Chỉ số GDP, năm/năm
Ngày Thực tế Dự báo Trước
11-11-22 2.4% 2.1% 4.4%
11-11-22 1.3% 0.9% 2.5% (2%)
12-10-22 2% 2.4% 3.1% (2.3%)
30-09-22 4.4% 2.9% 10.9% (8.7%)
12-09-22 2.3% 2.6% 1.9%
12-08-22 1.9% 1.2% 3.5%
12-08-22 2.9% 2.8% 8.7%
13-07-22 3.5% 2.7% 3.7% (3.4%)
30-06-22 8.7% 8.7% 6.6%
13-06-22 3.4% 3.9% 6.4%
12-05-22 8.7% 9% 6.6%
12-05-22 6.4% 6.8% 9.3% (9.5%)
11-04-22 9.5% 9.5% 10.5% (10%)
31-03-22 6.6% 6.5% 6.9% (7%)
11-03-22 10% 9.3% 6%
11-02-22 6.5% 6.4% 7% (6.8%)
14-01-22 8.0% 7.5% 5.1% (4.6%)
22-12-21 6.8% 6.6% 24.2% (23.6%)
10-12-21 4.6% 4.9% 5.3%
11-11-21 6.6% 6.8% 23.6%
11-11-21 5.3% 5.4% 6.9%
13-10-21 6.9% 6.7% 8.8% (7.5%)
30-09-21 23.6% 22.2% -5.8% (-6.1%)
10-09-21 7.5% 8% 15.2%
12-08-21 15.2% 14.9% 24.5% (24.6%)
12-08-21 22.2% 22.1% -6.1%
09-07-21 24.6% 25.9% 27.4% (27.6%)
30-06-21 -6.1% -6.1% -7.3%
11-06-21 27.6% 27.6% 1.4%
12-05-21 1.4% -6.1% -7.3%
12-05-21 1.4% 1% -7.8%
13-04-21 -7.8% -9.2%
31-03-21 -7.3% -7.8% -8.5% (-8.7%)
12-03-21 -9.2% -6.5%
12-02-21 -6.6% -8.1% -7.6% (-8.6%)
12-02-21 -7.8% -8.9%
15-01-21 -8.9% -8.2%
22-12-20 -8.6% -9.6% -20.8% (-21.5%)
10-12-20 -8.2% -8.4%
12-11-20 -9.6% -9.4% -21.5%
12-11-20 -9.6% -9.3%
09-10-20 -9.3 -11.7%
30-09-20 -21.5% -21.7% -2.1% (-1.7%)
11-09-20 -11.7 -16.8%
12-08-20 -21.7% -22.4% -1.7%
30-06-20 -1.7% -1.6% 1.1%
12-06-20 -24.5% -5.7%
13-05-20 -1.6% -2.1% 1.1%
13-05-20 -5.7% 0.3%
09-04-20 0.3% 0.6%
31-03-20 1.1% 1.1% 1.3% (1.2%)
11-03-20 0.6% 1.2%
11-02-20 1.1% 0.8% 1.2% (1.1%)
20-12-19 1.1% 1% 1.2% (1.3%)
11-11-19 1% 1.1% 1.3%
30-09-19 1.3% 1.2% 2.1% (1.8%)
09-08-19 1.2% 1.4% 1.8%
28-06-19 1.8% 1.8% 1.4%
10-05-19 1.8% 1.8% 1.4%
29-03-19 1.4% 1.3% 1.6%
11-02-19 1.3% 1.4% 1.6% (1.5%)
21-12-18 1.5% 1.5% 1.4% (1.2%)
09-11-18 1.5% 1.5% 1.2%
28-09-18 1.2% 1.3% 1.1% (1.2%)
10-08-18 1.3% 1.3% 1.2%
29-06-18 1.2% 1.2% 1.3% (1.4%)
25-05-18 1.2% 1.2% 1.4%
27-04-18 1.2% 1.4% 1.4%
29-03-18 1.4% 1.4% 1.8%
22-02-18 1.4% 1.5% 1.8% (1.7%)
26-01-18 1.5% 1.4% 1.7%
22-12-17 1.7% 1.5% 1.9% (1.5%)
23-11-17 1.5% 1.5% 1.5%
25-10-17 1.5% 1.4% 1.5%
29-09-17 1.5% 1.7% 1.8% (2%)
24-08-17 1.7% 1.7% 2%
26-07-17 1.7% 1.7% 2%
30-06-17 2% 2% 1.9%
25-05-17 2% 2.1% 1.9%
28-04-17 2.1% 2.2% 1.9%
31-03-17 1.9% 2% 2% (2.2%)
22-02-17 2% 2.2% 2% (2.2%)
26-01-17 2.2% 2.1% 2.2%
23-12-16 2.2% 2.3% 2% (2.1%)
25-11-16 2.3% 2.3% 2.1%
27-10-16 2.3% 2.1% 2.1%
30-09-16 2.1% 2.2% 2%
26-08-16 2.2% 2.2% 2%
27-07-16 2.2% 2.0% 2%
30-06-16 2% 2% 1.8% (2.1%)
26-05-16 2% 2.1% 2.1%
27-04-16 2.1% 2% 2.1%
31-03-16 2.1% 1.9% 2.2% (2.1%)
25-02-16 1.9% 1.9% 2.1%
28-01-16 1.9% 1.9% 2.1%
23-12-15 2.1% 2.3% 2.3% (2.4%)
27-11-15 2.3% 2.3% 2.4%
27-10-15 2.3% 2.4% 2.4%
30-09-15 2.4% 2.6% 2.7% (2.9%)
28-08-15 2.6% 2.6% 2.9%
28-07-15 2.6% 2.6% 2.9%
30-06-15 2.9% 2.5% 3.4% (3.0%)
28-05-15 2.4% 2.5% 3.0%
28-04-15 2.4% 2.82% 3.0%
31-03-15 3.0% 2.7% 2.7%`
26-02-15 +2.7% +2.7% +2.7%
27-01-15 +2.7% +2.8% +2.6%
23-12-14 +2.6% +3.0% +3.0%
26-11-14 +3.0% +3.0% +3.0%
24-10-14 +3.0% +3.0% +3.2%
30-09-14 +3.2% +3.2% +3.0%
15-08-14 +3.2% +3.1% +3.1%
25-07-14 +3.1% +3.1% +3.0%
27-06-14 +3.0% +3.1% +3.1%
22-05-14 +3.1% +3.1% +3.1%
29-04-14 +3.1% +3.2% +2.7%
28-03-14 +2.7% +2.7% +2.7%
26-02-14 +2.7% +2.8% +2.8%
28-01-14 +2.8% +2.9% +1.9%
20-12-13 +1.9% +1.5% +1.5%
27-11-13 +1.5% +1.5% +1.5%
25-10-13 +1.5% +1.5% +1.3%
26-09-13 +1.3% +1.5% +1.5%
23-08-13 +1.5% +1.4% +1.4%
25-07-13 +1.4% +1.4% +0.3%
27-06-13 +0.3% +0.6% +0.6%
23-05-13 +0.6% +0.6% +0.6%
25-04-13 +0.6% +0.4% +0.2%
27-03-13 +0.2% +0.3% +0.3%
27-02-13 +0.3% 0.0% 0.0%
25-01-13 0.0% +0.2% 0.0%
21-12-12 0.0% -0.1% -0.1%
27-11-12 -0.1% 0.0%
25-10-12 0.0% -0.5% -0.5%
27-09-12 -0.5% -0.5% -0.5%
24-08-12 -0.5% -0.6% -0.2%
25-07-12 -0.8% -0.3% -0.2%
28-06-12 -0.2% -0.1% +0.5%
24-05-12 -0.1% 0.0% +0.5%
25-04-12 0.0% +0.3% +0.5%
28-03-12 +0.5% +0.7% +0.5%
24-02-12 +0.7% +0.8% +0.5%
25-01-12 +0.8% +0.8% +0.5%
22-12-11 0.5% 0.5% 0.6%
24-11-11 0.5% 0.6%
01-11-11 0.5% 0.4% 0.6%
05-10-11 0.6% 0.7% 1.6%
26-08-11 0.7% 1.6%
26-07-11 0.7% 0.8% 1.6%
28-06-11 1.6% 1.8% 1.5%
25-05-11 1.8% 1.8% 1.5%
27-04-11 1.8% 1.8% 1.5%
29-03-11 1.5% 1.5% 1.5%
25-02-11 1.50% 1.7% 1.5%
25-01-11 1.7% 2.6% 1.5%
22-12-10 1.5% 2.8% 1.7%
24-11-10 2.8% 2.6% 1.7%
26-10-10 2.8% 2.4% 1.7%
28-09-10 1.7% 1.7% -0.2%
27-08-10 1.7% 1.6% -0.2%
23-07-10 1.6% 1.1% -0.2%
12-07-10 -0.2% -0.2% -3.1%
25-05-10 -0.2% -0.2% -3.1%
23-04-10 -0.3% -0.1% -3.1%
30-03-10 -3.1% -3.3% -5.3%
26-02-10 -3.3% -3.1% -5.3%
26-01-10 -3.2% -3.0% -5.3%
22-12-09 -5.3% -4.9% -5.5%
25-11-09 -5.1% -5.1% -5.5%
23-10-09 -5.2% -4.6% -5.5%
29-09-09 -5.5% -5.4% -4.9%
28-08-09 -5.5% -5.6% -4.9%
24-07-09 -5.6% -4.9%
30-06-09 -4.9% -4.3% -2.0%
22-05-09 -4.1% -4.1% -2.0%
24-04-09 -4.1% -3.8% -2.0%
27-03-09 -2.0% -1.9% 0.2%
25-02-09 -1.9% -1.9% 0.2%
23-01-09 -1.8% -1.4% 0.2%
23-12-08 0.2% 0.3% 1.5%
26-11-08 0.3% 0.3% 1.5%
24-10-08 0.3% 0.5% 1.5%
30-09-08 1.5% 1.4% 2.3%
22-08-08 1.4% 1.5% 2.3%
25-07-08 1.6% 1.6% 2.3%
27-06-08 2.3% 2.5% 2.8%
23-05-08 2.5% 2.5% 2.8%
25-04-08 2.5% 2.6% 2.8%
28-03-08 2.8% 2.9% 3.3%
27-02-08 2.9% 2.9% 3.3%
23-01-08 2.9% 2.8% 3.3%
20-12-07 3.3% 2.9% 3.1%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự biến động giá cả thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ, được sử dụng một cách trực tiếp, được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định trong tất cả các lĩnh vực kinh tế trên toàn quốc gia với mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng, xuất khẩu và dự trữ và không quan tâm đến xuất xứ của các nhân tố được sử dụng trong sản xuất. Đây là chỉ số toàn diện về tình hình kinh tế. Chỉ số GDP được tính theo công thức: GDP = C + I + S + E – M, trong đó C – tổng tiêu dùng, I- đầu tư, S – chi tiêu chính phủ, E – xuất khẩu, M – nhập khẩu. Chỉ số này được thông báo hàng quý và bao gồm 3 giá trị: giá trị ban đầu, giá trị sửa đổi và giá trị cuối cùng Những số liệu ban đầu là những số liệu sớm nhất và theo đó chúng sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn đến thị trường.

Tác động đến thị trường

Chỉ số này có ảnh hưởng lớn đến thị trường Chỉ số GDP tăng hay giảm đều là những giá trị thực tế tích cực đối với đồng bảng Anh