Tỷ lệ thất nghiệp.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
04-11-22 3.7% 3.6% 3.5%
07-10-22 3.5% 3.7% 3.7%
02-09-22 3.7% 3.5% 3.5%
05-08-22 3.5% 3.6% 3.6%
08-07-22 3.6% 3.6% 3.6%
03-06-22 3.6% 3.5% 3.6%
06-05-22 3.6% 3.5% 3.6%
01-04-22 3.6% 3.7% 3.8%
04-03-22 3.8% 3.9% 4%
04-02-22 4% 3.9% 3.9%
07-01-22 3.9% 4.1% 4.2%
03-12-21 4.2% 4.5% 4.6%
05-11-21 4.6% 4.7% 4.8%
08-10-21 4.8% 5.1% 5.2%
03-09-21 5.2% 5.2% 5.4%
06-08-21 5.4% 5.7% 5.9%
02-07-21 5.9% 5.7% 5.8%
04-06-21 5.8% 5.9% 6.1%
07-05-21 6.1% 5.8% 6%
02-04-21 6% 6% 6.2%
05-03-21 6.2% 6.3% 6.3%
05-02-21 6.3% 6.7% 6.7%
08-01-21 6.7% 6.8% 6.7%
04-12-20 6.7% 6.8% 6.9%
06-11-20 6.9% 7.7% 7.9%
02-10-20 7.9% 8.2% 8.4%
04-09-20 8.4% 9.8% 10.2%
07-08-20 10.2% 10.5% 11.1%
02-07-20 11.1% 12.3% 13.3%
05-06-20 13.3% 19.8% 14.7%
08-05-20 14.7% 16% 4.4%
03-04-20 4.4% 3.8% 3.5%
06-03-20 3.5% 3.6% 3.6%
07-02-20 3.6% 3.5% 3.5%
10-01-20 3.5% 3.5% 3.5%
06-12-19 3.5% 3.6% 3.6%
01-11-19 3.6% 3.6% 3.5%
04-10-19 3.5% 3.7% 3.7%
06-09-19 3.7% 3.7% 3.7%
02-08-19 3.7% 3.7% 3.7%
05-07-19 3.7% 3.6% 3.6%
07-06-19 3.6% 3.6% 3.6%
03-05-19 3.6% 3.8% 3.8%
05-04-19 3.8% 3.8% 3.8%
08-03-19 3.8% 3.9% 4%
01-02-19 4% 3.9% 3.9%
04-01-19 3.9% 3.7% 3.7%
07-12-18 3.7% 3.7% 3.7%
02-11-18 3.7% 3.7% 3.7%
05-10-18 3.7% 3.8% 3.9%
07-09-18 3.9% 3.8% 3.9%
03-08-18 3.9% 3.9% 4%
06-07-18 4% 3.8% 3.8%
01-06-18 3.8% 3.9% 3.9%
04-05-18 3.9% 4% 4.1%
06-04-18 4.1% 4% 4.1%
09-03-18 4.1% 4% 4.1%
02-02-18 4.1% 4.1% 4.1%
05-01-18 4.1% 4.1% 4.1%
08-12-17 4.1% 4.1% 4.1%
03-11-17 4.1% 4.2% 4.2%
06-10-17 4.2% 4.4% 4.4%
01-09-17 4.4% 4.3% 4.3%
04-08-17 4.3% 4.3% 4.4%
07-07-17 4.4% 4.3% 4.3%
02-06-17 4.3% 4.4% 4.4%
05-05-17 4.4% 4.6% 4.5%
07-04-17 4.5% 4.7% 4.7%
10-03-17 4.7% 4.7% 4.8%
03-02-17 4.8% 4.7% 4.7%
06-01-17 4.7% 4.7% 4.6%
02-12-16 4.6% 4.9% 4.9%
04-11-16 4.9% 4.9% 5%
07-10-16 5% 4.9% 4.9%
02-09-16 4.9% 4.8% 4.9%
05-08-16 4.9% 4.8% 4.9%
08-07-16 4.9% 4.8% 4.7%
03-06-16 4.7% 4.9% 5%
06-05-16 5% 5% 5%
01-04-16 5% 4.9% 4.9%
04-03-16 4.9% 4.9% 4.9%
05-02-16 4.9% 5% 5%
08-01-16 5% 5% 5%
04-12-15 5% 5% 5%
06-11-15 5% 5.1% 5.1%
02-10-15 5.1% 5.1% 5.1%
04-09-15 5.1% 5.2% 5.3%
07-08-15 5.3% 5.3% 5.3%
02-07-15 5.3% 5.4% 5.5%
05-06-15 5.5% 5.4% 5.4%
08-05-15 5.4% 5.4% 5.5%
03-04-15 5.5% 5.5% 5.5%
06-03-15 5.5% 5.6% 5.7%
06-02-15 5.7% 5.6% 5.6%
09-01-15 5.6% 5.7% 5.8%
05-12-14 5.8% 5.8% 5.8%
07-11-14 5.8% 5.9% 5.9%
03-10-14 5.9% 6.1% 6.1%
05-09-14 6.1% 6.1% 6.2%
01-08-14 6.2% 6.1% 6.1%
03-07-14 6.1% 6.3% 6.3%
06-06-14 6.3% 6.4% 6.3%
02-05-14 6.3% 6.6% 6.7%
04-04-14 6.7% 6.6% 6.7%
07-03-14 6.7% 6.6% 6.6%
07-02-14 6.6% 6.7% 6.7%
10-01-14 6.7% 7.0% 7.0%
06-12-13 7.0% 7.2% 7.3%
08-11-13 7.3% 7.3% 7.2%
22-10-13 7.2% 7.3% 7.3%
06-09-13 7.3% 7.4% 7.4%
02-08-13 7.4% 7.5% 7.6%
05-07-13 7.6% 7.5% 7.6%
07-06-13 7.6% 7.5% 7.5%
03-05-13 7.5% 7.6% 7.6%
05-04-13 7.6% 7.7% 7.7%
08-03-13 7.7% 7.9% 7.9%
01-02-13 7.9% 7.8% 7.8%
04-01-13 7.8% 7.7% 7.8% (7.7%)
07-12-12 7.7% 7.9% 7.9%
02-11-12 7.9% 7.9% 7.8%
05-10-12 7.8% 8.2% 8.1%
07-09-12 8.1% 8.3% 8.3%
03-08-12 8.3% 8.2% 8.2%
06-07-12 8.2% 8.2% 8.2%
01-06-12 8.2% 8.1% 8.1%
04-05-12 8.1% 8.2% 8.2%
06-04-12 8.2% 8.3% 8.3%
09-03-12 8.3% 8.3% 8.3%
03-02-12 8.3% 8.4% 8.5%
06-01-12 8.5% 8.7% 8.7%
02-12-11 8.6% 9.0% 9.0%
04-11-11 9.0% 9.1% 9.1%
07-10-11 9.1% 9.1% 9.1%
02-09-11 9.1% 9.1% 9.1%
05-08-11 9.1% 9.2% 9.2%
08-07-11 9.2% 9.1% 9.1%
03-06-11 9.1% 8.9% 9.0%
06-05-11 9.0% 8.8% 8.8%
01-04-11 8.8% 8.9% 8.9%
04-03-11 8.9% 9.1% 9.0%
04-02-11 9.0% 9.5% 9.4%
07-01-11 9.4% 9.7% 9.8%
03-12-10 9.8% 9.6% 9.6%
05-11-10 9.6% 9.6% 9.6%
08-10-10 9.6% 9.7% 9.6%
03-09-10 9.60% 9.60% 9.50%
06-08-10 9.50% 9.60% 9.50%
02-07-10 9.50% 9.80% 9.70%
04-06-10 9.70% 9.80% 9.90%
07-05-10 9.90% 9.70% 9.70%
02-04-10 9.70% 9.70% 9.70%
05-03-10 9.70% 9.80% 9.70%
05-02-10 9.70% 10.00% 10.00%
08-01-10 10.00% 10.10% 10.00%
04-12-09 10.00% 10.20% 10.20%
06-11-09 10.20% 9.90% 9.80%
02-10-09 9.80% 9.80% 9.70%
04-09-09 9.70% 9.50% 9.40%
07-08-09 9.40% 9.60% 9.50%
02-07-09 9.50% 9.60% 9.40%
05-06-09 9.40% 9.20% 8.90%
08-05-09 8.90% 8.90% 8.50%
03-04-09 8.50% 8.50% 8.10%
06-03-09 8.10% 7.90% 7.60%
06-02-09 7.60% 7.50% 7.20%
09-01-09 7.20% 7.00% 6.80%
05-12-08 6.70% 6.80% 6.50%
07-11-08 6.50% 6.30% 6.10%
03-10-08 6.10% 6.10% 6.10%
05-09-08 6.10% 5.70% 5.70%
01-08-08 5.70% 5.60% 5.50%
03-07-08 5.50% 5.40% 5.50%
06-06-08 5.50% 5.10% 5.00%
02-05-08 5.00% 5.20% 5.10%
04-04-08 5.10% 5.00% 4.80%
07-03-08 4.80% 5.00% 4.90%
01-02-08 4.90% 5.00% 5.00%
04-01-08 5.00% 4.80% 4.70%
07-12-07 4.70% 4.80% 4.70%
02-11-07 4.70% 4.70% 4.70%
05-10-07 4.70% 4.70% 4.60%
07-09-07 4.60% 4.60% 4.60%
03-08-07 4.60% 4.50% 4.50%
06-07-07 4.50% 4.50% 4.50%
01-06-07 4.50% 4.50% 4.50%
04-05-07 4.50% 4.50% 4.40%
06-04-07 4.40% 4.60% 4.50%
09-03-07 4.50% 4.60% 4.60%
02-02-07 4.60% 4.50% 4.50%
05-01-07 4.50% 4.50% 4.50%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Cục Thống kê lao động (Bureau of Labor Statistics), Cục Việc làm Hoa Kỳ (US Department of Labor).

Miêu tả

Các chỉ số cho thấy mối quan hệ giữa tỷ lệ thất nghiệp và lực lượng lao động tổng thể trên toàn đất nước. Tỷ lệ thất nghiệp cao ảnh hưởng đến việc giảm mức lương trung bình và chi phí của người tiêu dùng. Mà chi phí của người tiêu dùng là một phần quan trọng của tất cả các chi phí, nên tỷ lệ thất nghiệp tăng thường dẫn đến việc tăng trưởng kinh tế sẽ bị chậm lại. Nên chú ý rằng, chỉ số này tăng và ở mức cao có thể khiến ngân hàng nhà nước giảm lãi suất để cải thiện tình hình trên thị trường lao động.

Tác động đến thị trường

Các chỉ số có tác động mạnh mẽ tới thị trường. Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế của các dự báo phụ thuộc vào tình hình thị trường có thể là dấu hiệu tích cực và tiêu cực đối với đồng USD.