Chỉ số giá tiêu dùng và giá trị cơ bản (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
30-11-22 5% 5% 5%
17-11-22 5% 5% 4.8%
31-10-22 5% 4.9% 4.8%
19-10-22 4.8% 4.8% 4.3%
30-09-22 4.8% 4.7% 4.3%
16-09-22 4.3% 4.3% 4%
31-08-22 4.3% 4.1% 4%
18-08-22 4% 4% 3.7%
29-07-22 4% 3.8% 3.7%
19-07-22 3.7% 3.7% 3.8%
01-07-22 3.7% 3.9% 3.8%
17-06-22 3.8% 3.8% 3.5%
31-05-22 3.8% 3.5% 3.5%
18-05-22 3.5% 3.5% 2.9%
29-04-22 3.5% 3.2% 2.9%
21-04-22 2.9% 3% 2.7%
01-04-22 3% 3.1% 2.7%
17-03-22 2.7% 2.7% 2.3%
02-03-22 2.7% 2.5% 2.3%
23-02-22 2.3% 2.3% 2.6%
02-02-22 2.3% 1.9% 2.6%
20-01-22 2.6% 2.6% 2.6%
07-01-22 2.6% 2.5% 2.6%
17-12-21 2.6% 2.6% 2%
30-11-21 2.6% 2.3% 2%
17-11-21 2% 2.1% 1.9%
29-10-21 2.1% 1.9% 1.9%
20-10-21 1.9% 1.9% 1.6%
01-10-21 1.9% 1.9% 1.6%
17-09-21 1.6% 1.6% 0.7%
31-08-21 1.6% 1.5% 0.7%
18-08-21 0.7% 0.7% 0.9%
30-07-21 0.7% 0.8% 0.9%
16-07-21 0.9% 0.9% 1%
30-06-21 0.9% 0.9% 1%
17-06-21 1% 0.9% 0.7%
01-06-21 0.9% 0.8% 0.7%
19-05-21 0.7% 0.8% 0.9%
30-04-21 0.8% 0.8% 0.9%
16-04-21 0.9% 0.9% 1.1%
31-03-21 0.9% 1.1% 1.1%
17-03-21 1.1% 1.1% 1.4%
02-03-21 1.1% 1.1% 1.4%
23-02-21 1.4% 1.4% 0.2%
03-02-21 1.4% 0.9% 0.2%
20-01-21 0.2% 0.2% 0.2%
07-01-21 0.2% 0.2% 0.2%
17-12-20 0.2% 0.2% 0.2%
01-12-20 0.2% 0.2% 0.2%
18-11-20 0.2% 0.2% 0.2%
30-10-20 0.2% 0.2% 0.2%
16-10-20 0.2% 0.2% 0.4%
02-10-20 0.2% 0.5% 0.4%
17-09-20 0.4% 0.4% 1.2%
01-09-20 0.4% 0.8% 1.2%
19-08-20 1.2% 1.2% 0.8%
31-07-20 1.2% 0.8% 0.8%
17-07-20 0.8% 0.8% 0.9%
30-06-20 0.8% 0.8% 0.9%
17-06-20 0.9% 0.9% 0.9%
29-05-20 0.9% 0.8% 0.9%
20-05-20 0.9% 0.9% 1%
30-04-20 0.9% 0.7% 1%
17-04-20 1% 1% 1.2%
31-03-20 1% 1.1% 1.2%
18-03-20 1.2% 1.2% 1.1%
03-03-20 1.2% 1.2% 1.1%
21-02-20 1.1% 1.1% 1.3%
31-01-20 1.1% 1.2% 1.3%
17-01-20 1.3% 1.3% 1.3%
07-01-20 1.3% 1.3% 1.3%
18-12-19 1.3% 1.3% 1.1%
29-11-19 1.3% 1.2% 1.1%
15-11-19 1.1% 1.1% 1%
31-10-19 1.1% 1% 1%
16-10-19 1% 1% 0.9%
01-10-19 1% 1% 0.9%
18-09-19 0.9% 0.9% 0.9%
30-08-19 0.9% 1% 0.9%
19-08-19 0.9% 0.9% 1.1%
31-07-19 0.9% 1% 1.1%
17-07-19 1.1% 1.1% 0.8%
28-06-19 1.1% 1% 0.8%
18-06-19 0.8% 0.8% 1.3%
04-06-19 0.8% 0.9% 1.3%
17-05-19 1.3% 1.2% 0.8%
03-05-19 1.2% 1% 0.8%
17-04-19 0.8% 0.8% 1%
01-04-19 0.8% 0.9% 1%
15-03-19 1% 1% 1.1%
01-03-19 1% 1.1% 1.1%
22-02-19 1.1% 1.1% 0.9% (1%)
01-02-19 1.1% 1% 1%
17-01-19 1% 1% 1%
04-01-19 1% 1% 1%
17-12-18 1% 1% 1.1%
30-11-18 1% 1.1% 1.1%
16-11-18 1.1% 1.1% 0.9%
31-10-18 1.1% 1% 0.9%
17-10-18 0.9% 0.9% 0.9% (1%)
28-09-18 0.9% 1.1% 1%
17-09-18 1% 1% 1.1%
31-08-18 1% 1.1% 1.1%
17-08-18 1.1% 1.1% 0.9%
31-07-18 1.1% 1% 0.9%
18-07-18 0.9% 1% 1.1%
29-06-18 1% 1% 1.1%
15-06-18 1.1% 1.1% 0.8% (0.7%)
31-05-18 1.1% 1% 0.7%
16-05-18 0.7% 0.7% 1%
03-05-18 0.7% 0.9% 1%
18-04-18 1% 1% 1%
04-04-18 1% 1%
16-03-18 1% 1% 1%
28-02-18 1% 1%
23-02-18 1.0% 1% 0.9%
31-01-18 1% 0.9%
17-01-18 0.9% 0.9% 0.9%
05-01-18 0.9% 0.9%
18-12-17 0.9% 0.9% 0.9%
30-11-17 0.9% 0.9%
16-11-17 0.9% 0.9% 1.1%
31-10-17 0.9% 1.1%
17-10-17 1.1% 1.1% 1.2%
29-09-17 1.1% 1.2%
18-09-17 1.2% 1.2% 1.2%
31-08-17 1.2% 1.2%
17-08-17 1.2% 1.2% 1.1%
31-07-17 1.2% 1.1%
17-07-17 1.1% 1.1% 0.9%
30-06-17 1.1% 0.9%
16-06-17 0.9% 0.9% 1.2%
31-05-17 0.9% 1.2%
17-05-17 1.2% 1.2% 0.7%
28-04-17 1.2% 0.7%
19-04-17 0.7% 0.7% 0.9%
31-03-17 0.7% 0.9%
16-03-17 0.9% 0.9% 0.9%
02-03-17 0.9% 0.9%
22-02-17 0.9% 0.9% 0.9%
31-01-17 0.9% 0.9%
18-01-17 0.9% 0.9% 0.8%
04-01-17 0.9% 0.8% 0.8%
16-12-16 0.8% 0.8%
30-11-16 0.8% 0.8% 0.8%
17-11-16 0.8% 0.8% 0.8%
31-10-16 0.8% 0.8% 0.8%
17-10-16 0.8% 0.8% 0.8%
30-09-16 0.8% 0.9% 0.8%
15-09-16 0.8% 0.8% 0.9%
31-08-16 0.8% 0.9% 0.9%
18-08-16 0.9% 0.9% 0.9%
29-07-16 0.9% 0.8% 0.9%
15-07-16 0.9% 0.9% 0.8%
30-06-16 0.9% 0.8% 0.8%
16-06-16 0.8% 0.8% 0.7%
31-05-16 0.8% 0.8% 0.7%
18-05-16 0.7% 0.7% 1%
29-04-16 0.7% 0.9% 1%
14-04-16 1% 1% 0.8%
31-03-16 1.0% 0.9% 0.8%
17-03-16 0.8% 0.7% 1%
29-02-16 0.7% 0.9% 1%
25-02-16 1% 1.0% 0.9%
29-01-16 1.0% 0.9% 0.9%
19-01-16 0.9% 0.9% 0.9%
05-01-16 0.9% 0.9% 0.9%
16-12-15 0.9% 0.9% 1.1%
02-12-15 0.9% 1% 1.1%
16-11-15 1.1% 1.0% 0.9%
30-10-15 1.0% 0.9% 0.9%
16-10-15 0.9% 0.9% 0.9%
30-09-15 0.9% 0.9% 0.9%
16-09-15 0.9% 1% 1%
31-08-15 1% 1%
14-08-15 1% 1% 0.8%
31-07-15 1% 0.8% 0.8%
16-07-15 0.8% 0.8% 0.9%
17-06-15 0.9% 0.9% 0.6%
02-06-15 0.9% 0.1% 0.6%
19-05-15 0.6% 0.6% 0.6%
30-04-15 0.6% 0.68% 0.6%
17-03-15 +0.7% +0.6% +0.6%
24-02-15 +0.6% +0.6% +0.6%
16-01-15 +0.7% +0.8% +0.8%
17-12-14 +0.7% +0.7% +0.7%
14-11-14 +0.7% +0.7% +0.8%
16-10-14 +0.8% +0.7% +0.7%
17-09-14 +0.9% +0.8%
14-08-14 +0.8% +0.8% +0.8%
17-07-14 +0.8% +0.8% +0.8%
16-06-14 +0.7% +0.7% +0.7%
15-05-14 +1.0% +0.7% +0.7%
16-04-14 +0.7% +0.8% +1.0%
17-03-14 +1.0% +0.8%
24-02-14 +0.8% +0.8% +0.7%
16-01-14 +0.7% +0.7% +0.7%
17-12-13 +0.9% +1.0% +1.0%
15-11-13 +0.8% +0.8% +0.8%
16-10-13 +1.0% +1.0% +1.0%
16-09-13 +1.1% +1.1% +1.1%
16-08-13 +1.1% +1.1% +1.2%
16-07-13 +1.2% +1.2% +1.2%
14-06-13 +1.2% +1.2% +1.2%
16-05-13 +1.1% +1.0% +1.5%
16-04-13 +1.5% +1.4% +1.3%
15-03-13 +1.3% +1.3% +1.3%
28-02-13 +1.3% +1.5% +1.5%
16-01-13 +1.5% +1.5% +1.4%
14-12-12 +1.4% +1.5% +1.5%
15-11-12 +1.5% +1.5% +1.5%
16-10-12 +1.5% +1.6% +1.5%
14-09-12 +1.5% +1.7% +1.7%
16-08-12 +1.7% +1.9% +1.6%
16-07-12 +1.6% +1.6% +1.6%
14-06-12 +1.6% +1.6% +1.6%
16-05-12 +1.6% +1.5% +1.6%
17-04-12 +1.6% +1.5% +1.5%
14-03-12 +1.5% +1.6% +1.5%
29-02-12 +1.5% +1.8% +1.6%
17-01-12 +1.6% +1.5% +1.6%
15-12-11 1.6% 1.7% 1.6%
16-11-11 +1.6% +1.6% +1.6%
14-10-11 +1.6% +1.5% +1.2%
15-09-11 +1.2% +1.2%
17-08-11 +1.2% +1.6% +1.6%
14-07-11 +1.6% +1.5%
16-06-11 +1.5% +1.6% +1.6%
16-05-11 +1.6% +1.5% +1.3%
15-04-11 +1.2% +1.1%
16-03-11 +1.0% +1.1% +1.1%
28-02-11 +1.1% +1.2% +1.1%
14-01-11 +1.1% +1.1% +1.1%
16-12-10 +1.1% +1.1% +1.1%
16-11-10 1.1% 1.0% 1.0%
15-10-10 1.0% 1.1% 1.0%
15-09-10 1.00% 0.90% 1.00%
16-08-10 1.00% 1.00% 0.90%
14-07-10 0.90% 0.90% 0.80%
16-06-10 0.80% 0.80% 0.80%
18-05-10 0.80% 0.90% 1.00%
16-04-10 1.00% 0.90% 0.80%
16-03-10 0.80% 0.80% 0.90%
26-02-10 0.90% 1.20% 1.10%
15-01-10 1.10% 1.00% 1.00%
16-12-09 1.00% 1.20% 1.20%
16-11-09 1.20% 1.20% 1.20%
15-10-09 1.20% 1.20% 1.30%
16-09-09 1.30% 1.20% 1.30%
14-08-09 1.30% 1.40% 1.40%
15-07-09 1.40% 1.50% 1.50%
16-06-09 1.50% 1.60% 1.80%
15-05-09 1.80% 1.60% 1.40%
16-04-09 1.50% 1.40% 1.70%
16-03-09 1.70% 1.60% 1.60%
27-02-09 1.60% 1.80% 1.80%
15-01-09 1.80% 1.80% 1.90%
17-12-08 1.90% 1.90% 1.90%
14-11-08 1.90% 1.90% 1.90%
15-10-08 1.90% 1.90% 1.90%
16-09-08 1.90% 1.70% 1.70%
14-08-08 1.70% 1.80% 1.80%
16-07-08 1.80% 1.80% 1.70%
16-06-08 1.70% 1.80% 1.60%
15-05-08 1.60% 2.00% 2.00%
16-04-08 2.00% 1.90% 1.80%
14-03-08 1.80% 1.80% 1.70%
29-02-08 1.70% 1.80% 1.90%
16-01-08 1.90% 1.90% 1.90%
Mức quan trọng
Quốc gia Khu vực đồng Euro
Nguồn Eurostat.

Miêu tả

Là chỉ số giá tiêu dùng ít biến động so với giá năng lượng và thực phẩm. Thông thường, các ngân hàng trung ương trong thời gian trung hạn (3-6 tháng) sử dụng chỉ số này như là mục tiêu tỷ lệ lạm phát trong nước. Các chỉ số được tính toán mà không bao gồm các thành phần có giá trị “dễ bay hơi”, bởi như thế mới có thể xác định được một cách chính xác làm thế nào để thay đổi tỷ lệ lạm phát trong giai đoạn đó.

Tác động đến thị trường

Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là dấu hiệu tích cực đối với đồng euro. Trong trường hợp có sự chênh lệch đáng kể so với dự báo thì nó có thể tác động mạnh tới tính năng động của loại tiền tệ chung này.