Chỉ số giá tiêu dùng/năm.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
28-02-24 00:30 3.4% 3.5% 3.4%
31-01-24 00:30 4.1% 4.3% 5.4%
10-01-24 00:30 4.3% 4.4% 4.9%
29-11-23 00:30 4.9% 5.5% 5.6%
25-10-23 00:30 5.6% 5.4% 5.2%
27-09-23 01:30 5.2% 5.2% 4.9%
30-08-23 01:30 4.9% 5.2% 5.4%
26-07-23 01:30 5.4% 5.4% 5.5% (5.6%)
28-06-23 01:30 5.6% 6.1% 6.8%
31-05-23 01:30 6.8% 6.4% 6.3%
26-04-23 01:30 6.3% 6.5% 6.8%
29-03-23 00:30 6.8% 7.1% 7.4%
25-01-23 00:30 7.8% 7.5% 7.3%
26-10-22 00:30 7.3% 7% 6.1%
27-07-22 01:30 6.1% 6.2% 5.1%
27-04-22 01:30 5.1% 4.6% 3.5%
25-01-22 00:30 3.5% 3.2% 3%
27-10-21 00:30 3% 3.1% 3.8%
28-07-21 01:30 3.8% 3.8% 1.1%
28-04-21 01:30 1.1% 1.4% 0.9%
27-01-21 00:30 0.9% 0.7% 0.7%
28-10-20 00:30 0.7% 0.7% -0.3%
29-07-20 01:30 -0.3% -0.4% 2.2%
29-04-20 01:30 2.2% 2% 1.8%
29-01-20 00:30 1.8% 1.7% 1.7%
30-10-19 00:30 1.7% 1.7% 1.6%
31-07-19 01:30 1.6% 1.5% 1.3%
24-04-19 01:30 1.3% 1.5% 1.8%
30-01-19 00:30 1.8% 1.7% 1.9%
31-10-18 00:30 1.9% 1.9% 2.1%
25-07-18 01:30 2.1% 2.2% 1.9%
24-04-18 01:30 1.9% 2% 1.9%
31-01-18 00:30 1.9% 2% 1.8%
25-10-17 00:30 1.8% 2% 1.9%
26-07-17 01:30 1.9% 2.2% 2.1%
26-04-17 01:30 2.1% 2.2% 1.5%
25-01-17 00:30 1.5% 1.6% 1.3%
26-10-16 00:30 1.3% 1.1% 1%
27-07-16 01:30 1.0% 1.1% 1.3%
27-04-16 01:30 1.3% 1.8% 1.7%
27-01-16 00:30 1.7% 1.6% 1.5%
28-10-15 00:30 1.5% 1.7% 1.5%
22-07-15 01:30 1.5% 1.7% 1.3%
22-04-15 01:30 1.3% 1.3% 1.7%
28-01-15 00:30 +1.7% +1.8% +2.3%
22-10-14 00:30 +2.3% +2.3% +3.0%
23-07-14 01:30 +3.0% +3.1% +2.9%
23-04-14 01:30 +2.9% +3.2% +2.7%
22-01-14 00:30 +2.7% +2.5% +2.2%
23-10-13 00:30 +2.2% +1.8% +2.4%
24-07-13 01:00 +2.4% +2.5% +2.5%
24-04-13 01:00 +2.5% +2.8% +2.2%
23-01-13 00:30 +2.2% +2.4% +2.0%
24-10-12 00:30 +2.0% +1.6% +1.2%
25-07-12 01:30 +1.2% +1.3% +1.6%
24-04-12 01:30 +1.6% +2.2% +3.1%
25-01-12 00:30 +3.1% +3.3% +3.5%
26-10-11 00:30 +3.5% +3.5% +3.6%
27-07-11 00:30 3.6% 3.4% 3.3%
27-04-11 00:30 3.3% 3.0% 2.7%
25-01-11 00:30 2.7% 3.0% 2.8%
27-10-10 00:30 2.8% 2.9% 3.1%
28-07-10 11:00 3.1% 3.4% 2.9%
28-04-10 11:00 2.9% 2.8% 2.1%
27-01-10 11:00 2.1% 2.0% 1.3%
28-10-09 11:00 1.3% 1.2% 1.5%
22-07-09 11:00 1.5% 2.5%
22-04-09 11:00 2.5% 2.8% 3.7%
28-01-09 11:00 3.7% 5.0%
22-10-08 11:00 5.0% 4.5%
23-07-08 11:00 4.5% 4.3% 4.2%
23-04-08 11:00 4.2% 3.0%
23-01-08 11:00 3.0% 3.0% 1.9%
Mức quan trọng
Quốc gia Úc
Nguồn Cục Thống kê Úc (Australian Bureau of Statistics)

Miêu tả

Các chỉ số theo dõi sự thay đổi trong giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bao gồm giá lương thực, quần áo, chi phí giáo dục, y tế, giao thông, tiện ích, giải trí. Các chỉ số này được tính toán trên cơ sở hàng quý và là một chỉ số quan trọng để xem xét về mức độ lạm phát tại bất cứ nước nào, kể cả tại Úc. Chỉ số đó được coi là các chỉ số lạm phát quan trọng nhất. Với mức lạm phát cao đang gia tăng cho phép tăng lãi suất của ngân hàng nhà nước. Lạm phát thấp lại giúp các ngân hàng trung ương có thể tích cực kích thích nền kinh tế, đặc biệt là để giảm lãi suất hoặc sử dụng nới lỏng định lượng (nếu cần thiết). Tốc độ tăng trưởng có thể là một tín hiệu sớm của việc gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Có thể cũng có một tác động mạnh tới tính năng động của tiền tệ Úc. Cục Thống kê Úc (Australian Bureau of Statistics)

Tác động đến thị trường

Tốc độ tăng trưởng có thể là một tín hiệu sớm của việc gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Có thể cũng có một tác động mạnh tới tính năng động của tiền tệ Úc. Cục Thống kê Úc (Australian Bureau of Statistics)