GDP (tính theo tháng).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
29-11-22 0.1% 0.1% 0.3% (0.1%)
28-10-22 0.1% 0% 0.1%
29-09-22 0.1% -0.1% 0.1%
31-08-22 0.1% 0.1% 0%
29-07-22 0% -0.2% 0.3%
30-06-22 0.3% 0.3% 0.7%
31-05-22 0.7% 0.5% 0.9% (1.1%)
29-04-22 1.1% 0.8% 0.2%
31-03-22 0.2% 0.2% 0.1% (0%)
01-03-22 0% 0.1% 0.6%
01-02-22 0.6% 0.3% 0.8%
23-12-21 0.8% 0.8% 0.2% (0.1%)
30-11-21 0.1% 0.1% 0.6% (0.4%)
29-10-21 0.4% 0.7% -0.1%
01-10-21 -0.1% -0.2% 0.6% (0.7%)
31-08-21 0.7% 0.7% -0.5% (-0.3%)
30-07-21 -0.3% -0.3% -0.5% (-0.3%)
30-06-21 -0.3% -0.8% 1.3% (1.1%)
01-06-21 1.1% 1% 0.4%
30-04-21 0.4% 0.5% 0.7%
31-03-21 0.7% 0.5% 0.1%
02-03-21 0.1% 0.3% 0.8% (0.7%)
29-01-21 0.7% 0.4% 0.4%
23-12-20 0.4% 0.3% 0.8%
01-12-20 0.8% 0.9% 0.9% (1.2%)
30-10-20 1.2% 0.9% 3.1% (3%)
30-09-20 3% 3% 6.5%
28-08-20 6.5% 5.6% 4.8% (4.5%)
31-07-20 4.5% 3.5% -11.7% (-11.6%)
30-06-20 -11.6% -13% -7.5% (-7.2%)
29-05-20 -7.2% -9% 0.1% (0%)
30-04-20 0% 0.1% 0.2% (0.1%)
31-03-20 0.1% 0.1% 0.3%
28-02-20 0.3% 0.1% 0.1%
31-01-20 0.1% 0% -0.1%
23-12-19 -0.1% 0.1% 0.1%
29-11-19 0.1% 0.1% 0.1%
31-10-19 0.1% 0.2% 0% (0.2%)
01-10-19 0% 0.1% 0.2%
30-08-19 0.2% 0.1% 0.2%
31-07-19 0.2% 0.1% 0.3%
28-06-19 0.3% 0.1% 0.5%
31-05-19 0.5% 0.4% -0.2% (-0.1%)
30-04-19 -0.1% 0% 0.3%
29-03-19 0.3% 0% -0.1%
01-03-19 -0.1% 0% -0.1%
31-01-19 -0.1% -0.1% 0.3%
21-12-18 0.3% 0.2% -0.1%
30-11-18 -0.1% 0.1% 0.1%
31-10-18 0.1% 0% 0.2%
28-09-18 0.2% 0.1% 0%
30-08-18 0% 0.1% 0.5%
31-07-18 0.5% 0.4% 0.1%
29-06-18 0.1% 0.1% 0.3%
31-05-18 0.3% 0.2% 0.4%
01-05-18 0.4% 0.3% -0.1%
29-03-18 -0.1% 0.1% 0.2% (0.1%)
02-03-18 0.1% 0.1% 0.4%
31-01-18 0.4% 0.4% 0.0%
22-12-17 0% 0.2% 0.2%
01-12-17 0.2% 0.1% -0.1%
31-10-17 -0.1% 0.1% 0.0%
29-09-17 0.0% 0.1% 0.3%
31-08-17 0.3% 0.1% 0.6%
28-07-17 0.6% 0.2% 0.2%
30-06-17 0.2% 0.2% 0.5%
31-05-17 0.5% 0.2% 0.0%
28-04-17 0.0% 0.1% 0.6%
31-03-17 0.6% 0.3% 0.3%
02-03-17 0.3% 0.3% 0.5% (0.4%)
31-01-17 0.4% 0.3% -0.2% (-0.3%)
23-12-16 -0.3% 0.1% 0.4% (0.3%)
30-11-16 0.3% 0.1% 0.2%
01-11-16 0.2% 0.2% 0.4% (0.5%)
30-09-16 0.5% 0.3% 0.6%
31-08-16 0.6% 0.4% -0.6%
29-07-16 -0.6% -0.4% 0.1%
30-06-16 0.1% 0.1% -0.2%
31-05-16 -0.2% -0.1% -0.1%
29-04-16 -0.1% -0.1% 0.6%
31-03-16 0.6% 0.3% 0.2%
01-03-16 0.2% 0.1% 0.3%
29-01-16 0.3% 0.3% 0.0%
23-12-15 0.0% 0.2% -0.5%
01-12-15 -0.5% 0% 0.1%
30-10-15 0.1% 0.1% 0.3%
30-09-15 0.3% 0.2% 0.4% (0.5%)
01-09-15 0.5% 0.2% -0.2%
31-07-15 -0.2% 0.0% -0.1%
30-06-15 -0.1% 0.1% -0.2%
30-04-15 0.0% -0.2% (-0.1%)
31-03-15 -0.1% 0.2% 0.3%
03-03-15 +0.3% +0.1% -0.2%
30-01-15 -0.2% +0.3%
23-12-14 +0.3% +0.1% +0.4%
28-11-14 +0.4% +0.4% -0.1%
31-10-14 -0.1% 0.0%
30-09-14 0.0% +0.2% +0.3%
29-08-14 +0.3% +0.3% +0.5% (+0.4%)
31-07-14 +0.4% +0.3% +0.1%
30-06-14 +0.1% +0.2% +0.1%
30-05-14 +0.1% +0.1% +0.2%
30-04-14 +0.2% +0.2% +0.5%
31-03-14 +0.5% +0.4% -0.5%
28-02-14 -0.5% -0.2% +0.2%
31-01-14 +0.2% +0.2% +0.3%
23-12-13 +0.3% +0.1% +0.3%
29-11-13 +0.3% +0.1% +0.3%
31-10-13 +0.3% +0.2% +0.6%
30-09-13 +0.6% +0.6% -0.5%
30-08-13 -0.5% -0.3% +0.2%
31-07-13 +0.2% +0.2% +0.1%
28-06-13 +0.1% 0.0% +0.2%
31-05-13 +0.2% +0.1% +0.3%
30-04-13 +0.3% +0.2% +0.2%
28-03-13 +0.2% +0.1% -0.2%
01-03-13 -0.2% -0.1% +0.3%
31-01-13 +0.3% +0.2% +0.1%
21-12-12 +0.1% +0.1% 0.0%
30-11-12 0.0% +0.1% -0.1%
31-10-12 -0.1% +0.2% +0.2%
28-09-12 +0.2% +0.2% +0.2%
31-08-12 +0.2% +0.1% +0.1%
31-07-12 +0.1% +0.2% +0.3%
29-06-12 +0.3% +0.2% +0.1%
01-06-12 +0.1% +0.3% -0.2%
30-04-12 -0.2% +0.1% +0.1%
30-03-12 +0.1% +0.1% +0.5%
02-03-12 +0.4% +0.3% -0.1%
31-01-12 -0.1% +0.2% 0.0%
23-12-11 0.0% +0.1% +0.2%
30-11-11 +0.2% +0.2% +0.4%
31-10-11 +0.3% +0.2% +0.4%
30-09-11 +0.3% +0.3% +0.2%
31-08-11 0.20% 0.20% -0.30%
29-07-11 -0.3% +0.1% 0.0%
30-06-11 0.0% -0.1% +0.3%
30-05-11 +0.3% +0.2% -0.1%
29-04-11 -0.2% 0.0% +0.5%
31-03-11 +0.5% +0.5% +0.5%
28-02-11 +0.5% +0.3% +0.4%
31-01-11 +0.4% +0.2% +0.2%
23-12-10 +0.2% +0.3% -0.1%
30-11-10 -0.1% +0.2% +0.3%
29-10-10 0.3% 0.3% -0.1%
30-09-10 -0.10% -0.10% 0.20%
31-08-10 0.20% 0.20% 0.10%
30-07-10 0.10% 0.10% 0.00%
30-06-10 0.00% 0.20% 0.60%
31-05-10 0.60% 0.50% 0.20%
30-04-10 0.30% 0.50% 0.60%
31-03-10 0.60% 0.50% 0.50%
01-03-10 0.60% 0.40% 0.40%
29-01-10 0.40% 0.30% 0.30%
23-12-09 0.20% 0.30% 0.40%
30-11-09 0.40% 0.40% -0.10%
30-10-09 -0.10% 0.10% 0.00%
30-09-09 0.00% 0.40% 0.10%
31-08-09 0.10% 0.20% -0.50%
31-07-09 -0.50% -0.40% -0.20%
30-06-09 -0.10% -0.10% -0.30%
01-06-09 -0.30% -0.30% -0.10%
30-04-09 -0.10% -0.10% -0.70%
31-03-09 -0.70% -0.60% -1.00%
02-03-09 -1.00% -0.70% -0.70%
30-01-09 -0.70% -0.50% -0.10%
24-12-08 -0.10% -0.30% 0.10%
01-12-08 0.10% 0.20% -0.50%
31-10-08 -0.30% -0.30% 0.70%
30-09-08 0.70% 0.20% 0.10%
29-08-08 0.10% 0.10% -0.10%
31-07-08 -0.10% 0.20% 0.40%
30-06-08 0.40% 0.30% -0.20%
30-05-08 -0.20% 0.00% -0.30%
30-04-08 -0.20% 0.20% 0.60%
31-03-08 0.60% 0.40% -0.70%
03-03-08 -0.70% -0.20% 0.10%
31-01-08 0.10% 0.20% 0.20%
Mức quan trọng
Quốc gia Canada
Nguồn Cục Thống kê Canada (Statistics Canada)

Miêu tả

Là chỉ số thể hiện sự thay đổi giá trị trên thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ, dành cho tiêu thụ ngay lập tức, được sản xuất trong một thời gian nhất định tại tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế trong phạm vi lãnh thổ quốc gia để tiêu thụ , xuất khẩu và tích trữ, không phụ thuộc vào nguồn gốc của các yếu tố sản xuất được sử dụng. Là chỉ số toàn diện nhất cho thấy tình trạng của nền kinh tế một nước.

Tác động đến thị trường

Việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là có lợi cho đồng đô la Canada. Trong trường hợp sai lệch đáng kể so với dự báo có thể có một tác động mạnh tới tính năng động của đồng đô la Canada.