Tỷ lệ thất nghiệp.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
28-11-22 2.6% 2.5% 2.6%
27-10-22 2.6% 2.5% 2.5%
29-09-22 2.5% 2.5% 2.6%
29-08-22 2.6% 2.6% 2.6%
28-07-22 2.6% 2.5% 2.6%
30-06-22 2.6% 2.5% 2.5%
30-05-22 2.5% 2.6% 2.6%
25-04-22 2.6% 2.7% 2.7%
28-03-22 2.7% 2.8% 2.8%
03-03-22 2.8% 2.7% 2.7%
31-01-22 2.7% 2.8% 2.8%
27-12-21 2.8% 2.7% 2.7%
29-11-21 2.7% 2.8% 2.8%
28-10-21 2.8% 2.8% 2.8%
30-09-21 2.8% 2.9% 2.8%
30-08-21 2.8% 2.9% 2.9%
29-07-21 2.9% 3% 3%
28-06-21 3% 2.9% 2.8%
27-05-21 2.8% 2.7% 2.6%
29-04-21 2.6% 2.9% 2.9%
29-03-21 2.9% 3% 2.9%
01-03-21 2.9% 3% 2.9%
28-01-21 2.9% 3% 2.9%
24-12-20 2.9% 3.1% 3.1%
30-11-20 3.1% 3%
29-10-20 3% 3.1% 3% (3.0%)
01-10-20 3.0% 3% 2.9%
31-08-20 2.9% 3% 2.8%
30-07-20 2.8% 3.1% 2.9%
29-06-20 2.9% 2.8% 2.6%
28-05-20 2.6% 2.7% 2.5%
27-04-20 2.5% 2.5% 2.4%
30-03-20 2.4% 2.4% 2.4%
27-02-20 2.4% 2.2% 2.2%
30-01-20 2.2% 2.3% 2.2%
26-12-19 2.2% 2.4% 2.4%
31-10-19 2.4% 2.3% 2.2%
30-09-19 2.2% 2.3% 2.2%
29-08-19 2.2% 2.4% 2.3%
29-07-19 2.3% 2.4% 2.4%
27-06-19 2.4% 2.4% 2.4%
30-05-19 2.4% 2.4% 2.5%
25-04-19 2.5% 2.4% 2.3%
28-03-19 2.3% 2.5% 2.5%
28-02-19 2.5% 2.4% 2.4%
31-01-19 2.4% 2.5% 2.5%
27-12-18 2.5% 2.4% 2.4%
29-11-18 2.4% 2.3% 2.3%
29-10-18 2.3% 2.4% 2.4%
27-09-18 2.4% 2.5% 2.5%
30-08-18 2.5% 2.4% 2.4%
30-07-18 2.4% 2.3% 2.2%
28-06-18 2.2% 2.5% 2.5%
28-05-18 2.5% 2.5% 2.5%
26-04-18 2.5% 2.5% 2.5%
29-03-18 2.5% 2.6% 2.4%
01-03-18 2.4% 2.7% 2.8%
29-01-18 2.8% 2.7% 2.7%
25-12-17 2.7% 2.8% 2.8%
30-11-17 2.8% 2.8% 2.8%
30-10-17 2.8% 2.8% 2.8%
28-09-17 2.8% 2.8% 2.8%
28-08-17 2.8% 2.8% 2.8%
27-07-17 2.8% 3% 3.1%
29-06-17 3.1% 2.8% 2.8%
29-05-17 2.8% 2.8% 2.8%
27-04-17 2.8% 2.9% 2.8%
30-03-17 2.8% 3% 3%
02-03-17 3% 3% 3.1%
30-01-17 3.1% 3.1% 3.1%
26-12-16 3.1% 3% 3%
28-11-16 3% 3% 3.0%
27-10-16 3.0% 3.1% 3.1%
29-09-16 3.1% 3% 3.0%
29-08-16 3.0% 3.1% 3.1%
28-07-16 3.1% 3.2% 3.2%
30-06-16 3.2% 3.2% 3.2%
30-05-16 3.2% 3.2% 3.2%
28-03-16 3.3% 3.2% 3.2%
29-02-16 3.2% 3.3% 3.3%
28-01-16 3.3% 3.3% 3.3%
24-12-15 3.3% 3.2% 3.1%
26-11-15 3.1% 3.4% 3.4%
29-10-15 3.4% 3.4% 3.4%
01-10-15 3.4% 3.3% 3.3%
27-08-15 3.3% 3.4% 3.4%
30-07-15 3.4% 3.3% 3.3%
25-06-15 3.3% 3.3% 3.3%
28-05-15 3.3% 3.4% 3.4%
30-04-15 3.4% 3.5% 3.5%
26-03-15 3.5% 3.5% 3.6%
26-02-15 3.6% 3.4% 3.4%
29-01-15 3.4% 3.5% 3.5%
25-12-14 3.5% 3.5% 3.5%
27-11-14 3.5% 3.6% 3.6%
30-10-14 3.6% 3.6% 3.5%
29-09-14 3.5% 3.8% 3.8%
28-08-14 3,8% 3.7% 3.7%
28-07-14 З.7% 3.5% 3.5%
26-06-14 3.4% 3.6% 3.6%
29-05-14 3.6% 3.6% 3.6%
01-05-14 3.6% 3.6% 3.6%
27-03-14 3.6% 3.7% 3.7%
27-02-14 3.7% 3.7% 3.7%
30-01-14 3.7% 3.9% 4.0%
26-12-13 4.0% 3.9% 4.0%
28-11-13 4.0% 3.9% 4.0%
28-10-13 4.0% 4.0% 4.1%
30-09-13 4.1% 3.8% 3.8%
29-08-13 3.8% 3.9% 3.9%
29-07-13 3.9% 4.0% 4.1%
27-06-13 4.1% 4.0% 4.1%
30-05-13 4.1% 4.1% 4.1%
29-04-13 4.1% 4.3% 4.3%
28-03-13 4.3% 4.2% 4.2%
28-02-13 4.2% 4.2% 4.2%
31-01-13 4.2% 4.1% 4.1%
27-12-12 4.1% 4.2% 4.2%
29-11-12 4.2% 4.2% 4.2%
29-10-12 4.2% 4.2% 4.2%
27-09-12 4.2% 4.3% 4.3%
30-08-12 4.3% 4.3% 4.3%
30-07-12 4.3% 4.4% 4.4%
28-06-12 4.4% 4.5% 4.6%
28-05-12 4.6% 4.5% 4.5%
26-04-12 4.5% 4.5% 4.5%
29-03-12 4.5% 4.6% 4.6%
01-03-12 4.6% 4.5% 4.6%
30-01-12 4.6% 4.5% 4.5%
27-12-11 4.5% 4.5% 4.5%
28-11-11 4.5% 4.2% 4.1%
27-10-11 4.1% 4.5% 4.3%
29-09-11 4.3% 4.7% 4.7%
29-08-11 4.7% 4.6% 4.6%
28-07-11 4.6% 4.6% 4.5%
30-06-11 4.5% 4.8% 4.7%
30-05-11 4.7% 4.7% 4.6%
27-04-11 4.6% 4.6%
28-03-11 4.6% 4.9% 4.9%
28-02-11 4.9% 4.9%
27-01-11 4.9% 5.1%
27-12-10 5.1% 5.1%
29-11-10 5.1% 5.0%
28-10-10 5.0% 5.1% 5.1%
30-09-10 5.1% 5.1% 5.2%
26-08-10 5.20% 5.30% 5.30%
29-07-10 5.30% 5.20% 5.20%
28-06-10 5.20% 5.00% 5.10%
27-05-10 5.10% 5.00% 5.00%
29-04-10 5.00% 4.90% 4.90%
29-03-10 4.90% 4.90% 4.90%
01-03-10 4.90% 5.10% 5.20%
28-01-10 5.10% 5.30% 5.20%
24-12-09 5.20% 5.20% 5.10%
26-11-09 5.10% 5.40% 5.30%
29-10-09 5.30% 5.60% 5.50%
01-10-09 5.50% 5.80% 5.70%
27-08-09 5.70% 5.50% 5.40%
30-07-09 5.40% 5.30% 5.20%
29-06-09 5.20% 5.20% 5.00%
28-05-09 5.00% 5.00% 4.80%
30-04-09 4.80% 4.60% 4.40%
30-03-09 4.40% 4.30% 4.10%
26-02-09 4.10% 4.60% 4.30%
29-01-09 4.40% 4.10% 3.90%
25-12-08 3.90% 4.00% 3.70%
27-11-08 3.70% 4.20% 4.00%
30-10-08 4.00% 4.20% 4.20%
29-09-08 4.20% 4.10% 4.00%
28-08-08 4.00% 4.10% 4.10%
28-07-08 4.10% 4.00% 4.00%
26-06-08 4.00% 4.00% 4.00%
29-05-08 4.00% 3.90% 3.80%
29-04-08 3.80% 3.90% 3.90%
27-03-08 3.90% 3.80% 3.80%
28-02-08 3.80% 3.90% 3.80%
28-01-08 3.80% 3.90% 3.80%
27-12-07 3.80% 4.00% 4.00%
29-11-07 4.00% 4.00% 4.00%
29-10-07 4.00% 3.80% 3.80%
27-09-07 3.60% 3.60% 3.60%
30-08-07 3.60% 3.70% 3.70%
30-07-07 3.70% 3.80% 3.80%
28-06-07 3.80% 3.90% 3.80%
28-05-07 3.80% 4.00% 4.00%
26-04-07 3.80% 4.00% 4.00%
29-03-07 4.00% 4.00% 4.00%
01-03-07 4.00% 4.10% 4.10%
29-01-07 4.10% 4.00% 4.00%
Mức quan trọng
Quốc gia Nhật Bản
Nguồn Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare).

Miêu tả

Các chỉ số cho thấy số người thất nghiệp so với toàn bộ số lao động trong nước. Tỷ lệ thất nghiệp cao ảnh hưởng đến việc giảm mức lương trung bình và chi phí của người tiêu dùng. Mà chi phí cho người tiêu dùng là một phần quan trọng của tất cả các chi phí. Tăng tỷ lệ thất nghiệp thường dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

Tác động đến thị trường

Có tác động vừa phải tới tính năng động của đồng yên. Sự sụt giảm trong tỷ lệ thất nghiệp là điểm tích cực đối với đồng yên.