Chỉ số cung tiền M3 (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
28-11-22 5.1% 6.2% 6.3%
26-10-22 6.3% 6.1% 6.1%
27-09-22 6.1% 5.4% 5.7% (5.5%)
26-08-22 5.5% 5.6% 5.7%
27-07-22 5.7% 5.4% 5.8% (5.6%)
29-06-22 5.6% 5.8% 6.1% (6%)
27-05-22 6% 6.3% 6.3%
29-04-22 6.3% 6.2% 6.3%
25-03-22 6.3% 6.3% 6.4%
25-02-22 6.4% 6.7% 6.9%
28-01-22 6.9% 6.8% 7.4% (7.3%)
29-12-21 7.3% 7.6% 7.7%
26-11-21 7.7% 7.4% 7.5% (7.4%)
27-10-21 7.4% 7.5% 7.9%
27-09-21 7.9% 7.8% 7.6%
26-08-21 7.6% 7.7% 8.3%
27-07-21 8.3% 8.2% 8.4%
25-06-21 8.4% 8.5% 9.2%
31-05-21 9.2% 9.5% 10.1%
29-04-21 10.1% 10.2% 12.2% (13.3%)
25-03-21 12.3% 12.5% 12.5%
25-02-21 12.5% 12.5% 12.3%
29-01-21 12.3% 11.2% 11%
05-01-21 11% 10.6% 10.5%
26-11-20 10.5% 10.4% 10.4%
27-10-20 10.4% 9.6% 9.5%
25-09-20 9.5% 10.2% 10.2%
27-08-20 10.2% 9.2% 9.2%
27-07-20 9.2% 9.3% 8.9%
26-06-20 8.9% 8.6% 8.3%
29-05-20 8.3% 7.8% 7.5%
29-04-20 7.5% 5.5% 5.5%
26-03-20 5.5% 5.2% 5.2%
27-02-20 5.2% 5.3% 4.9% (5%)
29-01-20 5% 5.5% 5.6%
03-01-20 5.6% 5.7% 5.6%
28-11-19 5.6% 5.5% 5.5%
28-10-19 5.5% 5.7% 5.8% (5.7%)
26-09-19 5.7% 5.1% 5.2%
28-08-19 5.2% 4.7% 4.5%
24-07-19 4.5% 4.7% 4.8%
01-07-19 4.8% 4.6% 4.7%
28-05-19 4.7% 4.4% 4.6% (4.5%)
29-04-19 4.5% 4.2% 4.3%
28-03-19 4.3% 3.9% 3.8%
27-02-19 3.8% 4% 4.1%
28-01-19 4.1% 3.8% 3.7%
03-01-19 3.7% 3.8% 3.9%
28-11-18 3.9% 3.5% 3.6% (3.5%)
24-10-18 3.5% 3.5% 3.5%
27-09-18 3.5% 3.9% 4%
28-08-18 4% 4.3% 4.4%
25-07-18 4.4% 4% 4%
27-06-18 4% 3.8% 3.8% (3.9%)
29-05-18 3.9% 3.9% 3.7%
30-04-18 3.7% 4.1% 4.2%
27-03-18 4.2% 4.6% 4.5% (4.6%)
27-02-18 4.6% 4.6% 4.6%
26-01-18 4.6% 4.9% 4.9%
29-12-17 4.9% 4.9% 5% (5.0%)
28-11-17 5.0% 5.1% 5.1%
26-10-17 5.1% 5.0% 5.0%
27-09-17 5.0% 4.6% 4.5%
28-08-17 4.5% 4.9% 5%
27-07-17 5% 5% 5%
28-06-17 5% 5% 4.9%
29-05-17 4.9% 5.2% 5.3%
28-04-17 5.3% 4.7% 4.7%
27-03-17 4.7% 4.9% 4.9%
27-02-17 4.9% 4.8% 5%
27-01-17 5% 4.9% 4.8%
29-12-16 4.8% 4.4% 4.4%
28-11-16 4.4% 5% 5%
27-10-16 5% 5.1% 5.1%
27-09-16 5.1% 4.9% 4.8%
26-08-16 4.8% 4.9% 5%
27-07-16 5% 5% 4.9%
27-06-16 4.9% 4.8% 4.6%
31-05-16 4.6% 5% 5%
27-04-16 5% 5% 4.9% (5.0%)
29-03-16 5.0% 5% 5.0%
25-02-16 5.0% 4.7% 4.7%
29-01-16 4.7% 5.2% 5.1%
30-12-15 5.1% 5.4% 5.3%
26-11-15 5.3% 4.9% 4.9%
27-10-15 4.9% 5% 4.9% (4.8%)
25-09-15 4.8% 5.3% 5.3%
27-08-15 5.3% 4.9% 5.0%
27-07-15 5.0% 5.2% 5.0%
26-06-15 5.0% 5.4% 5.3%
29-05-15 5.3% 4.9% 4.6%
29-04-15 4.6% 4.2% 4%
26-03-15 +4.0% +4.3% +3.7% (+4.1%)
26-02-15 +4.1% +3.8% +3.6%
29-01-15 +3.6% +3.1%
30-12-14 +3.1% +2.6% +2.5%
27-11-14 +2.5% +2.6% +2.5%
27-10-14 +2.5% +2.2% +2.1% (+2.0%)
25-09-14 +2.0% +1.9% +1.8%
28-08-14 +1.8% +1.5% +1.5%
25-07-14 +1.5% +1.1% +1.0%
30-06-14 +1.0% +0.7% +0.8%
28-05-14 +0.8% +1.2% +1.1%
29-04-14 +1.1% +1.4% +1.3%
27-03-14 +1.3% +1.3% +1.2%
27-02-14 +1.2% +1.0%
29-01-14 +1.0% +1.5%
03-01-14 +1.5% +1.5% +1.4%
28-11-13 +1.4% +1.8% +2.1%
25-10-13 +2.2% +2.3% +2.3%
26-09-13 +2.3% +2.3% +2.2%
28-08-13 +2.2% +2.0% +2.4% (+2.3%)
25-07-13 +2.3% +3.0% +2.9%
27-06-13 +2.9% +2.9% +3.2%
29-05-13 +3.2% +2.9% +2.6%
26-04-13 +2.6% +3.0% +3.1%
28-03-13 +3.3% +3.2% +3.6% (+3.5%)
27-02-13 +3.5% +3.2% +3.3%
28-01-13 +3.3% +3.9% +3.8%
03-01-13 +3.8% +3.8% +3.9%
28-11-12 +3.9% +2.8% +2.6% (+2.7%)
25-10-12 2.7% +3.0% +2.8%
27-09-12 +2.9% +3.3% +3.8%
28-08-12 +3.8% +3.3% +3.2%
26-07-12 +3.2% +2.9% +2.9%
29-06-12 +2.9% +2.4% +2.5%
30-05-12 +2.5% +3.5% +3.2%
30-04-12 +3.2% +2.8% +2.8%
28-03-12 +2.8% +2.5% +2.5%
27-02-12 +2.5% +1.8% +1.6%
27-01-12 +1.6% +2.2% +2.0%
29-12-11 +2.0% +2.5% +2.6%
28-11-11 +2.6% +3.4% +3.1%
27-10-11 +3.1% +2.8%
27-09-11 +2.8% +2.0% +2.0%
26-08-11 +2.0% +2.3% +2.1%
27-07-11 2.10% 2.40% 2.50%
30-06-11 2.40% 2.20% 2.00%
27-05-11 2.00% 2.50% 2.30%
29-04-11 2.30% 2.20% 2.10%
25-03-11 +2.0% +1.7% +1.5%
25-02-11 1.50% 2.10% 1.70%
28-01-11 +1.7% +1.9%
29-12-10 +1.9% +1.0%
26-11-10 1.0% 1.3% 1.0%
27-10-10 1.0% 1.3% 1.1%
27-09-10 1.1% 0.2% 0.1%
26-08-10 0.20% 0.40% 0.20%
27-07-10 0.20% -0.10% -0.10%
28-06-10 -0.20% 0.20% -0.10%
31-05-10 -0.10% -0.20% -0.10%
29-04-10 -0.10% -0.10% -0.30%
25-03-10 -0.40% -0.10% 0.10%
25-02-10 0.10% 0.10% -0.30%
29-01-10 -0.20% -0.60% -0.30%
30-12-09 -0.20% 0.40% 0.30%
26-11-09 0.30% 0.70% 1.80%
27-10-09 1.80% 2.10% 2.60%
25-09-09 2.50% 2.70% 3.00%
27-08-09 3.00% 3.30% 3.60%
27-07-09 3.50% 3.60% 3.70%
30-06-09 3.70% 4.60% 4.90%
29-05-09 4.90% 4.50% 5.00%
29-04-09 5.10% 5.70% 5.80%
26-03-09 5.90% 5.50% 6.00%
26-02-09 5.90% 6.90% 7.50%
29-01-09 7.30% 7.60% 7.70%
30-12-08 7.80% 8.50% 8.70%
27-11-08 8.70% 8.10% 8.70%
27-10-08 8.60% 8.50% 8.80%
25-09-08 8.80% 9.00% 9.10%
28-08-08 9.30% 9.10% 9.50%
25-07-08 9.50% 10.30% 10.00%
26-06-08 10.50% 10.40% 10.50%
29-05-08 10.60% 10.30% 10.10%
25-04-08 10.30% 10.60% 11.30%
31-03-08 11.30% 11.50% 11.50%
27-02-08 11.50% 11.30% 11.60%
28-01-08 11.50% 12.30% 12.30%
03-01-08 12.30% 12.30% 12.30%
Mức quan trọng
Quốc gia Khu vực đồng Euro
Nguồn Ngân hàng Trung ương châu Âu (European Central Bank).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi cung tiền M3 . Cung tiền theo các cơ quan thống kê của EU được chia thành các đơn vị của M1, M2 và M3 và đánh giá giá trị của từng đơn vị trên cơ sở hàng tháng. M1 - bao gồm tiền mặt lưu thông và tiền gửi với mức độ khẩn cấp nhỏ nhất có thể được sử dụng như phương tiện thanh toán (tiền gửi qua đêm). M2 - bao gồm tất cả các thành phần của M1, được bổ sung thêm các khoản tiền gửi có kỳ hạn 2 năm và thu hồi các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1-3 tháng . M3 - bao gồm tất cả các thành phần của M2, được tính thêm các thỏa thuận về việc mua lại (repo) chứng khoán của các tổ chức tài chính và các khoản vay nợ với kỳ hạn 2 năm . Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt mục tiêu lạm phát sau khi xem xét để đưa ra quyết định chính sách tiền tệ M3.

Tác động đến thị trường

Chỉ số này có mối tương quan chặt chẽ với lãi suất: trong giai đoạn đầu của chu kỳ kinh tế, việc tăng cung tiền sẽ dẫn đến thêm chi phí và đầu tư trong chu kỳ phát triển của tăng trưởng tiền tệ dẫn đến lạm phát.