Doanh số bán lẻ.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
22-11-22 -0.5% -0.5% 0.4% (0.7%)
21-10-22 0.7% 0.2% -2.2% (-2.5%)
23-09-22 -2.5% -2% 1% (1.1%)
19-08-22 1.1% 0.3% 2.3% (2.2%)
22-07-22 2.2% 1.6% 0.7% (0.9%)
21-06-22 0.9% 0.8% 0.2% (0%)
26-05-22 0% 1.4% 0.2% (0.1%)
22-04-22 0.1% -0.1% 3.3% (3.2%)
18-03-22 3.2% 2.4% -2.0% (-1.8%)
18-02-22 -1.8% -2.1% 0.8% (0.7%)
21-01-22 0.7% 1.2% 1.5% (1.6%)
21-12-21 1.6% 1% -0.3% (-0.6%)
19-11-21 -0.6% -1.7% 1.8% (2.1%)
22-10-21 2.1% 2% -0.1% (-0.6%)
23-09-21 -0.6% -1.2% 6.0% (4.2%)
20-08-21 4.2% 4.4% -2.1%
23-07-21 -2.1% -3% -5.7%
23-06-21 -5.7% -5% 3.6%
21-05-21 3.6% 2.3% 4.8%
28-04-21 4.8% 4% -1.1%
19-03-21 -1.1% -3% -3.4%
19-02-21 -3.4% -2.5% 1.3%
22-01-21 1.3% 0.1% 0.4%
18-12-20 0.4% 0.2% 1.1%
20-11-20 1.1% 0.2% 0.5% (0.4%)
21-10-20 0.4% 1.1% 0.6%
18-09-20 0.6% 1% 22.7% (23.7%)
21-08-20 23.7% 24.5% 21.2% (18.7%)
21-07-20 18.7% 20% -25% (-26.4%)
19-06-20 -26.4% -15.1% -10%
22-05-20 -10% -10% 0.4% (0.3%)
21-04-20 0.3% 0.2% 0.6% (0.4%)
20-03-20 0.4% 0.3% 0.2% (0%)
21-02-20 0% 0.1% 1.1% (0.9%)
24-01-20 0.9% 0.4% -1.1% (-1.2%)
20-12-19 -1.2% 0.5% 0% (-0.1%)
22-11-19 -0.1% -0.1% 0.1% (-0.1%)
22-10-19 -0.1% 0.4% 0.6% (0.4%)
20-09-19 0.4% 0.6% -0.1% (0%)
23-08-19 0% -0.1% -0.2% (-0.1%)
19-07-19 -0.1% 0.3% 0.2% (0.1%)
21-06-19 0.1% 0.2% 1.3% (1.1%)
22-05-19 1.1% 1% 1% (0.8%)
18-04-19 0.8% 0.4% -0.4% (-0.3%)
22-03-19 -0.3% 0.4% -0.3% (-0.1%)
22-02-19 -0.1% -0.3% -0.9%
23-01-19 -0.9% -0.6% 0.2% (0.3%)
21-12-18 0.3% 0.4% 0.1% (0.2%)
23-11-18 0.2% 0.1% 0% (-0.1%)
19-10-18 -0.1% 0.3% 0.2% (0.3%)
21-09-18 0.3% 0.4% -0.1% (-0.2%)
22-08-18 -0.2% 0.1% 2.2% (2%)
20-07-18 2% 1.1% -0.9% (-1.2%)
22-06-18 -1.2% 0.1% 0.8% (0.6%)
18-05-18 0.6% 0.3% 0.5% (0.4%)
20-04-18 0.4% 0.3% 0.1% (0.3%)
23-03-18 0.3% 1.1% -0.7% (-0.8%)
22-02-18 -0.8% 0% 0.3% (0.2%)
25-01-18 0.2% 0.7% 1.6% (1.5%)
21-12-17 1.5% 0.3% 0.2% (0.1%)
23-11-17 0.1% 0.9% -0.1% (-0.3%)
20-10-17 -0.3% 0.5% 0.4%
22-09-17 0.4% 0.1% 0.0% (0.1%)
22-08-17 0.1% 0.3% 0.5% (0.6%)
21-07-17 0.6% 0.2% 0.7% (0.8%)
22-06-17 0.8% 0.2% 0.5% (0.7%)
19-05-17 0.7% 0.4% -0.4% (-0.6%)
26-04-17 -0.6% -0.1% 2.3% (2.2%)
21-03-17 2.2% 1% -0.4% (-0.5%)
22-02-17 -0.5% 0.1% 0.3% (0.2%)
20-01-17 0.2% 0.5% 1.2% (1.1%)
22-12-16 1.1% 0.2% 0.8% (0.6%)
22-11-16 0.6% 0.6% 0.1% (-0.1%)
21-10-16 -0.1% 0.2% -0.2% (-0.1%)
23-09-16 -0.1% 0.1% 0% (-0.1%)
19-08-16 -0.1% 0.5% 0.2%
22-07-16 0.2% 0.0% 0.8% (0.9%)
22-06-16 0.9% 0.9% -0.8% (-1.0%)
20-05-16 -1.0% -0.6% 0.6% (0.4%)
22-04-16 0.4% -0.8% 2.0% (2.1%)
18-03-16 2.1% 0.6% -2.1% (-2.2%)
19-02-16 -2.2% -0.6% 1.7%
22-01-16 1.7% 0.2% 0.1%
23-12-15 0.1% 0.4% -0.4% (-0.5%)
20-11-15 -0.5% 0.2% 0.5%
22-10-15 0.5% 0.1% 0.6% (0.5%)
23-09-15 0.5% 0.5% 0.4% (0.6%)
21-08-15 0.6% 0.2% 0.9% (1.0%)
23-07-15 1.0% 0.5% -0.1%
19-06-15 -0.1% 0.7% 0.9% (0.7%)
22-05-15 0.7% 0.3% 1.5% (1.7%)
17-04-15 +1.7% -1.4% (-1.7%)
20-03-15 -1.7% -0.3% -1.8% (-2.0%)
20-02-15 -2.0% -0.3% +0.4%
23-01-15 +0.4% +0.1% 0.0%
19-12-14 0.0% -0.4% +0.8%
25-11-14 +0.8% +0.6% -0.2% (-0.3%)
22-10-14 -0.3% +0.2% -0.1%
23-09-14 -0.1% +0.4% +1.2% (+1.1%)
22-08-14 +1.1% +0.6% +0.9% (+0.7%)
23-07-14 +0.7% +0.6% +1.3% (+1.1%)
20-06-14 +1.1% +0.4% +0.1% (-0.1%)
22-05-14 -0.1% +0.2% +0.7% (+0.5%)
23-04-14 +0.5% +0.5% +0.9% (+1.3%)
21-03-14 +1.3% +0.8% -1.9% (-1.8%)
21-02-14 -1.8% -0.5% +0.5% (+0.6%)
23-01-14 +0.6% +0.3% -0.1%
20-12-13 -0.1% +0.3% +1.0%
22-11-13 +1.0% +0.5% +0.1% (+0.5%)
22-10-13 +0.2% +0.3% +0.5% (+0.6%)
24-09-13 +0.6% +0.6% -0.6%
22-08-13 -0.6% -0.3% +1.8% (+1.9%)
23-07-13 +1.9% +0.4% +0.2% (+0.1%)
21-06-13 +0.1% +0.2% 0.0%
22-05-13 0.0% +0.2% +0.7% (+0.8%)
23-04-13 +0.8% +0.3% +1.0%
21-03-13 +1.0% +0.6% -2.3% (-2.1%)
22-02-13 -2.1% -0.3% +0.3% (+0.2%)
22-01-13 +0.2% 0.0% +0.5% (+0.7%)
20-12-12 +0.7% +0.1% +0.2% (+0.1%)
22-11-12 +0.1% +0.6% +0.3%
23-10-12 +0.3% +0.4% +0.7%
25-09-12 +0.7% +0.4% -0.4%
22-08-12 -0.4% +0.2% +0.2%
24-07-12 +0.3% +0.3% -0.5%
21-06-12 -0.5% +0.3% +0.4%
23-05-12 +0.4% +0.4% -0.2%
24-04-12 -0.2% +0.2% +0.5%
22-03-12 +0.5% +1.8% -0.2%
21-02-12 -0.2% -0.2% +0.3%
24-01-12 +0.3% +0.3% +0.9%
21-12-11 +1.0% +0.4% +1.0%
22-11-11 +1.0% +0.5% +0.6%
25-10-11 +0.5% +0.5% -0.5%
22-09-11 -0.6% -0.3% +0.7%
23-08-11 +0.7% +0.6% +0.1%
22-07-11 +0.1% +0.3%
21-06-11 +0.3% +0.7% 0.0%
20-05-11 0.0% +0.6% +0.4%
21-04-11 +0.4% +0.5% -0.3%
22-03-11 -0.3% -0.2%
22-02-11 -0.2% +0.1% +1.3%
21-01-11 +1.3% +0.4% +1.0%
21-12-10 +0.8% +0.5% +0.6%
23-11-10 0.6% 0.7% 0.5%
22-10-10 0.5% -0.1% 0.1%
22-09-10 -0.1% 0.4% 0.0%
24-08-10 0.10% 0.40% -0.40%
22-07-10 -0.20% 0.50% -2.20%
23-06-10 -2.00% -0.40% 2.20%
21-05-10 2.10% 0.20% 0.80%
23-04-10 0.50% 0.90% 0.90%
19-03-10 0.70% 0.60% 0.50%
19-02-10 0.40% 0.60% -0.50%
22-01-10 -0.30% -0.30% 1.00%
21-12-09 0.80% 0.80% 1.10%
23-11-09 1.00% 0.60% 1.00%
22-10-09 0.80% 0.30% -0.50%
22-09-09 -0.60% 0.80% 1.00%
24-08-09 1.00% 0.00% 1.10%
22-07-09 1.20% 0.50% -0.60%
19-06-09 -0.80% 0.00% 0.30%
22-05-09 0.30% 0.50% 0.20%
23-04-09 0.20% -0.20% 1.80%
20-03-09 1.90% 0.80% -5.20%
23-02-09 -5.40% -2.70% -2.40%
22-01-09 -2.40% -1.80% -1.00%
18-12-08 -0.90% -1.00% 0.90%
25-11-08 1.10% 0.40% -0.30%
22-10-08 -0.30% 0.00% 0.10%
22-09-08 0.10% 0.20% 0.60%
20-08-08 0.50% 0.40% 0.30%
22-07-08 0.40% 0.50% 0.60%
20-06-08 0.60% 0.60% 0.00%
22-05-08 0.10% 0.30% -0.80%
23-04-08 -0.70% 0.10% 1.40%
25-03-08 1.50% 1.40% 0.80%
22-02-08 0.60% 0.80% 0.90%
22-01-08 0.70% 0.20% 0.30%
Mức quan trọng
Quốc gia Canada
Nguồn Cục Thống kê Canada (Statistics Canada).Doanh số bán lẻ

Miêu tả

Chỉ số thể hiện sự thay đổi doanh số bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Nó cho thấy mức độ chi tiêu và lượng cầu của người tiêu dùng. Ngoài các giá trị cơ bản thì nó không bao gồm doanh số tiêu thụ xe hơi, bởi vì doanh số này rất hay thay đổi. Chỉ số không bao gồm xe ô tô sẽ cung cấp thông tin khách quan hơn.

Tác động đến thị trường

Việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là có lợi cho đồng đô la Canada.