3% 0.6% 0.7%
18-11-20 07:00 0.7% 0.6% 0.5%
21-10-20 06:00 0.5% 0.5% 0.2%
16-09-20 06:00 0.2% 0% 1%
19-08-20 06:00 1% 0.6% 0.6%
15-07-20 06:00 0.6% 0.4% 0.5%
17-06-20 06:00 0.5% 0.5% 0.8%
20-05-20 06:00 0.8% 0.9% 1.5%
22-04-20 06:00 1.5% 1.5% 1.7%
25-03-20 07:00 1.7% 1.7% 1.8%
19-02-20 09:30 1.8% 1.6% 1.3%
15-01-20 09:30 1.3% 1.5% 1.5%
18-12-19 09:30 1.5% 1.4% 1.5%
13-11-19 09:30 1.5% 1.6% 1.7%
16-10-19 08:30 1.7% 1.8% 1.7%
18-09-19 08:30 1.7% 1.9% 2.1%
14-08-19 08:30 2.1% 1.9% 2%
17-07-19 08:30 2% 2% 2%
19-06-19 08:30 2% 2% 2.1%
22-05-19 08:30 2.1% 2.2% 1.9%
17-04-19 08:30 1.9% 2% 1.9%
20-03-19 09:30 1.9% 1.8% 1.8%
13-02-19 09:30 1.8% 1.9% 2.1%
16-01-19 09:30 2.1% 2.1% 2.3%
19-12-18 09:30 2.3% 2.3% 2.4%
14-11-18 09:30 2.4% 2.5% 2.4%
17-10-18 08:30 2.4% 2.6% 2.7%
19-09-18 08:30 2.7% 2.4% 2.5%
15-08-18 08:30 2.5% 2.5% 2.4%
18-07-18 08:30 2.4% 2.6% 2.4%
13-06-18 08:30 2.4% 2.5% 2.4%
23-05-18 08:30 2.4% 2.5% 2.5%
18-04-18 08:30 2.5% 2.7% 2.7%
20-03-18 09:30 2.7% 2.8% 3%
13-02-18 09:30 3% 2.9% 3%
16-01-18 09:30 3% 3% 3.1%
12-12-17 09:30 3.1% 3.0% 3.0%
14-11-17 09:30 3.0% 3.1% 3%
17-10-17 08:30 3% 3.0% 2.9%
12-09-17 08:30 2.9% 2.8% 2.6%
15-08-17 08:30 2.6% 2.7% 2.6%
18-07-17 08:30 2.6% 2.9% 2.9%
13-06-17 08:30 2.9% 2.7% 2.7%
16-05-17 08:30 2.7% 2.6% 2.3%
11-04-17 08:30 2.3% 2.3% 2.3%
21-03-17 09:30 2.3% 2.1% 1.8%
14-02-17 09:30 1.8% 1.9% 1.6%
17-01-17 09:30 1.6% 1.4% 1.2%
13-12-16 09:30 1.2% 1.1% 0.9%
15-11-16 09:30 0.9% 1.1% 1%
18-10-16 08:30 1% 0.9% 0.6%
13-09-16 08:30 0.6% 0.7% 0.6%
16-08-16 08:30 0.6% 0.5% 0.5%
19-07-16 08:30 0.5% 0.4% 0.3%
14-06-16 08:30 0.3% 0.4% 0.3%
17-05-16 08:30 0.3% 0.5% 0.5%
12-04-16 08:30 0.5% 0.4% 0.3%
22-03-16 09:30 0.3% 0.4% 0.3%
16-02-16 09:30 0.3% 0.3% 0.2%
19-01-16 09:30 0.2% 0.2% 0.1%
15-12-15 09:30 0.1% 0.1% -0.1%
17-11-15 09:30 -0.1% -0.1% -0.1%
13-10-15 08:30 -0.1% 0% 0.0%
15-09-15 08:30 0.0% 0.0% 0.1%
18-08-15 08:30 0.1% 0% 0.0%
14-07-15 08:30 0.0% 0.0% 0.1%
16-06-15 08:30 0.1% 0.1% -0.1%
19-05-15 08:30 -0.1% 0.0% 0.0%
14-04-15 08:30 0.0% 0.0% 0.0%
24-03-15 09:30 0.0% +0.1% +0.3%
17-02-15 09:30 +0.3% +0.3% +0.5%
13-01-15 09:30 +0.5% +0.7% +1.0%
16-12-14 09:30 +1.0% +1.2% +1.3%
18-11-14 09:30 +1.3% +1.2% +1.2%
14-10-14 08:30 +1.2% +1.4% +1.5%
16-09-14 08:30 +1.5% +1.5% +1.6%
19-08-14 08:30 +1.6% +1.8% +1.9%
15-07-14 08:30 +1.9% +1.6% +1.5%
17-06-14 08:30 +1.5% +1.7% +1.8%
20-05-14 08:30 +1.8% +1.7% +1.6%
15-04-14 08:30 +1.6% +1.6% +1.7%
25-03-14 09:30 +1.7% +1.7% +1.9%
18-02-14 09:30 +1.9% +2.0% +2.0%
14-01-14 09:30 +2.0% +2.1% +2.1%
17-12-13 09:30 +2.1% +2.2% +2.2%
12-11-13 09:30 +2.2% +2.5% +2.7%
15-10-13 08:30 +2.7% +2.6% +2.7%
17-09-13 08:30 +2.7% +2.7% +2.8%
13-08-13 08:30 +2.8% +2.8% +2.9%
16-07-13 08:30 +2.9% +3.0% +2.7%
18-06-13 08:30 +2.7% +2.6% +2.4%
21-05-13 08:30 +2.4% +2.6% +2.8%
16-04-13 08:30 +2.8% +2.8% +2.8%
19-03-13 09:30 +2.8% +2.8% +2.7%
12-02-13 09:30 +2.7% +2.8% +2.7%
15-01-13 09:30 +2.7% +2.7% +2.7%
18-12-12 09:30 +2.7% +2.6% +2.7%
13-11-12 09:30 +2.7% +2.3% +2.2%
16-10-12 08:30 +2.2% +2.2% +2.5%
18-09-12 08:30 +2.5% +2.5% +2.6%
14-08-12 08:30 +2.6% +2.3% +2.4%
17-07-12 08:30 +2.4% +2.7% +2.8%
19-06-12 08:30 +2.8% +3.0% +3.0%
22-05-12 08:30 +3.0% +3.1% +3.5%
17-04-12 08:30 +3.5% +3.5% +3.4%
20-03-12 09:30 +3.4% +3.4% +3.6%
14-02-12 09:30 +3.6% +3.6% +4.2%
17-01-12 09:30 +4.2% +4.2% +4.8%
13-12-11 09:30 4.8% 4.8% 5.0%
15-11-11 09:30 +5.0% +5.1% +5.2%
18-10-11 08:30 +5.2% +4.9% +4.5%
13-09-11 08:30 +4.5% +4.5% +4.4%
16-08-11 08:30 +4.4% +4.3% +4.2%
12-07-11 08:30 +4.2% +4.5% +4.5%
14-06-11 08:30 +4.5% +4.5% +4.5%
17-05-11 08:30 +4.5% +4.1% +4.0%
12-04-11 08:30 +4.0% +4.4% +4.4%
22-03-11 09:30 +4.4% +4.2% +4.0%
15-02-11 09:30 +4.0% +4.0% +3.7%
18-01-11 09:30 +3.7% +3.3% +3.3%
14-12-10 09:30 +3.3% +3.2% +3.2%
16-11-10 09:30 3,2% 3,1% 3,1%
12-10-10 11:00 3.10% 3.10% 3.10%
14-09-10 11:00 3.10% 2.90% 3.10%
17-08-10 11:00 3.10% 3.10% 3.20%
13-07-10 11:00 3.20% 3.20% 3.40%
15-06-10 11:00 3.40% 3.50% 3.70%
18-05-10 11:00 3.70% 3.50% 3.40%
20-04-10 11:00 3.40% 3.20% 3.00%
23-03-10 11:00 3.00% 3.10% 3.50%
16-02-10 11:00 3.50% 3.60% 2.90%
19-01-10 11:00 2.90% 2.60% 1.90%
15-12-09 11:00 1.90% 1.80% 1.50%
17-11-09 11:00 1.50% 1.40% 1.10%
13-10-09 11:00 1.10% 1.30% 1.60%
15-09-09 11:00 1.60% 1.40% 1.80%
18-08-09 11:00 1.80% 1.50% 1.80%
14-07-09 11:00 1.80% 1.80% 2.20%
16-06-09 11:00 2.20% 1.90% 2.30%
19-05-09 11:00 2.30% 2.40% 2.90%
21-04-09 11:00 2.90% 2.90% 3.20%
24-03-09 11:00 3.20% 2.60% 3.00%
17-02-09 11:00 3.00% 2.60% 3.10%
20-01-09 11:00 3.10% 2.60% 4.10%
16-12-08 11:00 4.10% 3.90% 4.50%
18-11-08 11:00 4.50% 4.80% 5.20%
14-10-08 11:00 5.20% 5.00% 4.70%
16-09-08 11:00 4.70% 4.60% 4.40%
12-08-08 11:00 4.40% 4.10% 3.80%
15-07-08 11:00 3.80% 3.60% 3.30%
17-06-08 11:00 3.30% 3.20% 3.00%
13-05-08 11:00 3.00% 2.60% 2.50%
15-04-08 11:00 2.50% 2.60% 2.50%
18-03-08 11:00 2.50% 2.50% 2.20%
12-02-08 11:00 2.20% 2.30% 2.10%
15-01-08 11:00 2.10% 2.00% 2.10%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Là chỉ số theo dõi sự biến đổi giá bán lẻ của hàng hóa và dịch vụ bao gồm trong “giỏ” tiêu dùng. Chỉ số này được tính dựa trên giá thực phẩm, quần áo, chi phí giáo dục, y tế, giao thông, dịch vụ tiện ích, giải trí. Chỉ số này được công bố hàng tháng và được xem là “phong vũ biểu” của mức lạm phát ở bất kỳ nước nào kể cả Anh. Chỉ số này được xem là chỉ số lạm phát quan trọng nhất. Theo quy tắc, ngân hàng trung ương mỗi nước sẽ đặt ra một mức lạm phát xác định giúp cho nền kinh tế đất nước phát triển tối đa. Mức lạm phát xác định của ngân hàng trung ương Anh là 2%. Với mức lạm phát tăng sẽ dẫn đến khả năng tăng mức lãi suất của ngân hàng trung ương các nước. Mức lạm phát thấp sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương tích cực hơn trong việc kích thích nền kinh tế, đặc biệt là giảm mức lãi suất và sử dụng chính sách tiền tệ nới lỏng (khi cần thiết)

Tác động đến thị trường

Chỉ số tăng hay vượt qua giá trị thực tế được dự đoán sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với đồng bảng Anh. Trong trường hợp sự chênh lệch quá lớn so với giá trị dự đoán có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới biến động tỷ giá đồng bảng Anh.