Chỉ số giá nhập khẩu (tính theo tháng).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
16-11-22 -0.2% -0.5% -1.2%
14-10-22 -1.2% -1.2% -1%
15-09-22 -1% -1.2% -1.4%
12-08-22 -1.4% -1.1% 0.2%
15-07-22 0.2% 0.7% 0.5% (0.6%)
15-06-22 0.6% 1.1% 0%
13-05-22 0% 0.6% 2.6%
14-04-22 2.6% 2.3% 1.6% (1.4%)
16-03-22 1.4% 1.5% 1.9% (2%)
16-02-22 2% 1.3% -0.4% (-0.2%)
14-01-22 -0.2% 0.3% 0.7%
15-12-21 0.7% 1.2%
16-11-21 1.2% 0.9% 0.4%
15-10-21 0.4% 0.5% -0.3%
15-09-21 -0.3% 0.3% 0.3%
13-08-21 0.3% 0.6% 1%
15-07-21 1% 1.2% 1.1%
16-06-21 1.1% 0.7% 0.7%
14-05-21 0.7% 0.6% 1.2%
14-04-21 1.2% 1% 1.3%
16-03-21 1.3% 1.2% 1.4%
18-02-21 1.4% 1% 1% (0.9%)
14-01-21 0.9% 0.6% 0.2% (0.1%)
15-12-20 0.1% 0.3% -0.1%
17-11-20 -0.1% 0.2% 0.2% (0.3%)
15-10-20 0.3% 0.3% 1% (0.9%)
15-09-20 0.9% 0.5% 1.2% (0.7%)
13-08-20 0.7% 0.6% 1.4%
15-07-20 1.4% 1% 0.8% (1%)
12-06-20 1% 0.6% -2.6%
14-05-20 -2.6% -3.1% -2.4% (-2.3%)
14-04-20 -2.3% -3.2% -0.7% (-0.5%)
13-03-20 -0.5% -0.8% 0.1% (0.0%)
14-02-20 0.0% -0.2% 0.2% (0.3%)
16-01-20 0.3% 0.3% 0.1% (0.2%)
13-12-19 0.2% 0.2% -0.5%
15-11-19 -0.5% -0.2% 0.1% (0.2%)
11-10-19 0.2% 0% -0.2% (-0.5%)
13-09-19 -0.5% -0.4% 0.1% (0.2%)
14-08-19 0.2% 0% -1.1% (-0.9%)
16-07-19 -0.9% -0.7% 0% (-0.3%)
13-06-19 -0.3% -0.2% 0.1% (0.2%)
14-05-19 0.2% 0.7% 0.6%
12-04-19 0.6% 0.4% 1% (0.6%)
14-03-19 0.6% 0.3% 0.1% (-0.5%)
15-02-19 -0.5% -0.1% -1%
16-01-19 -1% -1.3% -1.9% (-1.6%)
13-12-18 -1.6% -0.9% 0.5%
15-11-18 0.5% 0.1% 0.2% (0.5%)
12-10-18 0.5% 0.2% -0.4% (-0.6%)
14-09-18 -0.6% -0.2% -0.1% (0%)
14-08-18 0% 0.1% -0.1% (-0.4%)
13-07-18 -0.4% 0.1% 0.9% (0.6%)
14-06-18 0.6% 0.5% 0.6% (0.3%)
11-05-18 0.3% 0.5% -0.2% (0%)
12-04-18 0% 0.2% 0.3% (0.4%)
15-03-18 0.4% 0.2% 0.8% (1%)
16-02-18 1% 0.6% 0.2% (0.1%)
10-01-18 0.1% 0.4% 0.8% (0.7%)
14-12-17 0.7% 0.7% 0.1% (0.2%)
16-11-17 0.2% 0.4% 0.8% (0.7%)
17-10-17 0.7% 0.5% 0.6%
19-09-17 0.6% 0.3% -0.1% (0.1%)
15-08-17 0.1% 0.1% -0.2%
18-07-17 -0.2% -0.2% -0.1% (-0.3%)
15-06-17 -0.3% -0.1% 0.2% (0.5%)
10-05-17 0.5% 0.2% 0.1% (-0.2%)
12-04-17 -0.2% -0.2% 0.4% (0.2%)
09-03-17 0.2% 0.1% 0.6% (0.4%)
10-02-17 0.4% 0.2% 0.5% (0.4%)
12-01-17 0.4% 0.7% -0.2% (-0.3%)
13-12-16 -0.3% -0.4% 0.4% (0.5%)
15-11-16 0.5% 0.4% 0.2% (0.1%)
13-10-16 0.1% 0.2% -0.2%
11-08-16 0.1% -0.3% 0.6% (0.2%)
13-07-16 0.2% 0.5% 1.4%
14-06-16 1.4% 0.7% 0.7% (0.3%)
12-05-16 0.3% 0.5% 0.3% (0.2%)
12-04-16 0.2% 1.0% -0.4% (-0.3%)
11-03-16 -0.3% -0.6% -1% (-1.1%)
12-02-16 -1.1% -1.4% -1.2%
14-01-16 -1.2% -1.4% -0.5% (-0.4%)
10-12-15 -0.4% -0.7% -0.3% (-0.5%)
10-11-15 -0.5% -0.1% -0.6% (-0.1%)
09-10-15 -0.1% -0.5% -1.6% (-1.8%)
10-09-15 -1.8% -1.6% -0.9%
14-07-15 -0.1% 0.1% 1.2% (1.3%)
11-06-15 1.3% 0.8% -0.2% (-0.3%)
13-05-15 -0.3% 0.3% -0.2% (-0.3%)
10-04-15 -0.3% -0.4% 0.2% (0.4%)
12-03-15 +0.4% +0.2% -3.1% (-2.8%)
13-02-15 -2.8% -3.1% -1.9% (-2.5%)
14-01-15 -2.5% -2.7% -1.8% (-1.5%)
11-12-14 -1.5% -1.7% -1.2% (-1.3%)
14-11-14 -1.3% -1.7% -0.6% (-0.5%)
10-10-14 -0.5% -0.5% -0.6% (-0.9%)
12-09-14 -0.9% -0.8% -0.3% (-0.2%)
14-08-14 -0.2% -0.2% +0.1%
15-07-14 +0.1% +0.5% +0.3% (+0.1%)
12-06-14 +0.2% +0.2% -0.5% (-0.4%)
13-05-14 -0.4% +0.4% +0.4% (+0.6%)
10-04-14 +0.6% +0.2% +0.9%
13-03-14 +0.9% +0.6% +0.4% (+0.1%)
14-02-14 +0.1% -0.1% +0.2% (0.0%)
14-01-14 0.0% +0.3% -0.9% (-0.6%)
12-12-13 -0.6% -0.7% -0.6% (-0.7%)
15-11-13 -0.7% -0.4% +0.1% (+0.2%)
23-10-13 +0.2% +0.3% +0.2% (0.0%)
12-09-13 0.0% +0.6% +0.1% (+0.2%)
13-08-13 +0.2% +0.9% -0.4% (-0.2%)
11-07-13 -0.2% +0.1% -0.7% (-0.6%)
13-06-13 -0.6% +0.1% -0.7% (-0.5%)
14-05-13 -0.5% -0.5% -0.5%
11-04-13 -0.5% -0.4% +0.6% (+1.1%)
13-03-13 +1.1% +0.5% +0.6%
13-02-13 +0.6% +0.8% -0.5% (-0.1%)
11-01-13 -0.1% +0.1% -0.8% (-0.9%)
12-12-12 -0.9% -0.4% +0.3% (+0.5%)
09-11-12 +0.5% 0.0% +1.1%
11-10-12 +1.1% +0.7% +1.1%
12-09-12 +0.7% +1.4% -0.6%
10-08-12 -0.6% +0.1% -2.7%
12-07-12 -2.7% -1.4% -1.0%
12-06-12 -1.0% -1.0% -0.5%
10-05-12 -0.5% -0.1% +1.3%
11-04-12 +1.3% +0.8% +0.4%
14-03-12 +0.4% +0.6% +0.3%
14-02-12 +0.3% +0.3% -0.1%
13-01-12 -0.1% 0.0% +0.8%
14-12-11 +0.7% 1.0% -0.6%
10-11-11 -0.60% 0.10% 0.00%
14-10-11 0.30% -0.30% -0.20%
13-09-11 -0.40% -0.70% 0.30%
16-08-11 0.30% 0.00% -0.60%
13-07-11 -0.50% -0.70% 0.10%
10-06-11 0.20% -0.60% 2.10%
10-05-11 2.20% 1.80% 2.60%
12-04-11 2.70% 2.10% 1.40%
15-03-11 1.40% 0.90% 1.30%
15-02-11 1.50% 0.90% 1.20%
12-01-11 1.10% 1.30% 1.50%
10-12-10 1.30% 0.90% 1.00%
10-11-10 0.90% 1.10% -0.10%
13-10-10 -0.30% -0.10% 0.60%
15-09-10 0.60% 0.20% 0.10%
12-08-10 0.20% 0.40% -1.30%
14-07-10 -1.30% -0.30% -0.50%
15-06-10 -0.60% -1.10% 1.10%
13-05-10 0.90% 0.80% 0.50%
13-04-10 0.70% 0.90% -0.20%
16-03-10 -0.30% -0.10% 1.30%
17-02-10 1.40% 0.90% 0.20%
14-01-10 0.00% -0.10% 1.60%
11-12-09 1.70% 1.20% 0.80%
13-11-09 0.70% 1.10% 0.20%
14-10-09 0.10% 0.30% 1.60%
11-09-09 2.00% 1.00% -0.70%
13-08-09 -0.70% -0.30% 2.60%
10-07-09 3.20% 1.80% 1.40%
12-06-09 1.30% 1.30% 1.10%
13-05-09 1.60% 0.50% 0.20%
09-04-09 0.50% 0.90% -0.10%
13-03-09 -0.20% -0.70% -1.20%
18-02-09 -1.10% -1.20% -5.00%
14-01-09 -4.20% -5.40% -7.00%
11-12-08 -6.70% -4.90% -5.40%
14-11-08 -4.70% -4.30% -3.30%
10-10-08 -3.00% -2.60% -2.60%
11-09-08 -3.70% -1.60% 0.20%
13-08-08 1.70% 1.00% 2.90%
11-07-08 2.60% 2.00% 2.60%
12-06-08 2.30% 2.50% 2.40%
13-05-08 1.80% 1.70% 2.90%
11-04-08 2.80% 1.90% 0.20%
13-03-08 0.20% 0.80% 1.60%
15-02-08 1.70% 0.40% -0.20%
11-01-08 0.00% 0.00% 3.30%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Cục Thống kê lao động (Bureau of Labor Statistics).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá nhập khẩu trong từng tháng. Đây cũng được coi là một chỉ số lạm phát. Kể từ lúc tính toán chỉ số giá CPI các giá cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu được đưa vào cùng 1 loại tính toán, chỉ số này mô tả sự đóng góp của giá nhập khẩu vào bức tranh tổng thể về những thay đổi trong giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Chỉ số giá nhập khẩu có thể là tín hiệu đầu tiên của sự thay đổi trong xu hướng lạm phát, hoặc xác nhận tình hình lạm phát.

Tác động đến thị trường

Nó có tác động hạn chế tới thị trường. Nếu lãi suất tăng cao thì chỉ số có thể dẫn đến sự gia tăng cho đồng USD.