Doanh thu bán lẻ (tính theo tháng).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
05-12-22 -1.8% -1.7% 0.8% (0.4%)
08-11-22 0.4% 0.4% 0% (-0.3%)
06-10-22 -0.3% -0.4% -0.4% (0.3%)
05-09-22 0.3% 0.4% -1% (-1.2%)
03-08-22 -1.2% 0% 0.4% (0.2%)
06-07-22 0.2% 0.4% -1.4% (-1.3%)
03-06-22 -1.3% 0.3% 0.3% (-0.4%)
04-05-22 -0.4% -0.1% 0.4% (0.3%)
07-04-22 0.3% 0.6% 0.2%
04-03-22 0.2% 1.3% -2.7% (-3%)
04-02-22 -3% -0.5% 1%
07-01-22 1% -0.5% 0.3% (0.2%)
03-12-21 0.2% 0.2% -0.4% (-0.3%)
05-11-21 -0.3% 0.3% 1% (0.3%)
06-10-21 0.3% 0.8% -2.6% (-2.3%)
03-09-21 -2.3% 0.1% 1.8% (1.5%)
04-08-21 1.5% 1.7% 4.1% (4.6%)
06-07-21 4.6% 4.4% -3.9% (-3.1%)
04-06-21 -3.1% -1.2% 3.3% (2.7%)
06-05-21 2.7% 1.5% 4.2% (3%)
12-04-21 3% 1.5% -5.2% (-5.9%)
04-03-21 -5.9% -1.1% 1.8% (2%)
04-02-21 2% 1.6% -6.1%
07-01-21 -6.1% -3.4% 1.4% (1.5%)
03-12-20 1.5% 0.8% -1.7% (-2%)
05-11-20 -2% -1% 4.2% (4.4%)
05-10-20 4.4% 2.4% -1.8% (-1.3%)
03-09-20 -1.3% 1.5% 5.3% (5.7%)
05-08-20 5.7% 5.9% 20.3% (17.8%)
06-07-20 17.8% 15% -12.1% (-11.7%)
04-06-20 -11.7% -15% -11.1% (-11.2%)
06-05-20 -11.2% -10.5% 0.6% (0.9%)
03-04-20 0.9% 0.1% 0.7% (0.6%)
04-03-20 0.6% 0.6% -1.1% (-1.6%)
05-02-20 -1.6% -0.9% 0.8% (1%)
07-01-20 1% 0.6% -0.3% (-0.6%)
05-12-19 -0.6% -0.3% -0.2% (0.2%)
06-11-19 0.1% 0.1% 0.6% (0.3%)
03-10-19 0.3% 0.3% -0.5% (-0.6%)
04-09-19 -0.6% -0.6% 1.2% (1.1%)
02-08-19 1.1% 0.2% -0.6% (-0.3%)
04-07-19 -0.3% 0.3% -0.1% (-0.4%)
05-06-19 -0.4% -0.5% 0%
06-05-19 0% -0.1% 0.5% (0.4%)
03-04-19 0.4% 0.2% 0.9% (1.3%)
05-03-19 1.3% 1.2% -1.4% (-1.6%)
05-02-19 -1.6% -1.6% 0.8% (0.6%)
07-01-19 0.6% 0.1% 0.6% (0.3%)
05-12-18 0.3% 0.2% -0.5% (0%)
07-11-18 0% 0.1% 0.3% (-0.2%)
03-10-18 -0.2% 0.2% -0.6% (-0.2%)
05-09-18 -0.2% -0.2% 0.3%
03-08-18 0.3% 0.4% 0.3% (0%)
03-07-18 0% 0.1% -0.1% (0.1%)
05-06-18 0.1% 0.5% 0.4% (0.1%)
04-05-18 0.1% 0.5% 0.3% (0.1%)
05-04-18 0.1% 0.6% -0.3% (-0.1%)
05-03-18 -0.1% 0.3% -1% (-1.1%)
05-02-18 -1.1% -1.1% 2% (1.5%)
08-01-18 1.5% 1.3% -1.1%
05-12-17 -1.1% -0.7% 0.8% (0.7%)
07-11-17 0.7% 0.6% -0.1% (-0.5%)
04-10-17 -0.5% 0.3% -0.3%
05-09-17 -0.3% -0.2% 0.6% (0.5%)
03-08-17 0.5% 0.1% 0.4%
05-07-17 0.4% 0.3% 0.1%
06-06-17 0.1% 0.2% 0.2% (0.3%)
04-05-17 0.3% 0.1% 0.5% (0.7%)
04-04-17 0.7% 0.5% 0.1% (-0.1%)
03-03-17 -0.1% 0.4% -0.5% (-0.3%)
03-02-17 -0.3% 0.3% -0.6% (-0.4%)
06-01-17 -0.4% -0.4% 1.4% (1.1%)
05-12-16 1.1% 0.8% -0.4% (-0.2%)
07-11-16 -0.2% -0.2% -0.2% (-0.1%)
05-10-16 -0.1% -0.3% 0.3% (1.1%)
05-09-16 1.1% 0.6% -0.1% (0%)
03-08-16 0% 0% 0.4%
05-07-16 0.4% 0.4% 0.2% (0.0%)
03-06-16 0.0% 0.3% -0.6% (-0.5%)
04-05-16 -0.5% -0.1% 0.3% (0.2%)
05-04-16 0.2% 0% 0.3% (0.4%)
03-03-16 0.4% 0.1% 0.6% (0.3%)
03-02-16 0.3% 0.3% 0.0% (-0.3%)
07-01-16 -0.3% 0.2% -0.2% (-0.1%)
03-12-15 -0.1% 0.2% -0.1%
05-11-15 -0.1% 0.2% 0.0%
05-10-15 0.0% -0.1% 0.6% (0.4%)
03-09-15 0.4% 0.6% -0.2% (-0.6%)
05-08-15 -0.6% -0.3% 0.1% (0.2%)
03-07-15 0.2% 0.1% 0.7%
03-06-15 0.7% 0.7% -0.6% (-0.8%)
06-05-15 -0.8% -0.7% 0.1% (-0.2%)
08-04-15 -0.2% -0.1% 0.9% (1.1%)
04-03-15 +1.1% +0.2% +0.4% (+0.3%)
04-02-15 +0.3% -0.1% +0.7% (+0.6%)
08-01-15 +0.6% +0.3% +0.6% (+0.4%)
03-12-14 +0.4% +0.6% -1.2% (-1.3%)
05-11-14 -1.3% -0.6% +0.9% (+1.2%)
03-10-14 +1.2% +0.1% -0.4%
03-09-14 -0.4% -0.3% +0.3% (+0.4%)
05-08-14 +0.4% +0.4% +0.3% (0.0%)
03-07-14 0.0% +0.3% -0.2% (+0.4%)
05-06-14 +0.4% +0.1% +0.1% (+0.3%)
06-05-14 +0.3% 0.0% +0.1% (+0.4%)
03-04-14 +0.4% -0.3% +1.0% (+1.6%)
05-03-14 +1.6% +0.9% -1.6%
05-02-14 -1.6% -0.7% +0.9% (+1.4%)
08-01-14 +1.4% +0.2% -0.2%
04-12-13 -0.2% +0.2% -0.6%
06-11-13 -0.6% -0.3% +0.5% (+0.7%)
03-10-13 +0.7% +0.3% +0.5% (+0.1%)
04-09-13 +0.1% +0.5% -0.7% (-0.5%)
05-08-13 -0.5% -0.6% +1.0%
03-07-13 +1.0% +0.4% -0.2% (-0.5%)
05-06-13 -0.5% -0.2% -0.2% (-0.1%)
06-05-13 -0.1% -0.1% -0.2% (-0.3%)
05-04-13 -0.3% -0.3% -0.9% (+1.2%)
05-03-13 +1.2% +0.3% -0.8%
05-02-13 -0.8% -0.5% -0.1% (+0.1%)
08-01-13 +0.1% +0.5% -0.7% (-1.2%)
05-12-12 -1.2% -0.1% -0.2%
07-11-12 -0.2% 0.0% +0.2%
03-10-12 +0.1% 0.0% +0.1%
05-09-12 -0.2% -0.2% +0.1%
03-08-12 0.1% +0.1% +0.6%
04-07-12 0.6% 0.2% -1.4%
05-06-12 -1.0% -0.1% +0.3%
04-05-12 +0.3% +0.1% -0.1%
04-04-12 -0.1% +0.1% +0.3%
05-03-12 +0.3% 0.0% -0.4%
03-02-12 -0.4% +0.4% -0.8%
06-01-12 -0.8% -0.2% +0.4%
05-12-11 +0.4% +0.2% -0.7%
07-11-11 -0.7% 0.0% -0.3%
05-10-11 -0.3% -0.3% +0.2%
05-09-11 +0.2% -0.1% +0.9%
03-08-11 +0.9% -1.1%
05-07-11 -1.1% -1.0% +0.7%
07-06-11 +0.9% +0.3% -0.9%
04-05-11 -1.0% +0.3% -0.1%
05-04-11 -0.1% +0.2%
03-03-11 +0.4% +0.2% -0.6%
03-02-11 -0.6% +0.5% -0.3%
06-01-11 -0.8% +0.3% +0.5%
03-12-10 +0.5% +0.2% -0.2%
05-11-10 -0.2% 1.1% -0.4%
05-10-10 -0.4% 0.2% 0.1%
03-09-10 0.10% 0.30% 0.20%
04-08-10 0.00% 0.00% 0.40%
05-07-10 0.20% 0.10% -0.90%
03-06-10 -1.20% 0.10% 0.50%
05-05-10 0.00% 0.10% -0.20%
08-04-10 -0.60% 0.00% -0.20%
03-03-10 -0.30% -0.30% 0.50%
03-02-10 0.00% 0.40% -0.50%
07-01-10 -1.20% 0.00% 0.20%
03-12-09 0.00% 0.20% -0.50%
05-11-09 -0.70% 0.30% -0.10%
05-10-09 -0.20% -0.40% -0.20%
03-09-09 -0.20% 0.20% 0.00%
05-08-09 -0.20% 0.30% -0.50%
03-07-09 -0.40% -0.10% 0.10%
04-06-09 0.20% 0.00% -0.10%
06-05-09 -0.60% 0.10% -0.30%
06-04-09 -0.60% -0.30% 0.10%
13-03-09 0.10% 0.20% -0.30%
04-02-09 0.00% -0.20% -0.10%
09-01-09 0.60% 0.10% -1.00%
03-12-08 -0.80% -0.40% 0.00%
05-11-08 -0.20% -0.40% 0.30%
03-10-08 0.30% 0.10% 0.10%
03-09-08 -0.40% 0.00% -0.90%
05-08-08 -0.60% -0.60% 0.50%
03-07-08 1.20% 0.40% -0.60%
04-06-08 -0.60% 0.20% -0.90%
07-05-08 -0.40% 0.10% -0.20%
03-04-08 -0.50% 0.20% 0.50%
05-03-08 0.40% 0.30% -0.10%
05-02-08 -0.10% 0.20% -0.70%
08-01-08 -0.50% 0.40% -0.70%
Mức quan trọng
Quốc gia Khu vực đồng Euro
Nguồn Eurostat.

Miêu tả

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi doanh số bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Kể từ khi doanh số bán lẻ là một chỉ số về tiêu dùng, thì nó có thể là một chỉ số về nhu cầu tiêu dùng và niềm tin tiêu dùng, cho phép xác định chính xác hơn các điểm trong chu kỳ kinh tế.

Tác động đến thị trường

Các chỉ số có thể có tác động mạnh tới thị trường. Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế của các dự báo phản ánh sự gia tăng trong hoạt động tiêu dùng, cho thấy chính sách thắt chặt tiền tệ trong tương lai. Chỉ số giúp củng cố đồng euro.