Doanh số bán lẻ (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
01-12-22 -2.5% 2.6% (3.2%)
31-10-22 3.2% 3.3% 2.1% (3%)
30-09-22 3% 3% (2.6%)
01-09-22 2.6% 0.7% (1.2%)
29-07-22 1.2% -1.3% (-1.6%)
30-06-22 -1.6% -5.5% (-6%)
31-05-22 -6% -6.6%
29-04-22 -6.6% 12.5% (12.8%)
31-03-22 12.8% 5.7% (5.1%)
28-02-22 5.1% -0.5% (-0.4%)
01-02-22 -0.4% 5.3% (5.8%)
07-01-22 5.8% 2.2% (1.2%)
02-12-21 1.2% 2.6% (2.5%)
02-11-21 2.5% 0.8% (0.5%)
04-10-21 0.5% -2.3% (-2.6%)
02-09-21 -2.6% 0.1%
02-08-21 0.1% 2.8%
01-07-21 2.8% 37.7% (35.7%)
01-06-21 35.7% 23.1% (22.6%)
30-04-21 22.6% -6.6% (-6.3%)
01-04-21 -6.3% -0.5%
01-03-21 -0.5% 5.4% (4.7%)
01-02-21 4.7% 1.8% (1.7%)
07-01-21 1.0% 3.1%
30-11-20 3.1% 0.4% (0.3%)
30-10-20 0.3% 4.0% (4%)
01-10-20 2.5% 3.6% (4.1%)
31-08-20 4.1% 3.3% (1.1%)
31-07-20 1.1% 6.2% (6.6%)
30-06-20 6.6% -18.8% (-19.9%)
02-06-20 -19.9% -5.8% (-5.6%)
30-04-20 -5.6% 0.3%
31-03-20 0.3% -0.7% 0.0% (-0.1%)
28-02-20 -0.1% 0.3% 0.8% (0.1%)
31-01-20 0.1% 0.2% 0.5% (0%)
09-01-20 0% 0.4% 0.4% (0.7%)
02-12-19 0.7% -0.4% 1.6% (0.9%)
01-11-19 0.9% -1% (-1.4%)
01-10-19 -1.4% -0.3% 1.5% (1.4%)
02-09-19 1.4% 0.7%
05-08-19 0.7% -0.6% -1.1% (-1.7%)
01-07-19 -1.7% -0.4% -0.8% (-0.7%)
31-05-19 -0.7% -0.8% -0.7%
02-05-19 -0.7% -0.4% 0.0% (-0.2%)
01-04-19 -0.2% -0.8% -0.2% (-0.4%)
01-03-19 -0.4% 0.3% -0.2% (-0.3%)
01-02-19 -0.3% 0.1% -0.6% (-0.5%)
08-01-19 -0.2% 1.0% (0.8%)
03-12-18 0.8% -2.5% (-2.7%)
02-11-18 -2.7% -0.2% 0.5% (0.4%)
01-10-18 0.4% 0.4% -0.9% (-0.3%)
03-09-18 -0.3% 1.2% 0.2% (0.3%)
02-08-18 0.3% 0% 0.4% (-0.1%)
02-07-18 -0.1% 2.6% 2.9% (2.2%)
31-05-18 2.2% -1.4% -1.1% (-1.8%)
02-05-18 -1.8% 0.3% -0.2%
03-04-18 -0.2% -0.7% -0.4% (-1.4%)
01-03-18 -1.4% 1.1% 0.7% (0.6%)
01-02-18 0.6% 1.5% 0.3% (-0.2%)
09-01-18 -0.2% -2.5% -2.6% (-3.0%)
30-11-17 -3.0% 0.3% 0.5% (-0.4%)
02-11-17 -0.4% 0.4% -1.0% (-0.2%)
02-10-17 -0.2% 0.5% 0.0% (-0.7%)
01-09-17 -0.7% 1.7% 1.7% (1.5%)
02-08-17 1.5% 1.3% -0.8% (-0.3%)
03-07-17 -0.3% -0.9% (-1.2%)
01-06-17 -1.2% 2.4% 2.1%
01-05-17 2.1% 0.7% (0.6%)
03-04-17 0.6% -1.2% (-1.4%)
02-03-17 -1.4% -2% -4.1% (-3.5%)
02-02-17 -3.5% 0.5% 0.8% (0.9%)
09-01-17 0.9% -0.7% (-0.5%)
01-12-16 -0.5% -2.1% (-2.3%)
01-11-16 -2.3% -2.8% (-3.0%)
03-10-16 -3.0% -2.7% (-2.2%)
01-09-16 -2.2% -3.5% (-3.9%)
02-08-16 -3.9% -1.7% (-1.6%)
01-06-16 -1.9% -1.6% (-1.3%)
02-05-16 -1.3% -0.4% (-0.2%)
01-04-16 -0.2% 0.5% -0.1% (0.2%)
01-03-16 0.2% -1.2% -1.7% (-1.6%)
02-02-16 -1.6% -1.7% (-3.1%)
11-01-16 -3.1% 0.3% -0.6% (-0.8%)
01-12-15 -0.8% 0.4% 0.2%
02-11-15 0.2% -0.6% (-0.3%)
01-10-15 -0.3% 0.1% (-0.1%)
14-09-15 -0.1% -0.9%
17-08-15 -0.9% -1.8%
16-07-15 -1.8% 1.6%
15-06-15 1.6% -2.4% (-2.8%)
18-05-15 -2.8% -3.1% (-2.7%)
17-04-15 -2.7% 0.7% -0.3%
16-03-15 -0.3% +2.6% +1.9% (+2.2%)
06-02-15 +2.2% +0.4% +0.6% (-1.2%)
16-01-15 -1.2% +1.1% +0.3%
08-12-14 +0.3% +0.9% +0.3%
07-11-14 +0.3% +2.2% +1.4% (+1.9%)
07-10-14 +1.9% +0.8% -0.6%
08-09-14 -0.6% +3.7% +3.3% (+3.4%)
11-08-14 +3.4% +0.7% -0.6%
08-07-14 -0.6% +1.5% +0.4%
10-06-14 +0.4% +3.5% +3.4% (+3.0%)
12-05-14 +3.0% +1.9% +1.2% (+1.0%)
08-04-14 +1.0% +0.9% +0.3%
10-03-14 +0.3% +2.7% +2.5% (+2.3%)
07-02-14 +2.3% +3.9% +4.2%
15-01-14 +4.2% +2.3% +1.6% (+1.2%)
09-12-13 +1.2% +1.7% +1.0%
08-11-13 +1.0% +2.6% +2.4%
08-10-13 +2.4% +1.7% +0.8%
09-09-13 +0.8% +3.2% +2.3%
12-08-13 +2.3% +1.9% +1.8%
09-07-13 +1.8% +3.7% +3.3%
10-06-13 +3.3% +2.5% -0.9%
13-05-13 -0.9% +1.0% +2.4%
09-04-13 +2.4% +2.9% +2.0% (+1.9%)
11-03-13 +1.9% +3.7% +4.7% (+5.1%)
08-02-13 +5.1% +3.2% +3.0% (+2.9%)
16-01-13 +2.9% +3.3% +2.7%
03-12-12 +2.7% +3.9% +5.4%
01-11-12 +5.4% +6.4% +5.9%
01-10-12 +3.5% +4.1% +3.2%
03-09-12 +3.2% +4.5% +3.7%
02-08-12 +3.7% +3.6% +6.2%
02-07-12 +6.2% +0.9% +0.1%
01-06-12 +0.1% +3.6% +4.2%
04-05-12 +4.2% +1.2% +0.8%
02-04-12 +0.8% +3.2% +4.4%
05-03-12 +4.4% +2.1% +0.6%
01-02-12 +0.6% +1.6% +1.8%
09-01-12 +1.8% +0.6% -0.2%
02-12-11 -0.2% +1.2% -0.9%
01-11-11 -0.9% +2.3% -1.9%
03-10-11 -1.9% +4.5% +1.9%
01-09-11 +1.9% +4.6% +7.4%
02-08-11 +7.4% +2.4% -4.1%
04-07-11 -4.1% +4.6% +7.8%
01-06-11 +7.5% +1.9% -0.2%
02-05-11 -0.2% +1.8%
01-04-11 +1.5% -1.3% -2.4%
03-03-11 -2.60% 1.70% -0.80%
01-02-11 -0.40% 2.60% 1.80%
10-01-11 2.50% 2.20% 3.50%
02-12-10 3.50% 4.90% 4.10%
03-11-10 3.80% 1.40% 0.10%
01-10-10 0.50% 3.20% 4.70%
02-09-10 4.80% 2.30% 1.00%
02-08-10 0.90% 4.10% 3.90%
05-07-10 3.80% 2.70% 1.30%
02-06-10 1.30% 3.70% 4.00%
07-05-10 4.50% 2.90% 2.70%
07-04-10 3.10% 3.80% 3.70%
08-03-10 4.40% 2.40% 4.40%
08-02-10 4.70% 1.30% -0.10%
11-01-10 0.60% 1.90% 3.60%
07-12-09 3.10% 1.20% -2.10%
17-11-09 -1.60% 1.10% -1.00%
16-10-09 -1.00% 1.10% 1.00%
16-09-09 1.00% 1.00% 0.90%
17-08-09 0.90% 0.80% -1.40%
15-07-09 -1.40% 0.80% 1.20%
17-06-09 1.20% 0.50% 1.20%
15-05-09 1.20% -2.20% -3.80%
17-04-09 -3.80% -0.20% 1.20%
18-03-09 1.20% -0.60% 3.60%
17-02-09 3.60% 2.00% -1.40%
19-01-09 -1.40% 1.50% 2.90%
18-12-08 2.90% 1.90% 6.40%
18-11-08 6.40% 0.00% 0.00%
16-10-08 0.00% 0.90% 6.20%
15-09-08 6.20% 2.30% 0.70%
18-08-08 0.70% 3.20% 7.40%
16-07-08 7.40% 2.50% 2.40%
16-06-08 2.40% 4.10% -2.50%
16-05-08 -2.50% 2.50% 7.60%
17-04-08 7.60% 3.20% 1.30%
17-03-08 1.30% 2.70% 1.20%
18-02-08 1.20% 5.10% 2.90%
22-01-08 2.90% 3.90% 6.10%
Mức quan trọng
Quốc gia Thụy Sỹ
Nguồn Văn phòng thống kê Liên bang Thụy Sĩ (Swiss Federal Statistical Office).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi khối lượng hàng bán được trong lĩnh vực bán lẻ bởi thế nên đây được coi là chỉ số chi phí tiêu dùng. Chỉ số này có thể bao gồm chỉ số về nhu cầu tiêu dùng, niềm tin tiêu dùng và cho phép xác định các thời điểm trong chu kỳ kinh tế.

Tác động đến thị trường

Chỉ số có tác động vừa phải tới tính năng động của đồng Franc. Sự tăng trưởng của chỉ số này là đdấu hiệu khả quan đối với đồng Franc.