Doanh số bán lẻ không điều chỉnh theo mùa.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
31-10-22 -0.9% -4.9% -1.5% (-4.3%)
07-10-22 -4.3% -4.3% -2.6%
01-09-22 -2.6% -6.5% -9.6% (-8.8%)
01-08-22 -8.8% -8% 1.1% (-3.6%)
30-06-22 -3.6% -2% -0.4%
01-06-22 -0.4% 4% -1.7% (-2.7%)
02-05-22 -2.7% 6.7% (7%)
31-03-22 7% 6.1% 10.3%
07-03-22 10.3% 9.8% 0.8% (0%)
01-02-22 0% 1.1% 0.5% (-2.1%)
04-01-22 -2.9% -4.9% -2% (-3.3%)
01-12-21 -2.9% -2% -0.9%
01-11-21 -0.9% 1.8% 0.9% (0.4%)
01-10-21 0.4% 1.9% 0.4% (-0.3%)
01-09-21 -0.3% 3.7% 6.5% (6.2%)
02-08-21 6.2% -1.8% (-2.4%)
01-07-21 -2.4% 5.1% (4.4%)
02-06-21 4.4% 10.1% 11.6% (11%)
03-05-21 11% -0.3% -6.6% (-9%)
01-04-21 -9% -6.3% -9.3% (-8.7%)
02-03-21 -8.7% 1.3% 2.8% (1.5%)
01-02-21 1.5% 5% 5% (5.6%)
05-01-21 5.6% 3.9% 8.6% (8.2%)
02-12-20 8.2% 5.9% 7% (6.5%)
30-10-20 6.5% 6.6% 3% (3.7%)
30-09-20 3.7% 4.2% 5.0% (4.2%)
02-09-20 4.2% 6.7% (5.9%)
31-07-20 5.9% 3% 3.8%
01-07-20 3.8% -3.5% -6.4% (-6.5%)
29-05-20 -6.5% -14.3% -1.2% (-2.8%)
30-04-20 -2.8% 6.5% (6.4%)
01-04-20 6.4% 1.5% 2.1% (1.8%)
04-03-20 1.8% 1.5% 1.7% (0.8%)
31-01-20 0.8% 5% 2.7% (2.8%)
06-01-20 2.8% 0.9% 1.4% (0.8%)
29-11-19 0.8% 3.4%
31-10-19 3.4% 3.5% 3.1% (3.2%)
30-09-19 3.2% 3.3% 5.2% (4.4%)
30-08-19 4.4% -1.6% (-1.4%)
31-07-19 -1.6% 2.7% 3.8% (4%)
02-07-19 4% 2.7% 4.6% (4%)
31-05-19 4% 1.1% -2.0% (-2.1%)
02-05-19 -2.1% 2.9% 4.4% (4.7%)
29-03-19 4.7% 2.8% 3.1% (2.6%)
01-03-19 2.6% 1.2% -1.6% (-2.1%)
31-01-19 -2.1% 1.9% (1.1%)
07-01-19 1.1% -0.7% 5.2% (5%)
30-11-18 5% 2.7% -2.8% (-2.6%)
31-10-18 -2.6% 0.9% 1.5% (1.6%)
01-10-18 1.6% 1.5% 0.9% (0.8%)
31-08-18 0.8% 2.7% (3%)
31-07-18 3% 1.5% -1.2% (1.2%)
29-06-18 -1.6% 1.8% 1% (1.2%)
30-05-18 1.2% 1.3% 1.7% (1.3%)
30-04-18 1.3% 1% 1.3%
03-04-18 1.3% 2.2% 2.5% (2.3%)
02-03-18 2.3% 3.5% -0.2% (-1.9%)
31-01-18 -1.9% 2.8% 4.3% (4.4%)
05-01-18 4.4% 2.5% -0.9% (-1.4%)
30-11-17 -1.4% 2.8% 4.1%
30-10-17 4.1% 3% 3.0% (2.8%)
29-09-17 2.8% 3.2% 2.8% (2.7%)
31-08-17 2.7% 3.5% 2.6% (1.5%)
31-07-17 1.5% 2.7% 4.9% (4.8%)
30-06-17 4.8% 2.5% -0.4% (-0.9%)
31-05-17 -0.9% 2.3% 2.9% (2.3%)
28-04-17 2.3% 2% -2.1% (-2.3%)
31-03-17 -2.1% 0.3% 2.7% (2.3%)
03-03-17 2.3% 0.7% 0.4% (-1.1%)
31-01-17 -1.1% 0.3% 3.5% (3.2%)
06-01-17 3.2% 1.2% -0.8% (-1%)
30-11-16 -1.0% 1% 0.6% (0.4%)
31-10-16 0.4% 1.6% 3.8% (3.7%)
30-09-16 3.7% 1.3% -1.5%
31-08-16 -1.5% 0.3% 2.3% (2.7%)
29-07-16 2.7% 1.3% 2.8% (2.6%)
30-06-16 2.6% 3% 2.7% (2.3%)
31-05-16 2.3% 1.9% 0.6% (0.7%)
29-04-16 0.7% 2.2% 5.5% (5.4%)
31-03-16 5.4% 2.2% -1.2% (-0.8%)
29-02-16 -0.8% 1.5% 2.5% (0.6%)
29-01-16 1.5% 2% 2.4% (2.3%)
07-01-16 2.3% 2.4% 2.1%
30-11-15 2.1% 2.9% 3.5% (3.4%)
30-10-15 3.4% 4.2% 2.1% (2.5%)
30-09-15 2.5% 3.1% 3.8% (3.3%)
31-08-15 3.3% 1.9% 5.2% (5.1%)
31-07-15 5.1% -1.0% (-0.4%)
30-06-15 -0.4% 2.5% 1.1% (1.0%)
29-05-15 1.0% 2.5% 4.3% (3.5%)
30-04-15 3.5% 3% 3.3% (3.6%)
31-03-15 3.6% 3.7% 5.0% (5.3%)
03-03-15 +5.3% +4.8% (+4.0%)
30-01-15 +4.0% -0.8%
07-01-15 -0.8% +2.1% (+1.7%)
28-11-14 +1.7% +1.5% +2.3%
31-10-14 +2.3% +1.2% -0.7% (+0.1%)
30-09-14 +0.6% -0.3% +0.7%
29-08-14 +0.7% +0.4%
31-07-14 +0.4% +2.4% (+1.9%)
30-06-14 +1.9% +2.8% +3.2% (+3.4%)
30-05-14 +3.4% -1.9%
30-04-14 -1.9% +1.9% (+2.0%)
31-03-14 +2.0% +0.9%
28-02-14 +0.9% +0.1% -2.4%
31-01-14 -2.4% +1.9% +1.6%
07-01-14 +1.6% -0.1% (-0.2%)
29-11-13 -0.2% +1.5% +0.2%
31-10-13 +0.2% +1.1% +0.3%
30-09-13 +0.3% +0.6% +2.9% (+2.3%)
30-08-13 +2.3% +1.7% -2.8%
31-07-13 -2.8% +0.5% +0.4%
28-06-13 +0.4% +0.2% +1.8%
31-05-13 +1.8% +1.1% -2.5% (-2.8%)
30-04-13 -2.8% -1.4% -2.6% (-2.2%)
28-03-13 -2.2% -1.3% +2.4%
01-03-13 +2.4% -1.7% -3.7% (-4.7%)
31-01-13 -4.7% -1.3% -0.6% (-0.9%)
04-01-13 -0.9% -1.6% -0.8% (+0.2%)
30-11-12 -0.8% -0.3% -3.1%
31-10-12 -3.1% -1.1% -1.1%
28-09-12 -0.8% -0.9% -1.0%
31-07-12 2.9% +0.4% -1.1%
29-06-12 -1.1% -3.8%
31-05-12 -3.8% +0.3% +2.3%
30-04-12 +2.3% 0.0% +1.7%
30-03-12 +1.7% +0.1% +1.6%
02-03-12 +1.6% +0.2% -0.9%
31-01-12 -0.9% +0.9% +0.8%
05-01-12 +0.8% +0.7% -0.4%
30-11-11 -0.4% +0.3%
31-10-11 +0.3% +1.6% +2.2%
30-09-11 +2.2% -1.0% -1.6%
31-08-11 -1.6% -1.0%
29-07-11 +6.3% +2.2%
30-06-11 +2.2% +3.6%
31-05-11 +3.6% +1.5% -3.5%
29-04-11 -3.5% +1.4% +1.1%
31-03-11 +1.1% +2.4%
03-03-11 +2.6% -0.5%
31-01-11 -1.3% +2.0%
07-01-11 +2.0% +3.1% -0.7%
01-12-10 +0.7% +0.4%
29-10-10 0.4% 2.2%
01-10-10 2.2% 3.6% 0.8%
01-09-10 0.80% 1.20%
30-07-10 1.20% -3.10%
01-07-10 -3.10% -3.10%
01-06-10 -3.10% -0.70% 3.70%
04-05-10 3.70% -0.50% -0.40%
01-04-10 -0.40% -3.40%
03-03-10 -3.40% -1.10% -2.50%
02-02-10 -2.50% -2.50% -2.80%
07-01-10 -2.80% -1.70% -1.60%
01-12-09 -1.60% -1.90% -3.90%
30-10-09 -3.90% -2.20% -2.60%
01-10-09 -2.60% -0.80% -1.00%
01-09-09 -1.00% -1.20% -2.00%
03-08-09 -2.00% -2.90%
01-07-09 -2.90% -0.30%
29-05-09 -0.30% -0.30% -1.50%
04-05-09 -1.50% -0.40% -5.30%
01-04-09 -5.30% -1.10%
05-03-09 -1.10% -0.70% -0.30%
03-02-09 -0.30% -3.00%
09-01-09 -3.00% -1.50%
01-12-08 -1.50% 0.70% 2.40%
31-10-08 2.40% -3.00%
01-10-08 -3.00% -3.25% 0.60%
01-09-08 0.60% -2.20% -3.90%
01-08-08 -3.90% -0.70% 0.70%
01-07-08 0.70% -1.10% -1.00%
30-05-08 -1.00% -2.00% -6.30%
02-05-08 -6.30% -2.30% 2.50%
01-04-08 2.50% 0.30%
29-02-08 0.30% -2.10% -6.90%
31-01-08 -6.90% -4.20% -3.20%
09-01-08 -3.20% -0.60%
Mức quan trọng
Quốc gia Đức
Nguồn Cục Thống kê Liên bang Đức (Federal Statistical Office of Germany).

Miêu tả

Chỉ số thể hiện sự thay đổi doanh số bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Vì nó là 1 trong những chỉ số giá tiêu dùng nên chỉ số này có thể dùng làm chỉ số về nhu cầu người tiêu dùng và niềm tin người tiêu dùng, cho phép xác định chính xác hơn các bước ngoặt của chu kỳ kinh tế .

Tác động đến thị trường

Việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị dự báo là điểm có lợi cho đồng euro. Có một tác động mạnh tới tính chuyển biến của một đơn vị tiền tệ .