GDP (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
15-11-22 2.1% 2.1% 4.3%
31-10-22 2.1% 2.1% 4.3% (4.1%)
07-09-22 4.1% 3.9% 5.4%
17-08-22 3.9% 4% 5.4%
29-07-22 4% 3.4% 5.4%
08-06-22 5.4% 5.1% 4.7%
17-05-22 5.1% 5% 4.7%
29-04-22 5% 5% 4.7% (4.6%)
08-03-22 4.6% 4.6% 4% (3.9%)
15-02-22 4.6% 4.6% 3.9%
31-01-22 4.6% 4.7% 3.9%
07-12-21 3.9% 3.7% 14.4% (14.2%)
16-11-21 3.7% 3.7% 14.2%
29-10-21 3.7% 3.5% 14.2% (14.3%)
07-09-21 14.3% 13.6% -1.2% (-1.3%)
17-08-21 13.6% 13.7% -1.3%
30-07-21 13.7% 13.2% -1.3%
08-06-21 -1.3% -1.8% -4.7% (-4.9%)
18-05-21 -1.8% -1.8% -4.9%
30-04-21 -1.8% -2% -4.9%
09-03-21 -4.9% -5% -4.2% (-4.3%)
16-02-21 -5% -5.1% -4.3%
02-02-21 -5.1% -5.4% -4.3%
08-12-20 -4.3% -4.4% -14.7% (-14.8%)
13-11-20 -4.4% -4.3% -14.8%
30-10-20 -4.3% -7% -14.8% (-14.7%)
08-09-20 -14.7% -15% -3.2% (-3.1%)
14-08-20 -15% -15% -3.1%
31-07-20 -15% -14.5% -3.1%
09-06-20 -3.1% -3.2% 1%
15-05-20 -3.2% -3.3% 1%
30-04-20 -3.3% -3.1% 1%
10-03-20 1% 0.9% 1.3% (1.2%)
14-02-20 0.9% 1% 1.2%
31-01-20 1% 1.1% 1.2%
05-12-19 1.2% 1.2% 1.2%
14-11-19 1.2% 1.1% 1.2%
31-10-19 1.1% 1.1% 1.2%
06-09-19 1.2% 1.1% 1.3% (1.2%)
14-08-19 1.1% 1.1% 1.2%
31-07-19 1.1% 1% 1.2%
06-06-19 1.2% 1.2% 1.2%
15-05-19 1.2% 1.2% 1.2% (1.1%)
30-04-19 1.2% 1.1% 1.2% (1.1%)
07-03-19 1.1% 1.2% 1.6%
14-02-19 1.2% 1.2% 1.6%
31-01-19 1.2% 1.2% 1.6%
07-12-18 1.6% 1.7% 2.2%
14-11-18 1.7% 1.7% 2.2%
30-10-18 1.7% 1.8% 2.2% (2.1%)
07-09-18 2.1% 2.2% 2.4% (2.5%)
14-08-18 2.2% 2.1% 2.5%
31-07-18 2.1% 2.2% 2.5%
07-06-18 2.5% 2.5% 2.8%
15-05-18 2.5% 2.5% 2.8%
02-05-18 2.5% 2.5% 2.8% (2.7%)
07-03-18 2.7% 2.7% 2.7% (2.8%)
14-02-18 2.7% 2.7% 2.8%
30-01-18 2.7% 2.6% 2.8% (2.6%)
07-12-17 2.6% 2.5% 2.4% (2.3%)
14-11-17 2.5% 2.5% 2.3%
31-10-17 2.5% 2.1% 2.3%
07-09-17 2.3% 2.2% 2% (1.9%)
16-08-17 2.2% 2.1% 1.9%
01-08-17 2.1% 2.1% 1.9%
08-06-17 1.9% 1.7% 1.8%
16-05-17 1.7% 1.7% 1.8%
03-05-17 1.7% 1.7% 1.8% (1.7%)
07-03-17 1.7% 1.7% 1.8% (1.7%)
14-02-17 1.7% 1.8% 1.7%
31-01-17 1.8% 1.7% 1.8% (1.7%)
06-12-16 1.7% 1.6% 1.7% (1.6%)
15-11-16 1.6% 1.6% 1.6%
31-10-16 1.6% 1.6% 1.6%
06-09-16 1.6% 1.6% 1.7%
12-08-16 1.6% 1.6% 1.7%
29-07-16 1.6% 1.5% 1.7%
13-05-16 1.5% 1.6% 1.6%
08-03-16 1.6% 1.5% 1.6%
12-02-16 1.5% 1.5% 1.6%
08-12-15 1.6% 1.6% 1.5%
13-11-15 1.6% 1.7% 1.5%
08-09-15 1.5% 1.2% 1.20% (1.0%)
14-08-15 1.2% 1.3% 1.0%
09-06-15 1.0% 0.9%
13-05-15 1.0% 1.1% 0.9%
06-03-15 +0.9% +0.9% +0.8%
13-02-15 +0.9% +0.8% +0.8%
05-12-14 +0.8% +0.8% +0.8%
14-11-14 +0.8% +0.6% +0.8%
05-09-14 +0.7% +0.7% +0.7%
14-08-14 +0.7% +0.7% +0.9%
02-07-14 +0.9% +0.9% +0.9%
04-06-14 +0.9% +0.9% +0.9%
15-05-14 +0.9% +0.5%
02-04-14 +0.5% +0.5% +0.5%
05-03-14 +0.5% +0.5% +0.5%
14-02-14 +0.5% +0.4% -0.4%
10-01-14 -0.4% -0.4% -0.4%
04-12-13 -0.4% -0.4% -0.4%
14-11-13 -0.4% -0.3% -0.6%
07-10-13 -0.6% -0.5% -0.5%
04-09-13 -0.5% -0.7% -0.7%
14-08-13 -0.7% -0.8% -1.7%
04-07-13 -1.7% -1.1% -1.1%
05-06-13 -1.1% -1.0% -1.0%
15-05-13 -1.0% -0.9% -0.9%
05-04-13 -0.9% -0.9%
06-03-13 -0.9% -0.9% -0.9%
14-02-13 -0.9% -0.7% -0.6%
09-01-13 -0.6% -0.6%
06-12-12 -0.6% -0.6% -0.6%
15-11-12 -0.6% -0.6% -0.4%
05-10-12 -0.4% -0.5%
06-09-12 -0.5% -0.4% -0.4%
14-08-12 -0.4% -0.4% 0.0%
06-06-12 -0.1% 0.0% +0.7%
15-05-12 0.0% -0.2% +0.7%
03-04-12 +0.7% +1.4%
06-03-12 +0.7% +0.7% +0.7%
15-02-12 +0.7% +0.7% +1.3%
06-12-11 +1.4% +1.4% +1.4%
15-11-11 +1.4% +1.4% +1.6%
05-10-11 +1.6% +1.6% +1.6%
06-09-11 +1.6% +1.7% +1.7%
16-08-11 +1.7% +2.5%
06-07-11 +2.5% +2.5% +2.5%
08-06-11 +2.5% +2.5% +2.5%
13-05-11 +2.5% +2.0%
06-04-11 +2.0% +2.0% +2.0%
06-04-11 +2.0% +2.0% +1.9%
03-03-11 +2.0% +2.0% +2.0%
15-02-11 +2.0% +2.1% +1.9%
07-01-11 +1.9% +1.9% +1.9%
02-12-10 +1.9% +1.9% +1.9%
12-11-10 +1.9% +2.0% +1.9%
06-10-10 2.00% 0.80%
02-09-10 1.90% 1.70% 1.20%
13-08-10 1.70% 1.40% 1.20%
07-07-10 0.80% 0.60% 0.60%
06-06-10 0.60% 0.50% 1.20%
12-05-10 0.50% 0.50% 1.20%
07-04-10 -2.00% -2.10% -4.00%
04-03-10 -2.10% -2.10% 1.20%
12-02-10 -2.10% -1.90% 1.20%
08-01-10 -4.00% -4.10% -4.90%
03-12-09 -4.10% -4.10% 1.20%
13-11-09 -4.10% -3.90% 1.20%
07-10-09 -4.90% -4.70% -5.20%
02-09-09 -4.70% -4.70% 1.20%
13-08-09 -4.60% -5.10% 1.20%
08-07-09 -5.20% -4.80% -2.10%
03-06-09 -4.80% -4.60% 1.20%
15-05-09 -4.60% -4.10% 1.20%
07-04-09 -2.10% -1.30% 0.10%
05-03-09 -1.30% -1.20% 1.20%
13-02-09 -1.20% -1.00% 1.20%
08-01-09 0.10% 0.60% 1.20%
04-12-08 0.60% 0.70% 1.20%
14-11-08 0.70% 0.70% 1.20%
08-10-08 1.20% 1.40% 2.10%
03-09-08 1.40% 1.50% 1.50%
14-08-08 1.50% 1.50% 2.10%
09-07-08 2.10% 2.20% 2.10%
03-06-08 2.20% 2.20% 2.10%
15-05-08 2.20% 1.90% 2.10%
09-04-08 2.10% 2.20% 2.70%
04-03-08 2.20% 2.30% 2.70%
14-02-08 2.30% 2.20% 2.70%
09-01-08 2.70% 2.70% 2.50%
Mức quan trọng
Quốc gia Khu vực đồng Euro
Nguồn Eurostat.

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi trên giá trị thị trường của tất cả các mặt hàng hóa và dịch vụ dành cho việc tiêu thụ, xuất khẩu và tiết kiệm tại tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nhà nước trong một thời gian nhất định, lưu ý là không phụ thuộc vào nguồn gốc xuất xứ của các yếu tố sản xuất được sử dụng. Là chỉ số toàn diện nhất để ta thấy rõ tình trạng của nền kinh tế.

Tác động đến thị trường

Tốc độ tăng trưởng hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là dấu hiệu tích cực đối với đồng euro. Chỉ số có thể có một tác động mạnh tới tính năng động của loại tiền tệ Châu Âu duy nhất này.