Chỉ số doanh thu bán lẻ (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
28-11-22 4.3% 5% 4.5%
30-10-22 4.5% 4.1% 4.1%
29-09-22 4.1% 2.8% 2.4%
30-08-22 2.4% 1.9% 1.5%
28-07-22 1.5% 2.8% 3.6%
28-06-22 3.6% 3.3% 2.9%
30-05-22 2.9% 2.6% 0.9%
27-04-22 0.9% 0.4% -0.8%
29-03-22 -0.8% -0.3% 1.6%
27-02-22 1.6% 1.4% 1.4%
30-01-22 1.4% 2.7% 1.9%
27-10-21 -0.6% -2.3% -3.2%
29-09-21 -3.2% -1% 2.4%
29-08-21 2.4% 2.1% 0.1%
29-07-21 0.1% 0.2% 8.2%
28-06-21 8.2% 7.9% 12%
30-05-21 12% 15.3% 5.2%
27-04-21 5.2% 4.7% -1.5%
29-03-21 -1.5% -2.8% -2.4%
25-02-21 -2.4% -2.6% -0.3%
27-01-21 -0.3% -0.4% 0.7%
24-12-20 0.7% 1.7% 6.4%
28-10-20 -8.7% -7.7% -1.9%
29-09-20 -1.9% -3.5% -2.8%
30-08-20 -2.8% -1.7% -1.2%
28-05-20 -13.7% -11.5% -4.7% (-4.6%)
29-04-20 -4.6% -4.7% 1.6% (1.7%)
30-03-20 1.7% -1.2% -0.4%
27-02-20 -0.4% -1.1% -2.6%
30-01-20 -2.6% -1.8% -2.1%
26-12-19 -2.1% -1.7% -7% (-7.1%)
27-11-19 -7.1% -4.4% 9.2% (9.1%)
29-10-19 9.1% 6.9% 1.8%
29-09-19 2% 0.9% -2%
29-08-19 -2% -0.8% 0.5%
28-07-19 0.5% 0.2% 1.3% (1.2%)
26-06-19 1.2% 1.2% 0.4% (0.5%)
30-05-19 0.5% 0.8% 1%
25-04-19 1% 0.8% 0.6% (0.4%)
28-03-19 0.4% 1.2% 0.6%
27-02-19 0.6% 1.1% 1.3%
29-01-19 1.3% 0.8% 1.4%
27-12-18 1.4% 2.2% 3.5%
28-11-18 3.5% 2.6% 2.2% (2.1%)
28-10-18 2.1% 1.6% 2.7%
27-09-18 2.7% 2.2% 1.5%
29-08-18 1.5% 1.2% 1.7% (1.8%)
29-07-18 1.8% 1.6% 0.6%
27-06-18 0.6% 1.2% 1.5% (1.6%)
29-05-18 1.6% 1% 1% (1.0%)
26-04-18 1 1.7% 1.7% (1.6%)
28-03-18 1.6% 1.7% 1.5% (1.6%)
27-02-18 1.6% 2.1% 3.6%
29-01-18 3.6% 1.8% 2.1% (2.2%)
27-12-17 2.2% 1.2% -0.2%
28-11-17 -0.2% -0.2% 2.3% (2.2%)
29-10-17 2.2% 2.5% 1.7%
28-09-17 1.7% 2.6% 1.8%
29-08-17 1.9% 1% 2.1%
27-07-17 2.1% 2.3% 2.0%
28-06-17 2.0% 2.6% 3.2%
29-05-17 3.2% 2.3% 2.1%
27-04-17 2.1% 1.5% 0.1%
28-03-17 0.1% 0.5% 1%
27-02-17 1% 0.9% 0.6%
29-01-17 0.6% 1.3% 1.7%
27-12-16 1.7% 0.9% -0.1%
28-11-16 -0.1% -1.2% -1.9%
30-10-16 -1.9% -1.8% -2.1%
28-09-16 -2.1% -1.8% -0.2%
29-08-16 -0.2% -0.9% -1.3% (-1.4%)
28-07-16 -1.4% -1.5% -1.9%
28-06-16 -1.9% -1.6% -0.8%
29-05-16 -0.8% -1.2% -1.1%
27-04-16 -1.1% -1.5% 0.5%
28-03-16 0.5% 1.7% -0.1%
27-01-16 -1.1% -0.1% -1.0%
27-12-15 -1.0% 1.8%
29-11-15 1.8% 0.8% -0.2%
27-10-15 -0.2% 0.4% 0.8%
29-09-15 0.8% 1.1% 1.6% (1.8%)
27-08-15 1.6% 1.1% 0.9%
28-07-15 0.9% 0.5% 3.0%
28-06-15 3.0% 2.3% 4.9% (5.0%)
27-05-15 5.0% 5.4% -9.7%
27-04-15 -9.7% -7.4% -1.7% (-1.8%)
26-03-15 -1.8% -1.4% -2.0%
26-02-15 -2.0% -1.1% +0.1% (+0.2%)
28-01-15 +0.2% +0.9% +0.4%
25-12-14 +0.4% +1.2% +1.4%
27-11-14 +1.4% +1.5% +2.3%
27-10-14 +2.3% +0.9% +1.2%
29-09-14 +1.2% +0.4% +0.6% (+0.5%)
28-08-14 +0.5% -0.1% -0.6%
28-07-14 -0.6% -0.4% -0.4%
26-06-14 -0.4% -1.9% -4.3%
28-05-14 -4.4% -3.2% +11.0%
27-04-14 +11.0% +10.9% +3.6%
27-03-14 +3.6% +3.6% +4.4%
27-02-14 +4.4% +3.9% +2.5% (+2.6%)
29-01-14 +2.6% +3.9% +4.1% (+4.0%)
26-12-13 +4.0% +2.9% +2.3%
27-11-13 +2.3% +2.2% +3.1%
28-10-13 +3.1% +1.9% +1.1%
29-09-13 +1.1% -0.3%
28-08-13 -0.3% 0.0% +1.6%
27-06-13 +0.8% +0.1% -0.1%
28-05-13 -0.1% -0.4% -0.3%
29-04-13 +2.4% +0.5% -2.3%
27-03-13 -2.3% +0.9% -1.1%
26-02-13 -1.1% -1.4% +0.4%
29-01-13 +0.1% +0.4% -0.1% (0.0%)
27-12-12 +1.3% +1.2% -1.2%
28-11-12 -1.2% -0.7% +0.4%
28-10-12 +0.4% +1.8%
29-08-12 -0.8% 0.0% +0.2%
26-07-12 +0.2% +1.2% +3.6%
27-06-12 +3.6% +3.1% +5.8%
26-04-12 +10.3% +11.5% +3.5%
28-03-12 +3.5% +1.4% +1.9%
27-02-12 +1.9% -0.1% +2.5%
26-01-12 +2.5% +2.0% -2.3%
27-12-11 -2.3% 0.0% +1.9%
28-11-11 +1.9% +0.8% -1.2%
26-10-11 -1.2% 0.0% -2.6%
28-09-11 -2.6% -0.6% +0.7%
29-08-11 +0.7% +1.0% +1.2%
27-07-11 +1.1% -0.4% -1.3%
27-06-11 -1.3% -2.2% -4.8%
26-05-11 -4.8% -6.1% -8.3%
26-04-11 -8.5% +0.1%
28-03-11 +0.1% -0.4% +0.1%
27-02-11 0.10% -1.50% -2.10%
27-01-11 -2.0% +1.3%
27-12-10 +1.3% -0.2%
28-11-10 -0.20% 0.80% 1.40%
27-10-10 1.2% 3.2% 4.3%
29-09-10 4.3% 4.7% 3.9%
30-08-10 3.90% 3.60% 3.30%
28-07-10 3.20% 3.30% 2.90%
27-06-10 2.80% 4.70% 4.90%
27-05-10 4.90% 3.70% 4.70%
27-04-10 4.70% 3.70% 4.20%
28-03-10 4.20% 1.70% 2.30%
25-02-10 2.60% -0.10% -0.20%
27-01-10 -0.30% 0.30% -1.10%
27-12-09 -1.00% -1.10% -1.00%
26-11-09 -0.90% -1.50% -1.30%
27-10-09 -1.40% -1.50% -1.80%
30-09-09 -1.80% -2.40% -2.40%
30-08-09 -2.50% -3.30% -2.90%
28-07-09 -3.00% -2.50% -2.70%
28-06-09 -2.80% -2.60% -2.80%
27-05-09 -2.90% -3.20% -3.90%
27-04-09 -3.90% -4.80% -5.80%
26-03-09 -5.80% -3.10% -2.40%
26-02-09 -2.40% -3.00% -2.70%
28-01-09 -2.70% -1.60% -0.90%
25-12-08 -0.90% -1.40% -0.70%
27-11-08 -0.60% -0.90% -0.30%
27-10-08 -0.40% 0.00% 0.70%
28-09-08 0.70% 0.20% 2.00%
28-08-08 1.90% 1.30% 0.30%
28-07-08 0.30% -0.30% 0.30%
26-06-08 0.20% -0.10% 0.10%
28-05-08 0.10% 0.50% 1.00%
27-04-08 1.10% 1.00% 3.20%
27-03-08 3.10% 2.10% 1.30%
27-02-08 1.50% 0.00% 0.20%
28-01-08 0.20% 0.00% 1.60%
Mức quan trọng
Quốc gia Nhật Bản
Nguồn Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (Ministry of Economy, Trade and Industry).

Miêu tả

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi trong doanh số bán hàng của lĩnh vực bán lẻ. Kể từ khi doanh số bán lẻ là chỉ số về tiêu dùng, thì chỉ số này có thể là một chỉ số về nhu cầu tiêu dùng và niềm tin tiêu dùng, cho phép xác định chính xác hơn các điểm trong chu kỳ kinh tế.

Tác động đến thị trường

Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị dự báo là điểm thuận lợi cho đồng yên. Trong trường hợp này, chỉ số ít có tác dụng tới tính năng động của đồng yên.