GDP/quý
Ngày Thực tế Dự báo Trước
05-09-22 0.3% 0.4% 0.5%
31-05-22 0.5% 0.3% 0.2% (0.3%)
28-02-22 0.3% 0.4% 1.9% (1.7%)
26-11-21 1.7% 2% 1.8%
02-09-21 1.8% 2% -0.4% (-0.5%)
01-06-21 -0.5% -0.5% 0.3%
26-02-21 0.3% 0% 7.6% (7.2%)
01-12-20 7.2% 5.9% -7% (-7.3%)
27-08-20 -8.2% -8.6% -2.5% (-2.6%)
03-06-20 -2.6% -2% 0.3%
03-03-20 0.3% 0.2% 0.4%
28-11-19 0.4% 0.2% 0.3%
05-09-19 0.3% 0.2% 0.4% (0.6%)
28-05-19 0.6% 0.4% 0.3% (0.2%)
28-02-19 0.2% 0.4% -0.3% (-0.2%)
29-11-18 -0.2% 0.4% 0.7%
06-09-18 0.7% 0.5% 1% (0.6%)
31-05-18 0.6% 0.5% 0.6%
01-03-18 0.6% 0.6% 0.7% (0.6%)
30-11-17 0.6% 0.5% 0.4% (0.3%)
05-09-17 0.3% 0.5% 0.1% (0.3%)
01-06-17 0.3% 0.4% 0.2% (0.1%)
02-03-17 0.1% 0.5% 0.1% (0.0%)
02-12-16 0.0% 0.3% 0.6%
06-09-16 0.6% 0.4% 0.3% (0.1%)
01-06-16 0.1% 0.2% 0.4%
02-03-16 0.4% 0.2% -0.1% (0%)
01-12-15 0.0% 0.2% 0.2%
28-08-15 0.2% -0.1% -0.2%
29-05-15 -0.2% -0.1% 0.5% (0.6%)
03-03-15 +0.6% +0.3% +0.7% (+0.6%)
03-12-14 +0.6% +0.3% +0.3% (+0.2%)
02-09-14 0.0% +0.5% +0.5%
28-05-14 +0.5% +0.5% +0.2%
27-02-14 +0.2% +0.4% +0.5%
28-11-13 +0.5% +0.5% +0.5%
03-09-13 +0.5% +0.3% +0.6%
30-05-13 +0.6% +0.2% +0.2%
28-02-13 +0.2% 0.0% +0.6%
29-11-12 +0.6% +0.2% -0.1%
04-09-12 -0.1% +0.2% +0.7%
31-05-12 +0.7% +0.0% +0.1%
01-03-12 +0.1% -0.1% +0.3%
01-12-11 +0.2% +0.2% +0.5%
01-09-11 +0.4% +0.4% +0.6%
31-05-11 +0.3% +0.7% +0.8%
01-03-11 +0.9% 0.6% +0.8%
02-12-10 +0.7% +0.5% +0.8%
02-09-10 0.9% 0.8% 1.0%
01-06-10 0.4% 0.7% 0.9%
02-03-10 0.7% 0.4% 0.5%
01-12-09 0.3% 0.3% -0.3%
01-09-09 -0.3% -0.9% -0.9%
02-06-09 -0.8% -1.4% -0.6%
03-03-09 -0.3% -0.9% -0.1%
04-12-08 0.0% 0.0% 0.3%
02-09-08 0.4% 0.2% 0.3%
02-06-08 0.3% 0.3% 0.9%
04-03-08 1.0% 0.5% 0.9%
Mức quan trọng
Quốc gia Thụy Sỹ
Nguồn Văn phòng thống kê liên bang Thụy Sĩ (Swiss Federal Statistical Office)

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá cả thị trường của tất cả các mặt hàng và dịch vụ. Những mặt hàng và dịch vụ này được xét khi đến tận tay người tiêu dùng và được sản xuất trong một giai đoạn nhất định trong tất cả các lĩnh vực kinh tế trên lãnh thổ của 1 quốc gia để tiêu dùng, xuất khẩu và dự trữ, không phụ thuộc vào nguồn gốc xuất xứ của các yếu tố sản xuất.

Tác động đến thị trường

Sự tăng trưởng của chỉ số hay tăng vượt dự đoán là điều khả quan đối với đồng Frăng. Có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thay đổi của đồng Frăng Thụy Sĩ.