Chỉ số giá sản xuất, quý
Ngày Thực tế Dự báo Trước
27-10-23 00:30 1.8% 0.5%
28-07-23 01:30 0.5% 0.7% (1%)
28-04-23 01:30 1% 0.7%
27-01-23 00:30 0.7% 1.9%
28-10-22 00:30 1.9% 1.4%
29-07-22 01:30 1.4% 1.6%
29-04-22 01:30 1.6% 1.3%
28-01-22 00:30 1.3% 1.1%
29-10-21 00:30 1.1% 0.7%
30-07-21 01:30 0.7% 0.4%
30-04-21 01:30 0.4% 0.5%
29-01-21 00:30 0.5% 0.4%
30-10-20 00:30 0.4% -1.2%
31-07-20 01:30 -1.2% 0.2%
01-05-20 01:30 0.2% 0.3%
31-01-20 00:30 0.3% 0.3% 0.4%
01-11-19 00:30 0.4% 0.3% 0.4%
02-08-19 01:30 0.4% 0.2% 0.4%
26-04-19 01:30 0.4% 0.6% 0.5%
01-02-19 00:30 0.5% 0.8%
02-11-18 00:30 0.8% 0.2% 0.3%
27-07-18 01:30 0.3% 0.4% 0.5%
27-04-18 01:30 0.5% 0.4% 0.6%
02-02-18 00:30 0.6% 0.2% 0.2%
27-10-17 00:30 0.2% 0.4% 0.5%
28-07-17 01:30 0.5% 0.6% 0.5%
28-04-17 01:30 0.5% 0.3% 0.5%
27-01-17 00:30 0.5% 0.2% 0.3%
28-10-16 00:30 0.3% 0.1%
29-07-16 01:30 0.1% 0.2% -0.2%
29-04-16 01:30 -0.2% 0.2% 0.3%
29-01-16 00:30 0.3% 0.6% 0.9%
30-10-15 00:30 0.9% 0.3%
31-07-15 01:30 0.3% 0.5%
01-05-15 01:30 0.5% 0.1%
30-01-15 00:30 +0.1% +0.2%
31-10-14 00:30 +0.2% -0.1%
01-08-14 01:30 -0.1% +0.7% +0.9%
02-05-14 01:30 +0.9% +0.6% +0.2%
31-01-14 00:30 +0.2% +0.7% +1.3%
01-11-13 00:30 +1.3% +0.3% +0.1%
02-08-13 01:30 +0.1% +0.5% +0.3%
03-05-13 01:30 +0.3% +0.3% +0.2%
01-02-13 00:30 +0.2% +0.3% +0.6%
02-11-12 00:30 +0.6% +1.0% +0.5%
23-07-12 01:30 +0.5% +0.3% -0.3%
23-04-12 01:30 -0.3% +0.6% +0.3%
23-01-12 00:30 +0.3% +0.5% +0.6%
24-10-11 00:30 +0.6% +0.8% +0.8%
25-07-11 01:30 +0.8% +0.6% +1.2%
21-04-11 01:30 +1.2% +1.0% +0.1%
24-01-11 00:30 0.10% 0.50% 1.30%
25-10-10 01:30 1.30% 0.60% 0.30%
26-07-10 11:00 0.30% 1.20% 1.00%
27-04-10 11:00 1.00% 0.70% -0.40%
25-01-10 11:00 -0.40% 0.10% 0.10%
26-10-09 11:00 0.10% 0.30% -0.80%
20-07-09 11:00 -0.80% -0.20% -0.40%
20-04-09 11:00 -0.40% 0.60% 1.30%
27-01-09 11:00 1.30% 0.40% 2.00%
20-10-08 11:00 2.00% 0.90% 1.00%
21-07-08 11:00 1.00% 1.60% 1.90%
21-04-08 11:00 1.90% 1.00% 0.60%
21-01-08 11:00 0.60% 1.10% 1.10%
Mức quan trọng
Quốc gia Úc
Nguồn Cục Thống kê Úc (Cục Thống kê Úc)

Miêu tả

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi giá đối với hàng hóa mua và bán của nhà sản xuất. Phản ánh áp lực lạm phát cho nền kinh tế từ nhà sản xuất. Do nó phân tích sự thay đổi giá xảy ra trước khi sản phẩm đến thị trường bán lẻ, nó cung cấp một đánh giá sơ bộ của áp lực lạm phát mà người tiêu dùng sẽ phải đối mặt khi mua sản phẩm. Tăng giá sản xuất có thể không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dung, vì chi phí thương mại có thể giảm. Chỉ số được công bố hàng quý, khoảng ngày 20 của tháng tiếp theo quý báo cáo.

Tác động đến thị trường

Có tác động vừa phải trên đồng đô la Úc. Sự gia tăng so với tháng trước, hoặc vượt quá giá trị thực tế của các dự báo có thể hỗ trợ đồng tiền Úc một thời gian ngắn.