Đơn đặt hàng nhà máy (tính theo tháng).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
05-12-22 1% 0.7% 0.3%
03-11-22 0.3% 0.3% 0.2% (0%)
04-10-22 0% 0% -1%
02-09-22 -1% 0.2% 1.8% (2%)
03-08-22 2% 1.1% 1.8% (1.6%)
05-07-22 1.6% 0.5% 0.7% (0.3%)
02-06-22 0.3% 0.7% 1.8% (2.2%)
03-05-22 2.2% 1.1% 0.1% (-0.5%)
04-04-22 -0.5% -0.5% 1.5% (1.4%)
03-03-22 1.4% 0.7% 0.7% (-0.4%)
03-02-22 -0.4% -0.2% 1.8% (1.6%)
06-01-22 1.6% 1.5% 1.2% (1%)
03-12-21 1% 0.5% 0.5% (0.2%)
03-11-21 0.2% 0% 1% (1.2%)
04-10-21 1.2% 1% 0.7% (0.4%)
02-09-21 0.4% 0.3% 1.5%
03-08-21 1.5% 1% 2.3% (1.7%)
02-07-21 1.7% 1.6% -0.1% (-0.6%)
04-06-21 -0.6% -0.2% 1.4% (1.1%)
04-05-21 1.1% 1.3% -0.5% (-0.8%)
05-04-21 -0.8% -0.5% 2.7% (2.6%)
04-03-21 2.6% 2.1% 1.6% (1.1%)
04-02-21 1.1% 0.7% 1.3% (1%)
06-01-21 1% 0.7% 1.3% (1%)
04-12-20 1% 0.8% 1.3% (1.1%)
03-11-20 1.1% 1% 0.6% (0.7%)
02-10-20 0.7% 1% 6.5% (6.4%)
02-09-20 6.4% 6% 6.4% (6.2%)
04-08-20 6.2% 5% 7.7% (8%)
02-07-20 8% 8.7% -13.5% (-13%)
03-06-20 -13% -14% -11% (-10.3%)
04-05-20 -10.3% -9.8% -0.1% (0.0%)
02-04-20 0% 0.2% -0.5%
05-03-20 -0.5% -0.1% 1.9% (1.8%)
04-02-20 1.8% 1.2% -1.2% (-0.7%)
07-01-20 -0.7% -0.8% 0.2% (0.3%)
05-12-19 0.3% 0.3% -0.8% (-0.6%)
04-11-19 -0.6% -0.5% -0.1%
03-10-19 -0.1% -0.2% 1.4%
05-09-19 1.4% 1% 0.5% (0.6%)
02-08-19 0.6% 0.8% -1.3% (-0.7%)
03-07-19 -0.7% -0.5% -1.2% (-0.8%)
04-06-19 -0.8% -0.9% 1.3% (1.9%)
02-05-19 1.9% 1.5% -0.3% (-0.5%)
08-04-19 -0.5% -0.6% 0% (0.1%)
19-03-19 0.1% 0.3% 0.1%
27-02-19 0.1% 0.9% -0.5% (-0.6%)
04-02-19 -0.6% 0.2% -2.1%
06-12-18 -2.1% -2.0% 0.2% (0.7%)
02-11-18 0.7% 0.5% 2.6% (2.3%)
04-10-18 2.3% 2.1% -0.5% (-0.8%)
06-09-18 -0.8% -0.6% 0.6% (0.7%)
02-08-18 0.7% 0.7% 0.4%
03-07-18 0.4% -0.1% -0.4% (-0.8%)
04-06-18 -0.8% -0.5% 1.7% (1.6%)
03-05-18 1.6% 1.4% 1.6% (1.2%)
04-04-18 1.2% 1.7% -1.3% (-1.4%)
06-03-18 -1.4% -1.3% 1.8% (1.7%)
02-02-18 1.7% 1.5% 1.7% (1.3%)
05-01-18 1.3% 1.1% 0.4% (-0.1%)
04-12-17 -0.1% 0.6% 1.7% (1.4%)
03-11-17 1.4% 1.3% 1.2%
05-10-17 1.2% 1% -3.3%
05-09-17 -3.3% -3.2% 3.2% (3%)
03-08-17 3% 2.9% -0.3% (-0.8%)
05-07-17 -0.8% -0.5% -0.3% (-0.2%)
05-06-17 -0.2% -0.2% 1% (0.5%)
04-05-17 0.2% 0.4% 1.2% (1%)
04-04-17 1% 1% 1.5% (1.2%)
06-03-17 1.2% 1% 1.3%
03-02-17 1.3% 1% -2.3% (-2.4%)
06-01-17 -2.4% -2.2% 2.8% (2.7%)
06-12-16 2.7% 2.6% 0.6% (0.3%)
03-11-16 0.3% 0.2% 0.4% (0.2%)
05-10-16 0.2% -0.1% 1.4% (1.9%)
02-09-16 1.9% 2% -1.8% (-1.5%)
04-08-16 -1.5% -1.8% -1.2% (-1%)
05-07-16 -1% -0.9% 1.8% (1.9%)
03-06-16 1.9% 1.9% 1.7% (1.5%)
04-05-16 1.1% 0.6% -1.9% (-1.7%)
04-04-16 -1.7% -1.7% 1.2% (1.6%)
03-03-16 1.6% 2% -2.9%
04-02-16 -2.9% -2.8% -0.7% (-0.2%)
06-01-16 -0.2% -0.2% 1.3% (1.5%)
03-12-15 1.5% 1.4% -0.8% (-1.0%)
03-11-15 -1.0% -0.9% -2.1% (-1.7%)
02-10-15 -1.7% -1.2% 0.2% (0.4%)
02-09-15 0.4% 0.9% 2.2% (1.8%)
04-08-15 1.8% 1.8% -1.1% (-1%)
02-07-15 -1% -0.5% -0.7% (-0.4%)
02-06-15 -0.4% 0.0% 2.2% (2.1%)
04-05-15 2.1% 2.0% -0.1% (0.2%)
02-04-15 0.2% 0.0% -0.7% (-0.2%)
05-03-15 -0.2% +0.1% -3.5% (-3.4%)
03-02-15 -3.4% -1.8% -1.7% (-0.7%)
06-01-15 -0.7% -0.3% -0.7%
05-12-14 -0.7% -0.2% -0.5% (-0.6%)
04-11-14 -0.6% -0.4% -10.0% (-10.1%)
02-10-14 -10.1% -9.2% +10.5%
03-09-14 +10.5% +10.9% +1.5% (+1.1%)
05-08-14 +1.1% +0.6% -0.6% (-0.5%)
02-07-14 -0.5% -0.1% +0.8% (+0.7%)
03-06-14 +0.7% +0.6% +1.5% (+1.1%)
02-05-14 +1.1% +1.3% +1.5% (+1.6%)
02-04-14 +1.6% +1.3% -1.0% (-0.7%)
06-03-14 -0.7% -0.4% -2.0% (-1.5%)
04-02-14 -1.5% -1.1% +1.5% (+1.8%)
06-01-14 +1.8% +1.8% -0.5% (-0.9%)
05-12-13 -0.9% -0.7% +1.7%
04-11-13 -0.1% +0.2% -2.4%
04-11-13 +1.7% -0.1%
05-09-13 -2.4% -3.2% +1.6% (+1.5%)
02-08-13 +1.5% +2.3% +3.0% (+2.1%)
02-07-13 +2.1% +2.1% +1.3% (+1.0%)
05-06-13 +1.0% +1.6% -4.9% (-4.0%)
03-05-13 -4.0% -2.0% +3.0%
02-04-13 +3.0% +3.1% -1.0% (-2.0%)
06-03-13 -2.0% -2.1% +1.3% (+1.8%)
04-02-13 +1.8% +2.3% -0.3% (0.0%)
04-01-13 0.0% +0.4% +0.8%
05-12-12 +0.8% +0.1% +4.5% (+4.8%)
02-11-12 +4.8% +4.7% -5.1%
04-10-12 -5.2% -4.1% +2.8%
31-08-12 +2.8% +1.1% -0.5%
02-08-12 -0.5% +0.4% +0.7%
03-07-12 +0.7% +0.1% -0.6%
04-06-12 -0.6% +0.3% -1.5%
02-05-12 -1.5% -1.4% +1.3%
03-04-12 +1.3% +1.4% -1.0%
05-03-12 -1.0% -1.2% +1.1%
03-02-12 +1.1% +1.2% +1.8%
04-01-12 +1.8% +2.0% -0.4%
05-12-11 -0.4% -0.2% +0.3%
03-11-11 0.3% 0.0% -0.2%
04-10-11 -0.2% +0.2% +2.4%
31-08-11 +2.4% +1.9% -0.4%
03-08-11 -0.8% -1.0% +0.6%
05-07-11 +0.8% +1.0% +0.9%
02-06-11 -1.2% -0.8% +3.4%
03-05-11 +3,0% +1.5% -0.1%
31-03-11 -0.1% +0.4% +3.1%
04-03-11 +3.1% +2.5% +0.2%
03-02-11 +0.2% +1.2% +0.7%
04-01-11 +0.7% 0.0% -0.9%
03-12-10 -0.9% -1.4% +2.1%
03-11-10 2.1% 1.3% -0.5%
04-10-10 -0.5% 0.0% 0.1%
02-09-10 0.10% 0.40% -0.60%
03-08-10 -1.20% -0.20% -1.80%
02-07-10 -1.40% -0.50% 1.00%
03-06-10 1.20% 1.70% 1.70%
04-05-10 1.30% 0.00% 1.30%
31-03-10 0.60% 0.50% 2.50%
04-03-10 1.70% 1.40% 1.50%
04-02-10 1.00% 0.70% 1.00%
05-01-10 1.10% 0.50% 0.80%
04-12-09 0.60% 0.10% 1.60%
03-11-09 0.90% 1.10% -0.80%
02-10-09 -0.80% 0.20% 1.40%
02-09-09 1.30% 2.30% 0.90%
05-08-09 0.40% -0.70% 1.10%
02-07-09 1.20% 0.70% 0.50%
03-06-09 0.70% 0.90% -1.90%
01-05-09 -0.90% -0.70% 0.70%
02-04-09 1.80% 1.50% -3.50%
05-03-09 -1.90% -3.50% -4.90%
05-02-09 -3.90% -3.10% -6.50%
06-01-09 -4.60% -2.50% -6.00%
04-12-08 -5.10% -4.00% -3.10%
04-11-08 -2.50% -1.00% -4.30%
02-10-08 -4.00% -2.60% 0.70%
03-09-08 1.30% 1.00% 2.10%
04-08-08 1.70% 0.70% 0.90%
02-07-08 0.60% 0.40% 1.30%
03-06-08 1.10% 0.00% 1.50%
02-05-08 1.40% 0.20% -0.90%
02-04-08 -1.30% -0.80% -2.30%
05-03-08 -2.50% -2.30% 2.00%
04-02-08 2.30% 2.30% 1.70%
03-01-08 1.50% 0.50% 0.70%
Mức quan trọng
Quốc gia Mỹ
Nguồn Cục Điều Tra Dân Số, Bộ Thương Mại Mỹ (U.S. Census Bureau of the Department of Commerce).

Miêu tả

Chỉ số này cho thấy sự thay đổi trong tổng khối lượng đơn đặt hàng công nghiệp mà các doanh nghiệp nhận được của tháng trước. Nó thường là một chỉ số hàng đầu cho thấy sự năng động của ngành sản xuất công nghiệp trong vài tháng.

Tác động đến thị trường

Các chỉ số có tác động không đáng kể trên thị trường. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, tốc độ tăng trưởng có thể là dấu hiệu tích cực và tiêu cực đối với đồng USD.