Chỉ số giá tiêu dùng (tính theo tháng).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
30-11-22 -0.1% 1.5%
17-11-22 1.5% 1.5% 1.2%
31-10-22 1.5% 1.2%
19-10-22 1.2% 1.2% 0.6%
30-09-22 1.2% 0.6%
16-09-22 0.6% 0.5% 0.1%
31-08-22 0.5% 0.1%
18-08-22 0.1% 0.1% 0.8%
29-07-22 0.1% 0.8%
19-07-22 0.8% 0.8% 0.8%
01-07-22 0.8% 0.8%
17-06-22 0.8% 0.8% 0.6%
31-05-22 0.8% 0.6%
18-05-22 0.6% 0.6% 2.4%
29-04-22 0.6% 2.4%
21-04-22 2.4% 2.5% 0.9%
01-04-22 2.5% 0.9%
17-03-22 0.9% 0.9% 0.3%
02-03-22 0.9% 0.3%
23-02-22 0.3% 0.3% 0.4%
02-02-22 0.3% 0.4%
20-01-22 0.4% 0.4% 0.4%
07-01-22 0.4% 0.4%
17-12-21 0.4% 0.5% 0.8%
30-11-21 0.5% 0.8%
17-11-21 0.8% 0.8% 0.5%
29-10-21 0.8% 0.5%
20-10-21 0.5% 0.5% 0.4%
01-10-21 0.5% 0.4%
17-09-21 0.4% 0.4% -0.1%
31-08-21 0.4% -0.1%
18-08-21 -0.1% -0.1% 0.3%
30-07-21 -0.1% 0.3%
16-07-21 0.3% 0.3% 0.3%
30-06-21 0.3% 0.3%
17-06-21 0.3% 0.3% 0.6%
01-06-21 0.3% 0.6%
19-05-21 0.6% 0.6% 0.9%
30-04-21 0.6% 0.9%
16-04-21 0.9% 0.9% 0.2%
31-03-21 0.9% 0.2%
17-03-21 0.2% 0.2% 0.2%
02-03-21 0.2% 0.2%
23-02-21 0.2% 0.2% 0.3%
03-02-21 0.2% 0.3%
20-01-21 0.3% 0.3% -0.3%
07-01-21 0.3% -0.3%
17-12-20 -0.3% -0.3% 0.2%
01-12-20 -0.3% 0.2%
18-11-20 0.2% 0.2% 0.1%
30-10-20 0.2% 0.1%
16-10-20 0.1% 0.1% -0.4%
02-10-20 0.1% -0.4%
17-09-20 -0.4 -0.4% -0.4%
19-08-20 -0.4% -0.3% 0.3%
17-07-20 0.3% 0.3% -0.1%
17-06-20 -0.1% -0.1% 0.3%
20-05-20 0.3% 0.3% 0.5%
17-04-20 0.5% 0.5% 0.2%
18-03-20 0.2% 0.2% -1%
21-02-20 -1% -1% 0.3%
17-01-20 0.3% 0.3% -0.3%
18-12-19 -0.3% -0.3% 0.1%
15-11-19 0.1% 0.2% 0.2%
16-10-19 0.2% 0.2% 0.1%
18-09-19 0.1% 0.2% -0.5%
19-08-19 -0.5% -0.4% 0.2%
17-07-19 0.2% 0.1% 0.1%
18-06-19 0.1% 0.2% 0.7%
17-05-19 0.7% 0.7% 1%
17-04-19 1% 1% 0.3%
15-03-19 0.3% 0.3% -1%
22-02-19 -1% -1.1% 0%
17-01-19 0% 0% -0.2%
17-12-18 -0.2% -0.2% 0.2%
16-11-18 0.2% 0.2% 0.5%
17-10-18 0.5% 0.5% 0.2%
17-09-18 0.2% 0.2% -0.3%
17-08-18 -0.3% -0.3% 0.1%
18-07-18 0.1% 0.1% 0.5%
15-06-18 0.5% 0.5% 0.3%
16-05-18 0.3% 0.3% 1%
18-04-18 1% 1% 0.2%
16-03-18 0.2% 0.2% -0.9%
23-02-18 -0.9% -1.6% 0.4%
17-01-18 0.4% 0.4% 0.1%
18-12-17 0.1% 0.1% 0.1%
16-11-17 0.1% 0.1% 0.4%
17-10-17 0.4% 0.4% 0.3%
18-09-17 0.3% 0.3% -0.5%
17-08-17 -0.5% -0.5% 0%
17-07-17 0% 0% -0.1%
16-06-17 -0.1% -0.1% 0.4%
17-05-17 0.4% 0.4% 0.8%
19-04-17 0.8% 0.8% 0.4%
16-03-17 0.4% 0.4% -0.8%
22-02-17 -0.8% -0.8% 0.5%
18-01-17 0.5% 0.5% -0.1%
16-12-16 -0.1% -0.1% 0.2%
17-11-16 0.2% 0.3% 0.4%
17-10-16 0.4% 0.4% 0.1%
15-09-16 0.1% 0.1% -0.6%
18-08-16 -0.6% -0.5% 0.2%
15-07-16 0.2% 0.2% 0.4%
16-06-16 0.4% 0.3% 0%
18-05-16 0% 0.0% 1.2%
14-04-16 1.2% 1.2% 0.2%
17-03-16 0.2% 0.1% -1.4%
25-02-16 -1.4% -1.4% 0.0%
19-01-16 0.0% 0% -0.1%
16-12-15 -0.1% -0.2% 0.1%
16-11-15 0.1% 0.1% 0.2%
16-10-15 0.2% 0.2% 0.0%
16-09-15 0.0% 0% -0.6%
14-08-15 -0.6% -0.6% 0.0%
16-07-15 0.0% 0% 0.2%
17-06-15 0.2% 0.2% 0.2%
19-05-15 0.2% 1.1%
17-04-15 1.1% 1.1% 0.6%
17-03-15 +0.6% -1.6%
24-02-15 -1.6% -0.1%
16-01-15 -0.1% -0.2% -0.2%
17-12-14 -0.2% -0.2% 0.0%
14-11-14 0.0% 0.0% +0.4%
16-10-14 +0.4% +0.4% +0.1%
17-09-14 +0.1% -0.7%
14-08-14 -0.7% -0.6% +0.1%
17-07-14 +0.1% -0.1%
16-06-14 -0.1% -0.1% +0.2%
15-05-14 +0.2% +0.9%
16-04-14 +0.9% +1.0% +0.3%
17-03-14 +0.3% +0.4% -1.1%
24-02-14 -1.1% -1.1% +0.3%
16-01-14 +0.3% +0.3% -0.1%
17-12-13 -0.1% -0.1% -0.1%
15-11-13 -0.1% -0.1% +0.5%
16-10-13 +0.5% +0.5% +0.1%
16-09-13 +0.1% +0.1% -0.5%
16-08-13 -0.5% -0.5% +0.1%
16-07-13 +0.1% +0.1% +0.1%
14-06-13 +0.1% +0.1% -0.1%
16-05-13 -0.1% -0.1% +1.2%
16-04-13 +1.2% +1.2% +0.4%
15-03-13 +0.4% +0.4% -1.0%
28-02-13 -0.1% -0.1% +0.4%
16-01-13 +0.4% +0.3% -0.2%
14-12-12 -0.2% -0.2% +0.2%
15-11-12 +0.2% +0.2% +0.7%
16-10-12 +0.7% +0.7% +0.4%
14-09-12 +0.4% +0.4% -0.5%
16-08-12 -0.5% -0.1%
16-07-12 -0.1% 0.0% -0.1%
14-06-12 -0.1% -0.2% +0.5%
16-05-12 +0.5% +0.5% +1.3%
17-04-12 +1.3% +1.2% +0.5%
14-03-12 +0.5% +0.5% -0.8%
29-02-12 -0.8% -0.8% +0.3%
17-01-12 +0.3% +0.4% +0.1%
15-12-11 0.1% 1.1% 0.3%
16-11-11 +0.3% +0.3% +0.8%
14-10-11 +0.8% +0.8% +0.2%
15-09-11 +0.2% +0.2% -0.6%
17-08-11 -0.6% -0.6% 0.0%
14-07-11 0.0% 0.0%
16-06-11 0,0% 0.0% +0.6%
16-05-11 +0.6% +0.6% +1.4%
15-04-11 +1.4% +0.4%
16-03-11 +0.4% +0.4% -0.7%
01-03-11 +2.4% 2.4% 2.3%
28-02-11 -0.7% +0.6%
14-01-11 0.6% 0.6% 0.1%
16-12-10 +0.1% +0.1% +0.4%
16-11-10 0.4% 0.3% 0.2%
15-10-10 0.2% 0.2% 0.2%
15-09-10 0.20% 0.20% -0.30%
16-08-10 -0.30% -0.40% 0.00%
14-07-10 0.00% 0.00% 0.10%
16-06-10 0.10% 0.10% 0.50%
18-05-10 0.50% 0.40% 0.90%
16-04-10 0.90% 0.90% 0.30%
16-03-10 0.30% 0.30% -0.80%
26-02-10 -0.80% -0.70% 0.30%
15-01-10 0.30% 0.30% 0.10%
16-12-09 0.10% 0.20% 0.20%
16-11-09 0.20% 0.30% 0.00%
15-10-09 0.00% 0.10% 0.30%
16-09-09 0.30% 0.30% -0.70%
14-08-09 -0.70% -0.60% 0.20%
15-07-09 0.20% 0.20% 0.10%
16-06-09 0.10% 0.00% 0.40%
15-05-09 0.40% 0.40% 0.40%
16-04-09 0.40% 0.40% 0.40%
16-03-09 0.40% 0.40% -0.80%
27-02-09 -0.80% -0.90% -0.10%
15-01-09 -0.10% -0.10% -0.50%
17-12-08 -0.50% -0.50% 0.00%
14-11-08 0.00% 0.10% 0.20%
15-10-08 0.20% 0.10% -0.10%
16-09-08 -0.10% -0.20% -0.20%
14-08-08 -0.20% -0.10% 0.40%
16-07-08 0.40% 0.40% 0.60%
16-06-08 0.60% 0.60% 0.30%
15-05-08 0.30% 0.30% 1.00%
16-04-08 1.00% 0.90% 0.30%
14-03-08 0.30% 0.30% -0.40%
29-02-08 -0.40% -0.40% 0.40%
16-01-08 0.40% 0.40% 0.50%
Mức quan trọng
Quốc gia Khu vực đồng Euro
Nguồn Eurostat.

Miêu tả

Các chỉ số theo dõi sự thay đổi trong giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ củalĩnh vực tiêu dùng. Việc tính toán các chỉ số bao gồm giá lương thực, quần áo, chi phí giáo dục, y tế, giao thông, tiện ích, giải trí. Chúng được tính toán trên cơ sở hàng tháng và là một chỉ số quan trọng về mức độ lạm phát tại bất cứ nước nào, kể cả tại Liên minh châu Âu nói chung. Thông thường, mỗi ngân hàng trung ương đặt ra một tỷ lệ mục tiêu của lạm phát, cho phép nền kinh tế phát triển với tốc độ tối ưu. Và tỷ lệ lạm phát mục tiêu của ECB là 2%. Với mức lạm phát cao đang gia tăng dẫn tới khả năng tăng lãi suất của ngân hàng nhà nước. Lạm phát thấp cho phép các ngân hàng trung ương tích cực kích thích nền kinh tế, đặc biệt là để giảm lãi suất hoặc sử dụng nới lỏng định lượng (nếu cần thiết) . Các chỉ số có số liệu sơ bộ và giá trị cuối cùng được công bố khoảng 15 ngày sau khi công bố số liệu sơ bộ .

Tác động đến thị trường

Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là dấu hiệu tích cực đối với đồng euro. Trong trường hợp có sự chênh lệch đáng kể so với dự báo thì nó có thể tác động mạnh tới tính năng động của loại tiền tệ chung này.