Doanh số bán lẻ (tháng/tháng)
Ngày Thực tế Dự báo Trước
18-11-22 0.6% 0.3% -1.5% (-1.4%)
21-10-22 -1.4% -0.5% -1.7% (-1.6%)
16-09-22 -1.6% -0.5% 0.4% (0.3%)
19-08-22 0.3% -0.2% -0.2% (-0.1%)
22-07-22 -0.1% -0.3% -0.8% (-0.5%)
24-06-22 -0.5% -0.7% 0.4% (1.4%)
20-05-22 1.4% -0.2% -1.2% (-1.4%)
22-04-22 -1.4% -0.3% -0.5% (-0.3%)
25-03-22 -0.3% 0.6% 1.9%
18-02-22 1.9% 1% -4% (-3.7%)
21-01-22 -3.7% -0.6% 1% (1.4%)
17-12-21 1.4% 0.8% 1.1% (0.8%)
19-11-21 0.8% 0.5% 0% (-0.2%)
22-10-21 -0.2% 0.5% -0.6% (-0.9%)
17-09-21 -0.9% 0.5% -2.8% (-2.5%)
20-08-21 -2.5% 0.4% 0.2% (0.5%)
23-07-21 0.5% 0.4% -1.3% (-1.4%)
18-06-21 -1.4% 1.6% 9.2%
21-05-21 9.2% 4.5% 5.1% (5.4%)
23-04-21 5.4% 1.5% 2.2% (2.1%)
26-03-21 2.1% 2.1% -8.2%
19-02-21 -8.2% -2.5% 0.4% (0.3%)
22-01-21 0.3% 1.2% -4.1% (-3.8%)
18-12-20 -3.8% -4.2% 1.3% (1.2%)
20-11-20 1.2% 0% 1.4% (1.5%)
23-10-20 1.5% 0.4% 0.9% (0.8%)
18-09-20 0.8% 0.7% 3.7% (3.6%)
21-08-20 3.6% 2% 13.9%
24-07-20 13.9% 8% 12.3% (12%)
19-06-20 12% 5.7% -18% (-18.1%)
22-05-20 -18.1% -16% -5.2% (-5.1%)
24-04-20 -5.1% -4% -0.3%
26-03-20 -0.3% 0.2% 1.1% (0.9%)
20-02-20 0.9% 0.7% -0.5% (-0.6%)
17-01-20 -0.6% 0.5% -0.8% (-0.6%)
19-12-19 -0.6% 0.3% 0% (-0.1%)
14-11-19 -0.1% 0.2% 0%
17-10-19 0% 0% -0.3% (-0.2%)
19-09-19 -0.2% 0% 0.4% (0.2%)
15-08-19 0.2% -0.2% 0.9% (1%)
18-07-19 1% -0.3% -0.6% (-0.5%)
20-06-19 -0.5% -0.5% -0.1% (0%)
24-05-19 0% -0.3% 1.2% (1.1%)
18-04-19 1.1% -0.3% 0.6% (0.4%)
21-03-19 0.4% -0.4% 0.9% (1%)
15-02-19 1% 0.2% -0.7% (-0.9%)
18-01-19 -0.9% -0.8% 1.3% (1.4%)
20-12-18 1.4% 0.3% -0.4% (-0.5%)
15-11-18 -0.5% 0.2% -0.4% (-0.8%)
18-10-18 -0.8% -0.4% 0.4% (0.3%)
20-09-18 0.3% -0.2% 0.9% (0.7%)
16-08-18 0.7% 0.2% -0.5%
19-07-18 -0.5% 0.2% 1.4% (1.3%)
14-06-18 1.3% 0.5% 1.8% (1.6%)
24-05-18 1.6% 0.7% -1.1% (-1.2%)
19-04-18 -1.2% -0.5% 0.8%
22-03-18 0.8% 0.4% -0.2% (0.1%)
16-02-18 0.1% 0.5% -1.4% (-1.5%)
19-01-18 -1.5% -0.6% 1% (1.1%)
14-12-17 1.1% 0.4% 0.5% (0.3%)
16-11-17 0.3% 0.1% -0.7% (-0.8%)
19-10-17 -0.8% -0.1% 0.9% (1%)
20-09-17 1% 0.2% 0.6% (0.3%)
17-08-17 0.3% 0.2% 0.3% (0.6%)
20-07-17 0.6% 0.4% -1.1% (-1.2%)
15-06-17 -1.2% -0.8% 2.5% (2.3%)
18-05-17 2.3% 1% -1.4% (-1.8%)
21-04-17 -1.8% -0.2% 1.7% (1.4%)
23-03-17 1.4% 0.4% -0.5% (-0.3%)
17-02-17 -0.3% 0.9% -2.1% (-1.9%)
20-01-17 -1.9% -0.1% -0.1% (0.2%)
15-12-16 0.2% 0.2% 1.8% (1.9%)
17-11-16 1.9% 0.4% 0.1% (0%)
20-10-16 0% 0.4% 0% (-0.2%)
15-09-16 -0.2% -0.4% 1.9% (1.4%)
18-08-16 1.4% 0.2% -0.9%
21-07-16 -0.9% -0.6% 0.9%
16-06-16 0.9% 0.2% 1.9% (1.3%)
19-05-16 1.3% 0.5% -0.5% (-1.3%)
21-04-16 -1.3% -0.1% -0.5% (-0.4%)
24-03-16 -0.4% -0.7% 2.3%
19-02-16 2.3% 0.8% -1.4% (-1%)
22-01-16 -1% -0.3% 1.3% (1.7%)
17-12-15 1.7% 0.5% -0.5% (-0.6%)
19-11-15 -0.6% -0.5% 1.7% (1.9%)
22-10-15 1.9% 0.3% -0.4% (0.2%)
17-09-15 0.2% 0.2% 0.0% (0.1%)
20-08-15 0.1% 0.4% -0.1% (-0.2%)
23-07-15 -0.2% 0.3% 0.3% (0.2%)
18-06-15 0.2% 0.0% 0.9% (1.2%)
21-05-15 1.2% 0.4% -0.7% (-0.5%)
23-04-15 -0.5% 0.4% 0.6% (0.7%)
26-03-15 0.7% +0.4% +0.1% (-0.3%)
20-02-15 -0.3% -0.1% +0.2% (+0.4%)
23-01-15 +0.4% -0.6% +1.6%
18-12-14 +1.6% +0.3% +1.0% (+0.8%)
20-11-14 +0.8% +0.3% -0.4% (-0.3%)
23-10-14 -0.3% -0.1% +0.4%
18-09-14 +0.4% +0.4% +0.0% (+0.1%)
21-08-14 +0.1% +0.4% +0.1%
24-07-14 +0.1% +0.2% -0.5%
19-06-14 -0.5% -0.5% +1.3%
21-05-14 +1.3% +0.4% +0.1%
25-04-14 +0.1% -0.4% +1.3% (+1.7%)
27-03-14 +1.7% +0.5% -2.0% (-1.5%)
21-02-14 -1.5% -0.9% +2.6%
17-01-14 +2.6% +0.5% +0.3%
19-12-13 +0.3% +0.3% -0.9% (-0.7%)
14-11-13 -0.7% +0.2% +0.6%
17-10-13 +0.6% +0.5% -0.9%
19-09-13 -0.9% +0.5% +1.1%
15-08-13 +1.1% +0.7% +0.2%
18-07-13 +0.2% +0.4% +2.1%
20-06-13 +2.1% +0.8% -1.1% (-1.3%)
22-05-13 -1.3% 0.0% -0.6% (-0.7%)
18-04-13 -0.7% -0.3% +2.1%
21-03-13 +2.1% +0.5% -0.6%
15-02-13 -0.6% +0.5% -0.3% (-0.1%)
18-01-13 -0.1% +0.2% 0.0%
20-12-12 0.0% +0.3% -0.7% (-0.8%)
15-11-12 -0.8% -0.1% +0.5% (+0.6%)
18-10-12 +0.6% +0.5% -0.1%
18-10-12 +2.5% +2.2% +2.7%
20-09-12 -0.2% -0.4% +0.3%
16-08-12 +0.3% +0.1% +0.1%
19-07-12 +0.1% +0.6% +1.4%
21-06-12 +1.4% +1.1% -2.3%
23-05-12 -2.3% -0.7% +1.8%
20-04-12 +1.8% +0.4% -0.8%
22-03-12 -0.8% -0.5% +0.9%
17-02-12 +0.9% -0.3% +0.6%
20-01-12 +0.6% +0.6% -0.4%
15-12-11 -0.4% -0.2% 0.6%
17-11-11 +0.6% +0.6% -0.2%
20-10-11 +0.6% -0.1% -0.2%
15-09-11 -0.2% +0.2%
18-08-11 +0.2% +0,3% +0,8%
21-07-11 +0.7% +0.5% -1.4%
16-06-11 -1.4% -0.5% +1.1%
19-05-11 +1.1% +0.6% +0.2%
21-04-11 +0,2% -0.5% -0.9%
24-03-11 -0,8% -0.5% +1.9%
18-02-11 +1.9% +0.5% -0.8%
21-01-11 -0.8% 0,0% +0.3%
16-12-10 +0.3% +0.5% +0.5%
18-11-10 0.5% 0.2% -0.2%
21-10-10 -0.2% 0.3% -0.5%
16-09-10 -0.50% 0.30% 0.80%
19-08-10 1.10% 0.40% 0.70%
22-07-10 0.70% 0.50% 0.80%
17-06-10 0.60% 0.10% 0.00%
20-05-10 0.30% 0.30% 0.50%
22-04-10 0.40% 0.70% 2.50%
25-03-10 2.10% 0.80% -3.00%
19-02-10 -1.80% -0.50% 0.30%
22-01-10 0.30% 1.30% -0.30%
17-12-09 -0.30% 0.50% 0.60%
19-11-09 0.40% 0.60% 0.40%
22-10-09 0.00% 0.60% 0.00%
17-09-09 0.00% 0.20% 0.20%
20-08-09 0.40% 0.30% 1.30%
23-07-09 1.20% 0.40% -0.90%
18-06-09 -0.60% 0.40% 0.90%
21-05-09 0.90% 0.50% 1.10%
24-04-09 0.30% -0.30% -2.00%
26-03-09 -1.90% -0.30% 0.80%
20-02-09 0.70% 0.00% 1.70%
23-01-09 1.60% -0.70% 0.30%
18-12-08 0.30% -0.60% -0.30%
20-11-08 -0.10% -0.90% -0.50%
23-10-08 -0.40% -0.80% 1.10%
18-09-08 1.20% -0.40% 0.90%
21-08-08 0.80% -0.30% -4.30%
24-07-08 -3.90% -2.50% 3.60%
19-06-08 3.50% -0.10% -0.30%
22-05-08 -0.20% -0.50% -0.20%
24-04-08 -0.40% -0.30% 1.10%
20-03-08 1.00% -0.10% 1.10%
21-02-08 0.80% 0.30% -0.20%
18-01-08 -0.40% 0.20% 0.40%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Chỉ số này cho thấy sự biến động doanh số bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Vì doanh số bán lẻ là một trong những chỉ số về chi phí tiêu dùng, nên chỉ số này cũng là chỉ số nhu cầu tiêu dùng và niềm tin tiêu dùng. Chỉ số này giúp xác định những chỗ ngoặt của chu trình kinh tế.

Tác động đến thị trường

Chỉ số này tăng hay vượt qua giá trị dự báo thực tế phản ánh sự gia tăng trong hoạt động tiêu dùng, và dự báo chính sách thắt chặt tiền tệ trong tương lai. Nó giúp củng cố tỷ giá đồng bảng Anh.