Tỷ lệ thất nghiệp.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
06-02-24 21:45 4.0% 4.3% 3.9%
31-10-23 21:45 3.9% 3.9% 3.6%
01-08-23 22:45 3.6% 3.5% 3.4%
02-05-23 22:45 3.4% 3.5% 3.4%
31-01-23 21:45 3.4% 3.3% 3.3%
01-11-22 21:45 3.3% 3.2% 3.3%
02-08-22 22:45 3.3% 3.1% 3.2%
03-05-22 22:45 3.2% 3.2% 3.2%
01-02-22 21:45 3.2% 3.4% 3.4%
02-11-21 21:45 3.4% 3.9% 4%
03-08-21 22:45 4% 4.5% 4.7%
04-05-21 22:45 4.7% 4.9% 4.9%
02-02-21 21:45 4.9% 5.6% 5.3%
03-11-20 21:45 5.3% 5.4% 4% (4.0%)
04-08-20 22:45 4.0% 5.8% 4.2%
05-05-20 22:45 4.2% 4.3% 4%
04-02-20 21:45 4% 4.2% 4.2%
05-11-19 21:45 4.2% 4.1% 3.9%
05-08-19 22:45 3.9% 4.3% 4.2%
30-04-19 22:45 4.2% 4.2% 4.3%
06-02-19 21:45 4.3% 4.1% 3.9% (4.0%)
06-11-18 21:45 3.9% 4.5% 4.5%
31-07-18 22:45 4.5% 4.4% 4.4%
01-05-18 22:45 4.4% 4.5% 4.5%
06-02-18 21:45 4.5% 4.6% 4.6%
31-10-17 21:45 4.6% 4.7% 4.8%
01-08-17 22:45 4.8% 4.8% 4.9%
02-05-17 22:45 4.9% 5.2% 5.2%
31-01-17 21:45 5.2% 4.8% 4.9%
01-11-16 21:45 4.9% 5.1% 5.0% (5.1%)
16-08-16 22:45 5.1% 5.3% 5.2% (5.7%)
03-05-16 22:45 5.7% 5.5% 5.4% (5.3%)
02-02-16 21:45 5.3% 6.1% 6%
03-11-15 21:45 6% 6.0% 5.9%
04-08-15 22:45 5.9% 5.9% 5.8%
05-05-15 22:45 5.8% 5.5% 5.8% (5.7%)
03-02-15 21:45 5.7% 5.3% 5.4%
04-11-14 21:45 5.4% 5.5% 5.6%
05-08-14 22:45 5.6% 5.8% 6.0%
06-05-14 22:45 6.0% 5.8% 6.0%
04-02-14 21:45 6.0% 6.0% 6.2%
05-11-13 21:45 6.2% 6.2% 6.4%
06-08-13 22:45 6.4% 6.3% 6.2%
08-05-13 22:45 6.2% 6.8% 6.9%
06-02-13 21:45 6.9% 7.1% 7.3%
07-11-12 21:45 7.3% 6.7% 6.8%
08-08-12 22:45 6.8% 6.5% 6.7%
02-05-12 22:45 6.7% 6.2% 6.3%
08-02-12 21:45 6.3% 6.5% 6.6%
02-11-11 21:45 6.6% 6.4% 6.5%
03-08-11 22:45 6.5% 6.5% 6.5%
04-05-11 22:45 6.5% 6.7% 6.8%
02-02-11 21:45 6.8% 6.5% 6.4%
03-11-10 21:45 6.4% 6.7% 6.8%
04-08-10 11:00 6.80% 6.30% 6.00%
05-05-10 11:00 6.00% 7.30% 7.10%
03-02-10 11:00 7.30% 6.80% 6.50%
04-11-09 11:00 6.50% 6.40% 6.00%
05-08-09 11:00 6.00% 5.60% 5.00%
06-05-09 11:00 5.00% 5.30% 4.70%
04-02-09 11:00 4.60% 4.60% 4.20%
05-11-08 11:00 4.20% 4.30% 3.90%
06-08-08 11:00 3.90% 3.80% 3.70%
07-05-08 11:00 3.60% 3.50% 3.40%
06-02-08 11:00 3.40% 3.60% 3.50%
Mức quan trọng
Quốc gia New Zealand
Nguồn Cục Thống kê New Zealand (Statistics New Zealand).

Miêu tả

Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người không có việc làm trên tổng số lượng lao động xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp cao ảnh hưởng đến việc giảm mức lương trung bình và chi tiêu của người tiêu dùng. Khi mà chi tiêu của người tiêu dùng là một phần quan trọng của tất cả các chi phí thì việc tăng tỷ lệ thất nghiệp thường dẫn đến hiện trạng tăng trưởng kinh tế chậm hơn. Cần phải nói đến là nếu tỷ lệ thất nghiệp cao, hay tỷ lệ thất nghiệp gia tăng thì nó có thể gây ra sự sụt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương để cải thiện tình hình trên thị trường lao động.

Tác động đến thị trường

Chỉ số có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của đồng đô la New Zealand. Việc giảm tỷ lệ thất nghiệp là dấu hiệu có lợi cho đồng đô la New Zealand.