Tín dụng khu vực tư nhân, tháng
Ngày Thực tế Dự báo Trước
30-11-22 0.6% 0.6% 0.7%
31-10-22 0.7% 0.8%
30-09-22 0.8% 0.8% (0.7%)
31-08-22 0.7% 0.9%
29-07-22 0.9% 0.9% (0.8%)
30-06-22 0.8% 0.9% (0.8%)
31-05-22 0.8% 0.6% (0.4%)
29-04-22 0.4% 0.6%
31-03-22 0.6% 0.6%
28-02-22 0.6% 0.8%
31-01-22 0.8% 1.0% (0.9%)
23-12-21 0.9% 0.5%
30-11-21 0.5% 0.6% (5.3%)
29-10-21 0.6% 0.6% 0.6%
30-09-21 0.6% 0.7%
31-08-21 0.7% 0.9%
30-07-21 0.9% 0.5% (0.4%)
30-06-21 0.4% 0.2%
31-05-21 0.2% 0.4% (1.0%)
30-04-21 0.4% 0.2%
31-03-21 0.2% 0.2%
26-02-21 0.2% 0.3%
29-01-21 0.3% 0.1%
23-12-20 0.1% 0.0%
30-11-20 0.0% 0.0% (0.1%)
30-10-20 0.1% 0.0%
30-09-20 0.0% -0.1%
31-08-20 -0.1% -0.2% (-0.3%)
31-07-20 -0.2% -0.1%
30-06-20 -0.1% 0.2% 0.0%
29-05-20 0.0% 1.1%
30-04-20 1.1% 0.4%
31-03-20 0.4% 0.2% 0.4% (0.3%)
28-02-20 0.3% 0.2% 0.2%
31-01-20 0.2% 0.2% (0.1%)
29-11-19 0.1% 0.3% 0.2%
31-10-19 0.2% 0.2% 0.2%
30-09-19 0.2% 0.3% 0.2%
30-08-19 0.2% 0.2% 0.1%
31-07-19 0.1% 0.3% 0.1% (0.2%)
28-06-19 0.2% 0.2% 0.2%
31-05-19 0.2% 0.3% 0.3%
30-04-19 0.3% 0.3% 0.3%
29-03-19 0.3% 0.3% 0.2%
28-02-19 0.2% 0.3% 0.2%
31-01-19 0.2% 0.3% 0.3%
31-12-18 0.3% 0.4%
30-11-18 0.4% 0.4% 0.4%
31-10-18 0.4% 0.4% 0.5%
28-09-18 0.5% 0.4% 0.4%
31-08-18 0.4% 0.3% 0.3%
31-07-18 0.3% 0.3% 0.2%
29-06-18 0.2% 0.4% 0.4%
31-05-18 0.4% 0.4% 0.5%
30-04-18 0.5% 0.4% 0.4%
29-03-18 0.4% 0.3% 0.2% (0.3%)
28-02-18 0.3% 0.4% 0.3%
31-01-18 0.3% 0.5% 0.5%
29-12-17 0.5% 0.4% 0.4%
30-11-17 0.4% 0.4% 0.3%
31-10-17 0.3% 0.5% 0.5%
29-09-17 0.5% 0.5% 0.5%
31-08-17 0.5% 0.5% 0.6%
31-07-17 0.6% 0.4%
30-06-17 0.4% 0.4% 0.4%
31-05-17 0.4% 0.4% 0.3%
28-04-17 0.3% 0.3%
31-03-17 0.3% 0.5% 0.2%
28-02-17 0.2% 0.7%
31-01-17 0.7% 0.5%
30-12-16 0.5% 0.5% 0.5%
30-11-16 0.5% 0.4% 0.4%
31-10-16 0.4% 0.4%
30-09-16 0.4% 0.5% 0.4%
31-08-16 0.4% 0.4% 0.2%
29-07-16 0.2% 0.5% 0.4%
30-06-16 0.4% 0.5% 0.5%
31-05-16 0.5% 0.4% 0.4%
29-04-16 0.4% 0.6% 0.6%
31-03-16 0.6% 0.5% 0.5%
29-02-16 0.5% 0.5% 0.5% (0.6%)
29-01-16 0.5% 0.6% 0.4%
31-12-15 0.4% 0.6% 0.7% (1.1%)
30-11-15 0.7% 0.6% 0.7% (0.8%)
30-10-15 0.8% 0.6%
30-09-15 0.6% 0.5% 0.6%
31-08-15 0.6% 0.5% 0.4%
31-07-15 0.4% 0.5% 0.5%
30-06-15 0.5% 0.5% 0.3%
29-05-15 0.3% 0.5% 0.5%
30-04-15 0.5% 0.59% 0.5%
31-03-15 0.5% 0.5% 0.6%
27-02-15 +0.6% +0.5% +0.5%
30-01-15 +0.5% +0.5%
31-12-14 +0.5% +0.5% +0.6%
28-11-14 +0.6% +0.5% +0.5%
31-10-14 +0.5% +0.4% +0.4%
30-09-14 +0.4% +0.5% +0.4%
29-08-14 +0.4% +0.5% +0.7%
31-07-14 +0.7% +0.4% +0.4%
30-06-14 +0.4% +0.4% +0.5%
30-05-14 +0.5% +0.4% +0.4%
30-04-14 +0.4% +0.4% +0.4%
31-03-14 +0.4% +0.4% +0.4%
28-02-14 +0.4% +0.5% +0.5%
31-01-14 +0.5% +0.4% +0.3%
31-12-13 +0.3% +0.4% +0.3%
29-11-13 +0.5% +0.4% +0.3%
31-10-13 +0.3% +0.4% +0.3%
30-09-13 +0.3% +0.4% +0.4%
30-08-13 +0.4% +0.4% +0.4%
31-07-13 +0.4% +0.3% +0.3%
28-06-13 +0.3% +0.3% +0.3%
31-05-13 +0.3% +0.3% +0.2%
30-04-13 +0.2% +0.3% +0.2%
28-03-13 +0.2% +0.3% +0.2%
28-02-13 +0.2% +0.3% +0.4%
31-01-13 +0.4% +0.2% 0.0%
31-12-12 +0.4% +0.3% +0.1%
30-11-12 +0.1% +0.3% +0.3%
31-10-12 +0.3% +0.2% +0.2%
28-09-12 +0.2% +0.3% +0.2%
31-08-12 +0.2% +0.4% +0.3%
31-07-12 +0.3% +0.4% +0.5%
29-06-12 +0.5% +0.5% +0.4%
31-05-12 +0.4% +0.3% +0.4%
30-04-12 +0.4% +0.3% +0.4%
30-03-12 +0.4% +0.3% +0.2%
29-02-12 +0.2% +0.3% +0.3%
31-01-12 +0.3% +0.4% +0.3%
30-12-11 +0.3% +0.3% +0.2%
30-11-11 +0.2% +0.4% +0.5%
31-10-11 +0.5% +0.3% +0.2%
30-09-11 +0.2% +0.2% +0.2%
31-08-11 +0.2% +0.2% -0.1%
29-07-11 -0.10% 0.40% 0.30%
30-06-11 +0.3% +0.4% 0.0%
31-05-11 0.0% +0.5% +0.6%
29-04-11 0.60% 0.40% 0.60%
31-03-11 0.50% 0.30% 0.30%
28-02-11 0.30% 0.30% 0.20%
31-01-11 0.20% 0.30% 0.30%
31-12-10 0.30% 0.20% 0.10%
30-11-10 +0.1% +0.2% +0.1%
29-10-10 0.1% 0.3% 0.1%
30-09-10 0.1% 0.3% 0.1%
31-08-10 0.10% 0.30% 0.20%
30-07-10 0.20% 0.40% 0.50%
30-06-10 0.50% 0.40% 0.30%
31-05-10 0.20% 0.50% 0.50%
30-04-10 0.50% 0.40% 0.40%
31-03-10 0.40% 0.40% 0.40%
26-02-10 0.40% 0.20% 0.30%
29-01-10 0.30% 0.10% 0.10%
31-12-09 0.10% 0.10% -0.10%
30-11-09 0.00% 0.20% -0.10%
30-10-09 -0.20% 0.20% 0.20%
30-09-09 0.10% 0.20% 0.20%
31-08-09 0.20% 0.20% 0.10%
31-07-09 0.10% 0.10% -0.10%
30-06-09 -0.10% 0.20% 0.10%
29-05-09 0.10% 0.20% 0.10%
30-04-09 0.10% 0.30% 0.00%
31-03-09 0.00% 0.50% 0.60%
27-02-09 0.60% 0.30% -0.20%
30-01-09 -0.30% 0.50% 0.40%
31-12-08 0.40% 0.50% 0.60%
28-11-08 0.60% 0.50% 0.80%
31-10-08 0.70% 0.40% 0.50%
30-09-08 0.50% 0.50% 0.60%
29-08-08 0.50% 0.50% 0.40%
31-07-08 0.40% 0.50% 0.50%
30-06-08 0.60% 0.60% 0.40%
30-05-08 0.40% 0.80% 0.80%
30-04-08 0.80% 0.80% 0.60%
31-03-08 0.70% 1.10% 1.00%
29-02-08 1.10% 1.00% 1.30%
31-01-08 1.10% 1.20% 1.70%
Mức quan trọng
Quốc gia Úc
Nguồn Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia)

Miêu tả

Tín dụng khu vực tư nhân m/m Chỉ số cho thấy tốc độ tăng trưởng trong cho vay đối với khu vực tư nhân tại Úc. Các chỉ số không đóng vai trò quan trọng trong ảnh hưởng đến sự thay đổi của đồng đô la Úc trong thị trường ngoại hối, tuy nhiên, nó là một chỉ số tuyệt vời cho phép bạn theo dõi sự tăng trưởng quá nóng có thể xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là vấn đề của hoạt động cho vay.

Tác động đến thị trường

Có tác động hạn chế đến sự thay đổi của đồng đô la Úc. Nhìn chung, tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị dự báo là tích cực cho đồng tiền Úc.