GDP (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
13-12-23 21:45 -0.6% 0.5% 1.5% (1.8%)
20-09-23 22:45 1.8% 1.2% 2.2%
14-06-23 22:45 2.2% 2.6% 2.3% (2.2%)
15-03-23 21:45 2.2% 3.3% 6.4%
14-12-22 21:45 6.4% 5.5% 0.3% (0.4%)
14-09-22 22:45 0.4% 0.2% 1% (1.2%)
15-06-22 22:45 1.2% 3.1%
16-03-22 21:45 3.1% 3.3% -0.2% (-0.3%)
15-12-21 21:45 -0.3% -1.6% 17.9% (17.4%)
15-09-21 22:45 17.4% 16.3% 2.9% (2.4%)
16-06-21 22:45 2.4% 0.9% -0.8% (-0.9%)
17-03-21 21:45 -0.9% 0.5% 0.2% (0.4%)
16-09-20 22:45 -12.4% -0.2%
17-06-20 22:45 -0.2% 0.3% 1.8%
18-03-20 21:45 1.8% 1.8% 2.3%
18-12-19 21:45 2.3% 2.4% 2.1%
18-09-19 22:45 2.1% 2% 2.5%
19-06-19 22:45 2.5% 2.4% 2.5% (2.3%)
20-03-19 21:45 2.3% 2.5% 2.6%
19-12-18 21:45 2.6% 2.8% 3.2% (2.8%)
19-09-18 22:45 2.8% 2.5% 2.6% (2.7%)
20-06-18 22:45 2.7% 2.7% 2.9%
14-03-18 21:45 2.9% 3.1% 3.0% (2.7%)
20-12-17 21:45 2.7% 2.3% 2.8% (2.5%)
20-09-17 22:45 2.5% 2.5% 2.5%
14-06-17 22:45 2.5% 2.7% 2.7%
15-03-17 21:45 2.7% 3.1% 3.3% (3.5%)
21-12-16 21:45 3.5% 3.7% 3.4% (3.6%)
14-09-16 22:45 3.6% 3.7% 3% (2.5%)
15-06-16 22:45 2.8% 2.6% 2.3%
16-03-16 21:45 2.3% 2% 2.3%
16-12-15 21:45 2.3% 2.3% 2.4%
16-09-15 22:45 2.4% 2.5% 2.7% (2.6%)
17-06-15 22:45 2.6% 3.1% 3.5%
18-03-15 21:45 +3.5% +3.2%
17-09-14 22:45 +3.9% +3.8%
18-06-14 22:45 +3.8% +3.7% +3.1%
19-03-14 21:45 +3.1% +3.1% +3.5%
18-12-13 21:45 +3.5% +3.4% +2.5%
18-09-13 22:45 +2.5% +2.3% +2.4%
19-06-13 22:45 +2.5% +2.4% +3.0%
20-03-13 21:45 +3.0% +2.3% +2.0%
19-12-12 21:45 +2.0% +2.5% +2.5% (+2.6%)
19-09-12 21:45 +2.6% +2.4%
20-06-12 22:45 +2.4% +1.3% +1.8%
21-03-12 21:45 +1.8% +2.2% +1.9%
21-12-11 21:45 +1.9% +2.2% +1.5%
21-09-11 22:45 +1.5% +1.7% +1.7%
13-07-11 22:45 1.70% 0.50% 1.70%
23-03-11 21:45 +1.5% +1.9%
22-12-10 21:45 1.30% 0.60%
22-09-10 22:45 1.9% 1.9%
23-06-10 11:00 -0.40% -1.60%
24-03-10 11:00 -1.60% -1.30%
22-12-09 11:00 -1.30% -1.30% -2.10%
Mức quan trọng
Quốc gia New Zealand
Nguồn Cục Thống kê New Zealand (Statistics New Zealand).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi trong giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ dành cho việc tiêu thụ trực tiếp và sản xuất trong một thời gian nhất định, đối với tất cả các thành phần kinh tế trên lãnh thổ của nhà nước dành cho mục đích tiêu dùng, xuất khẩu và tích lũy thì không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ. Là chỉ số toàn diện nhất về tình trạng của nền kinh tế. GDP (GDP) có thể được hiểu như sau: GDP = C + I + S + E - M, trong đó C - tiêu thụ, I - đầu tư, S - chi tiêu chính phủ, E - xuất khẩu, M - nhập khẩu.

Tác động đến thị trường

Việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là dấu hiệu có lợi đối với hệ thống tiền tệ New Zealand.