Chỉ số giá tiêu dùng/năm
Ngày Thực tế Dự báo Trước
01-12-22 3% 3% 3%
03-11-22 3% 3.2% 3.3%
03-10-22 3.3% 3.5% 3.5%
01-09-22 3.5% 3.4% 3.4%
03-08-22 3.4% 3.5% 3.4%
04-07-22 3.4% 3.2% 2.9%
02-06-22 2.9% 2.6% 2.5%
05-05-22 2.5% 2.5% 2.4%
01-04-22 2.4% 2.4% 2.2%
03-03-22 2.2% 1.8% 1.6%
11-02-22 1.6% 1.5% 1.5%
04-01-22 1.5% 1.6% 1.5%
01-12-21 1.5% 1.4% 1.2%
02-11-21 1.2% 1.1% 0.9%
04-10-21 0.9% 1.1% 0.9%
02-09-21 0.9% 0.8% 0.7%
02-08-21 0.7% 0.7% 0.6%
01-07-21 0.6% 0.7% 0.6%
07-06-21 0.6% 0.6% 0.3%
05-05-21 0.3% 0.3% -0.2%
01-04-21 -0.2% -0.3% -0.5%
03-03-21 -0.5% -0.3% -0.5%
12-02-21 -0.5% -0.6% -0.8%
05-01-21 -0.8% -0.7% -0.7%
02-12-20 -0.7% -0.5% -0.6%
03-11-20 -0.6% -0.6% -0.8%
01-10-20 -0.8% -0.8% -0.9%
03-09-20 -0.9% -0.8% -0.9%
03-08-20 -0.9% -1.1% -1.3%
02-07-20 -1.3% -1.2% -1.3%
04-06-20 -1.3% -1.3% -1.1%
05-05-20 -1.1% -0.8% -0.5%
02-04-20 -0.5% -0.5% -0.1%
04-03-20 -0.1% 0.1% 0.2%
10-02-20 0.2% 0.1% 0.2%
07-01-20 0.2% 0% -0.1%
03-12-19 -0.1% -0.1% -0.3%
01-11-19 -0.3% 0% 0.1%
02-10-19 0.1% 0.3% 0.3%
03-09-19 0.3% 0.3% 0.3%
02-08-19 0.3% 0.5% 0.6%
04-07-19 0.6% 0.5% 0.6%
03-06-19 0.6% 0.6% 0.7%
03-05-19 0.7% 0.7% 0.7%
02-04-19 0.7% 0.6% 0.6%
05-03-19 0.6% 0.6% 0.6%
11-02-19 0.6% 0.6% 0.7%
09-01-19 0.7% 0.9%
04-12-18 0.9% 1.0% 1.1%
01-11-18 1.1% 1.1% 1%
05-10-18 1% 1.1% 1.2%
04-09-18 1.2% 1.2% 1.2%
03-08-18 1.2% 1.2% 1.1%
05-07-18 1.1% 1.1% 1%
06-06-18 1% 0.9% 0.8%
07-05-18 0.8% 0.9% 0.8%
05-04-18 0.8% 0.7% 0.6%
06-03-18 0.6% 0.6% 0.7%
12-02-18 0.7% 0.8% 0.8%
08-01-18 0.8% 0.8% 0.8%
06-12-17 0.8% 0.9% 0.7%
06-11-17 0.7% 0.8% 0.7%
05-10-17 0.7% 0.6% 0.5%
05-09-17 0.5% 0.5% 0.3%
07-08-17 0.3% 0.3% 0.2%
06-07-17 0.2% 0.3% 0.5%
08-06-17 0.5% 0.3% 0.4%
11-05-17 0.4% 0.5% 0.6%
06-04-17 0.6% 0.5% 0.6%
08-03-17 0.6% 0.3%
14-02-17 0.3% 0.3% 0.0%
05-01-17 0.0% 0.0% -0.3%
06-12-16 -0.3% -0.2% -0.2%
07-11-16 -0.2% -0.2%
06-10-16 -0.2% -0.1% -0.1%
06-09-16 -0.1% -0.1% -0.2%
08-08-16 -0.2% -0.3% -0.4%
07-07-16 -0.4% -0.5% -0.4%
08-06-16 -0.4% -0.4% -0.4%
09-05-16 -0.4% -0.6% -0.9%
08-04-16 -0.9% -0.9% -0.8%
08-03-16 -0.8% -1.1% -1.3%
11-02-16 -1.3% -1.3% -1.3%
08-01-16 -1.3% -1.2% -1.4%
04-12-15 -1.4% -1.3% -1.4%
05-11-15 -1.4% -1.4% -1.4%
06-10-15 -1.4% -1.4% -1.4%
04-09-15 -1.4% -1.4% -1.3%
05-08-15 -1.3% -1.1% -1.0%
06-07-15 -1.0% -1.2% -1.2%
09-06-15 -1.2% -1.2% -1.1%
08-05-15 -1.1% -0.9% -0.9%
08-04-15 -0.9% -1.0% -0.8%
06-03-15 -0.8% -0.6% -0.5%
10-02-15 -0.5% -0.6% -0.3%
09-01-15 -0.3% -0.1% -0.1%
08-12-14 -0.1% 0.0% 0.0%
05-11-14 0.0% 0.0% -0.1%
07-10-14 -0.1% 0.0% +0.1%
08-09-14 +0.1% 0.0% 0.0%
06-08-14 0.0% 0.0% 0.0%
08-07-14 0.0% +0.2% +0.2%
06-06-14 +0.2% +0.1% 0.0%
08-05-14 0.0% +0.1% 0.0%
07-04-14 0.0% -0.1% -0.1%
07-03-14 -0.1% +0.1% +0.1%
12-02-14 +0.1% +0.1% +0.1%
10-01-14 +0.1% +0.2% +0.1%
06-12-13 +0.1% -0.1% -0.3%
05-11-13 -0.3% -0.1% -0.1%
08-10-13 -0.1% -0.1% 0.0%
06-09-13 0.0% 0.0% 0.0%
07-08-13 0.0% -0.1% -0.1%
05-07-13 -0.1% -0.4% -0.5%
06-06-13 -0.5% -0.6% -0.6%
08-05-13 -0.6% -0.5% -0.6%
09-04-13 -0.6% -0.5% -0.3%
08-03-13 -0.3% -0.3%
12-02-13 -0.3% -0.3% -0.4%
11-01-13 -0.4% -0.3% -0.4%
06-12-12 -0.4% -0.1% -0.2%
07-11-12 -0.2% -0.2% -0.4%
08-10-12 -0.4% -0.4% -0.5%
05-09-12 -0.5% -0.4% -0.7%
07-08-12 -0.7% -0.8% -1.1%
06-07-12 -1.1% 1.0% -1.0%
07-06-12 -1.0% -1.0% -1.0%
07-05-12 -1.0% -0.9% -1.0%
05-04-12 -1.1% -1.1% -0.9%
08-03-12 -0.9% -0.9% -0.8%
10-02-12 -0.8% -0.7% -0.7%
06-01-12 -0.7% -0.6% -0.5%
06-12-11 -0.5% -0.3% -0.1%
07-11-11 -0.1% +0.2% +0.5%
06-10-11 +0.5% +0.3% +0.2%
06-09-11 -0.3% +0.3% +0.5%
07-07-11 +0.6% +0.4%
07-06-11 +0.4% +0.3% +0.3%
10-05-11 +0.3% +0.6% +1.0%
06-04-11 +1.0% +0.5%
09-03-11 +0.5% +0.4% +0.3%
10-02-11 +0.3% +0.6% +0.5%
06-01-11 +0.5% +0.3% +0.2%
03-12-10 +0.2% +0.2%
04-11-10 0.20% 0.30% 0.30%
05-10-10 0.30% 0.30% 0.30%
03-09-10 0.30% 0.40% 0.40%
03-08-10 0.40% 0.70% 0.50%
06-07-10 0.50% 0.90% 1.10%
08-06-10 1.10% 1.20% 1.40%
06-05-10 1.40% 1.30% 1.40%
06-04-10 1.40% 1.40% 0.90%
09-03-10 0.90% 1.00% 1.00%
11-02-10 1.00% 0.80% 0.30%
07-01-10 0.30% 0.50% 0.00%
04-12-09 0.00% -0.10% -0.80%
05-11-09 -0.80% 0.70% -0.90%
06-10-09 -0.90% -0.70% -0.80%
04-09-09 -0.80% -0.70% -1.00%
04-08-09 -1.00% -1.00% -1.00%
03-07-09 -1.00% -1.10% -1.00%
05-06-09 -1.00% -0.90% -0.30%
07-05-09 -0.30% -0.60% -0.40%
03-04-09 -0.40% -0.10% 0.20%
06-03-09 0.20% 0.00% 0.10%
10-02-09 0.10% 0.60% 0.70%
08-01-09 0.70% 0.90% 1.50%
02-12-08 1.50% 2.00% 2.60%
04-11-08 2.60% 2.50% 2.90%
03-10-08 2.90% 2.70% 2.90%
02-09-08 2.90% 3.10% 3.10%
31-07-08 3.10% 3.00% 2.90%
03-07-08 2.90% 3.10% 2.90%
03-06-08 2.90% 2.40% 2.30%
06-05-08 2.30% 2.40% 2.60%
04-04-08 2.60% 2.50% 2.40%
04-03-08 2.40% 2.40% 2.40%
08-02-08 2.40% 2.20% 2.00%
04-01-08 2.00% 1.80% 1.80%
Mức quan trọng
Quốc gia Thụy Sỹ
Nguồn Cục thống kê liên bang (Statistik Schweiz)

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá bán lẻ của hàng hóa và dịch vụ trong một giỏ hàng tiêu dùng. Theo tính toán chỉ số này bao gồm giá lương thực, quần áo, chi phí giáo dục, y tế, giao thông, điện nước, giải trí. Chỉ số này được tính theo tháng và là chỉ số đáng tin cậy về mức độ lạm phát ở bất kỳ quốc gia nào trong đó có Thụy Sĩ.

Tác động đến thị trường

Sự tăng trưởng của chỉ số này hoặc tăng vượt dự báo là điều khả quan đối với đồng Frăng Thụy Sĩ. Ảnh hưởng vừa phải đến sự thay đổi của đồng Frăng.