Đơn đặt hàng cho các thiết bị máy móc và chỉ số giá trị cơ bản.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
15-11-22 -4.6% 0.7% -5.8%
11-10-22 -5.8% -2.3% 5.3%
13-09-22 5.3% -0.8% 0.9%
16-08-22 0.9% 1.3% -5.6%
14-06-22 10.8% -1.5% 7.1%
18-05-22 7.1% 3.7% -9.8%
12-04-22 -9.8% -1.5% -2%
16-03-22 -2% -2.2% 3.6%
16-02-22 3.6% -1.8% 3.4%
16-01-22 3.4% 1.4% 3.8%
12-12-21 3.8% 2.1% 0.0%
16-11-21 0.0% 1.8% -2.4%
12-10-21 -2.4% 1.7% 0.9%
14-09-21 0.9% 3.1% -1.5%
17-08-21 -1.5% -2.8% 7.8%
15-06-21 0.6% 2.7% 3.7%
19-05-21 3.7% 6.4% -8.5%
13-04-21 -8.5% 2.8% -4.5%
16-02-21 5.2 -6.2% 1.5%
13-01-21 1.5 -6.2% 17.1%
09-09-20 6.3% 1.9% -7.6%
18-08-20 -7.6% 2% 1.7%
09-06-20 -12% -8.6% -0.4%
19-05-20 -0.4% -7.1% 2.3%
07-04-20 5% -2.7% 2.9%
15-03-20 2.9% -1.6% -12.5%
18-02-20 -12.5% -9% 18%
15-01-20 18% 3.2% -6%
11-12-19 -6% 0.9% -2.9%
10-11-19 -2.9% 0.9% -2.4%
09-10-19 -2.4% -2.5% -6.6%
11-09-19 -6.6% -9.9% 13.9%
13-08-19 13.9% -1.3% -7.8%
07-07-19 -7.8% -4.7% 5.2%
11-06-19 5.2% -0.8% 3.8%
21-05-19 3.8% -0.7% 1.8%
09-04-19 1.8% 2.5% -5.4%
12-03-19 -5.4% -1.7% -0.1%
17-02-19 -0.1% -1.1% 0%
15-01-19 0% 3.5% 7.6%
11-12-18 7.6% 10.5% -18.3%
07-11-18 -18.3% -10% 6.8%
09-10-18 6.8% -4% 11%
12-09-18 11% 5.7% -8.8%
08-08-18 -8.8% -1.3% -3.7%
10-07-18 -3.7% -5.5% 10.1%
10-06-18 10.1% 2.8% -3.9%
16-05-18 -3.9% -3% 2.1%
10-04-18 2.1% -2.5% 8.2% (4.5%)
13-03-18 8.2% 5.6% -11.9%
14-02-18 -11.9% -2.3% 5.7%
16-01-18 5.7% -1.4% 5%
12-12-17 5% 3.0% -8.1%
10-10-17 3.4% 1.1% 8.0%
09-08-17 -1.9% 3.7% -3.6%
09-07-17 -3.6% 1.7% -3.1%
11-06-17 -3.1% -1.3% 1.4%
16-05-17 1.4% 2.1% 1.5%
11-04-17 1.5% 3.7% -3.2%
12-03-17 -3.2% 0.5% 6.7%
08-02-17 6.7% 3.1% -5.1%
11-12-16 4.1% 1% -3.3%
09-11-16 -3.3% -0.8% -2.2%
11-10-16 -2.2% -5.5% 4.9%
11-09-16 4.9% -3.5% 8.3%
09-08-16 8.3% 3.1% -1.4%
10-07-16 -1.4% 2.6% -11.0%
08-06-16 -11.0% -3.8% 5.5%
18-05-16 5.5% 0.5% -9.2%
10-04-16 -9.2% -12.4% 15.0%
16-02-16 4.2% 4.7% -14.4%
13-01-16 -14.4% -7.9% 10.7%
08-12-15 10.7% -1.5% 7.5%
11-11-15 7.5% 3.3% -5.7%
07-10-15 -5.7% 3.2% -3.6%
09-09-15 -3.6% 3.7% -7.9%
12-08-15 -7.9% -5.6% 0.6%
08-07-15 0.6% -5% 3.8%
09-06-15 3.8% -2.0% 2.9%
17-05-15 2.9% 1.8% -1.4% (-0.4%)
12-04-15 -0.4% -2.8% -1.7%
10-03-15 -1.7% -3.8% +8.3%
11-02-15 +8.3% +2.4% +1.3%
14-01-15 +1.3 +4.8% -6.4%
10-12-14 -6.4% -1.7% +2.9%
12-11-14 +2.9% -1.0% +4.7%
08-10-14 +4.7% +1.1% +3.5%
09-09-14 +3.5% +4.1% +8.8%
13-08-14 +8.8% +15.5% -19.5%
09-07-14 -19.5% +0.9% -9.1%
11-06-14 -9.1% -10.8% +19.1%
18-05-14 +19.1% -8.8%
09-04-14 -8.8% -3.2% +13.4%
12-03-14 +13.4% +7.3% -15.7%
11-02-14 -15.7% -3.7% +9.3%
15-01-14 +9.3% +1.2% +0.6%
10-12-13 +0.6% +0.9% -2.1%
12-11-13 -2.1% -1.8% +5.4%
09-10-13 +5.4% +2.9% 0.0%
11-09-13 0.0% +2.5% -2.7%
12-08-13 -2.7% -7.1% +10.5%
11-06-13 -8.8% -8.3% +14.2%
16-05-13 +14.2% +3.1% +7.5%
10-04-13 +7.5% +6.9% -13.1%
15-01-13 +3.9% +0.4% +2.6%
11-12-12 +2.6% +3.1% -4.3%
07-11-12 -4.3% -1.9% -3.3%
12-06-12 +5.7% +1.9% -2.8%
15-05-12 -2.8% -3.4% +2.8%
10-04-12 +4.8% -0.7% +3.4%
11-03-12 +3.4% -7.1%
08-02-12 -7.1% -4.3% +14.8%
15-01-12 +14.8% +5.8% -6.9%
07-12-11 -6.9% +0.8% -8.2%
09-11-11 -8.2% -7.2% +11.0%
11-10-11 11.0% +4.2% -8.2%
07-09-11 -8.2 -4.2% +7.7%
10-08-11 +7.7% +1.9% +3.0%
06-07-11 +3.0% +3.0% -3.3%
12-06-11 -3.3% 2.0% 2.9%
15-05-11 2.9% -9.7% -2.3%
10-04-11 -2.3% -0.9% 4.2%
08-03-11 4.2% 2.7% 1.7%
09-02-11 1.7% 5.1% -3.0%
12-01-11 -3.0% 2.1% -1.4%
07-12-10 -1.4% 0.0% -10.3%
10-11-10 -10.3% -9.5% 10.1%
12-10-10 10.1% -3.7% 8.8%
07-09-10 8.8% 1.9% 1.6%
10-08-10 1.6% 5.6% -9.1%
07-07-10 -9.1% -3.0% 4.0%
08-06-10 4.0% 1.2% 5.4%
16-05-10 5.4% 5.8% -5.4%
07-04-10 -5.4% 3.8% -3.7%
09-03-10 -3.7% -3.8% 20.1%
09-02-10 20.1% 8.1% -11.3%
13-01-10 -11.3% 0.3% -4.5%
09-12-09 -4.5% -4.4% 10.5%
10-11-09 10.5% 3.4% 0.5%
08-10-09 0.5% 2.2% -9.3%
09-09-09 -9.3% -3.2% 9.7%
09-08-09 9.7% 2.8% -3.0%
07-07-09 -3.0% 2.3% -5.4%
09-06-09 -5.4% 0.1% -1.3%
14-05-09 -1.3% -4.7% 1.4%
08-04-09 1.4% -6.8% -3.2%
10-03-09 -3.2% -4.9% -1.7%
08-02-09 -1.7% -8.6% -16.2%
14-01-09 -16.2% -8.2% -4.4%
09-12-08 -4.4% -3.9% 5.5%
09-11-08 5.5% 4.9% -14.5%
08-10-08 -14.5% -3.0% -3.9%
10-09-08 -3.9% -4.1% -2.6%
06-08-08 -2.6% -9.6% 10.4%
08-07-08 10.4% 1.1% 5.5%
09-06-08 5.5% 3.1% -8.3%
14-05-08 -8.3% -5.2% -12.7%
09-04-08 -12.7% -14.0% 19.6%
09-03-08 19.6% 2.5% -3.2%
07-02-08 -3.2% -1.0% -2.8%
15-01-08 -2.8% -4.3% 12.7%
Mức quan trọng
Quốc gia Nhật Bản
Nguồn Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (Economic and Social Research Institute).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh mức độ của các công ty đầu tư và hoạt động kinh doanh. Chỉ số được tính toán dựa trên cơ sở đánh giá của hơn 300 nhà sản xuất công nghiệp. Là 1 chỉ số hàng đầu của các hoạt động sản xuất, như tăng chi tiêu cho các thiết bị để mở rộng sản xuất.

Tác động đến thị trường

Các chỉ số có tác động vừa phải trên thị trường. Tốc độ tăng trưởng, tùy thuộc vào tình trạng của thị trường, có thể có cả hỗ trợ và cả áp lực lên đồng yên.