Chỉ số giá sản xuất (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
21-11-22 34.5% 41.5% 45.8%
20-10-22 45.8% 44.7% 45.8%
20-09-22 45.8% 37.1% 37.2%
19-08-22 37.2% 32% 32.7%
20-07-22 32.7% 33.9% 33.6%
20-06-22 33.6% 33.5% 33.5%
20-05-22 33.5% 31.5% 30.9%
20-04-22 30.9% 28.2% 25.9%
21-03-22 25.9% 26.2% 25%
21-02-22 25% 24.2% 24.2%
20-01-22 24.2% 19.4% 19.2%
17-12-21 19.2% 19.9% 18.4%
19-11-21 18.4% 16.2% 14.2%
20-10-21 14.2% 12.7% 12%
20-09-21 12% 11.4% 10.4%
20-08-21 10.4% 9.2% 8.5%
20-07-21 8.5% 8.4% 7.2%
18-06-21 7.2% 6.4% 5.2%
20-05-21 5.2% 5.1% 3.7%
20-04-21 3.7% 3.3% 1.9%
19-03-21 1.9% 2% 0.9%
19-02-21 0.9% 0.3% 0.2%
20-01-21 0.2% -0.3% -0.5%
18-12-20 -0.5% -0.6% -0.7%
20-11-20 -0.7% -0.7% -1%
20-10-20 -1% -1.4% -1.2%
18-09-20 -1.2% -1.4% -1.7%
20-08-20 -1.7% -1.8% -1.8%
20-07-20 -1.8% -1.5% -2.2%
19-06-20 -2.2% -2.1% -1.9%
15-05-20 -1.9% -1.8% -0.8%
20-04-20 -0.8% -0.8% -0.1%
20-03-20 -0.1% 0.2% 0.2%
20-02-20 0.2% -0.4% -0.2%
20-01-20 -0.2% -0.2% -0.7%
18-12-19 -0.7% -0.6% -0.6%
20-11-19 -0.6% -0.4% -0.1%
21-10-19 -0.1% -0.3% 0.3%
20-09-19 0.3% 0.6% 1.1%
20-08-19 1.1% 1% 1.2%
19-07-19 1.2% 1.4% 1.9%
19-06-19 1.9% 2.1% 2.5%
20-05-19 2.5% 2.4% 2.4%
18-04-19 2.4% 2.7% 2.6%
20-03-19 2.6% 2.9% 2.6%
20-02-19 2.6% 2.2% 2.7%
21-01-19 2.7% 2.9% 3.3%
19-12-18 3.3% 3.2% 3.3%
20-11-18 3.3% 3.3% 3.2%
23-10-18 3.2% 2.9% 3.1%
05-10-18 3.1% 2.9% 2.9% (3%)
20-08-18 3% 3% 3%
20-07-18 3% 2.9% 2.7%
20-06-18 2.7% 2.5% 2%
18-05-18 2% 1.8% 1.9%
20-04-18 1.9% 2% 1.8%
20-03-18 1.8% 2% 2.1%
20-02-18 2.1% 1.9% 2.3%
19-01-18 2.3% 2.3% 2.5%
20-12-17 2.5% 2.6% 2.7%
20-11-17 2.7% 2.7% 3.1%
20-10-17 3.1% 2.9% 2.6%
20-09-17 2.6% 2.5% 2.3% (2.4%)
18-08-17 2.3% 2.2% 2.4%
20-07-17 2.4% 2.3% 2.8%
20-06-17 2.8% 2.9% 3.4%
19-05-17 3.4% 3.2% 3.1%
20-04-17 3.1% 3.2% 3.1%
20-03-17 3.1% 3.2% 2.4%
20-02-17 2.4% 2% 1.0%
20-01-17 1.0% 1% 0.1%
20-12-16 0.1% -0.2% -0.4%
18-11-16 -0.4% -0.9% -1.4%
20-10-16 -1.4% -1.2% -1.6%
19-08-16 -2.0% -2.1% -2.2%
20-07-16 -2.2% -2.4% -2.7%
20-06-16 -2.7% -2.8% -3.1%
20-05-16 -3.1% -3% -3.1%
20-04-16 -3.1% -2.9% -3.0%
18-03-16 -3.0% -2.6% -2.4%
19-02-16 -2.4% -2% -2.3%
20-01-16 -2.3% -2.2% -2.5%
21-12-15 -2.5% -2.5% -2.3%
20-11-15 -2.3% -2% -2.1%
20-10-15 -2.1% -1.8% -1.7%
21-09-15 -1.7% -1.5% -1.3%
20-07-15 -1.4% -1.3% -1.3%
19-06-15 -1.3% -1.1% -1.5%
20-04-15 -1.7% -2.6% -2.1%
20-03-15 -2.1% -2.2%
20-02-15 -2.2% -1.7%
20-01-15 -1.7% -1.4% -0.9%
19-12-14 -0.9% -1.1% -1.0%
20-11-14 -1.0% -0.9% -1.0%
20-10-14 -1.0% -1.0% -0.8%
19-09-14 -0.8% -0.8%
20-08-14 -0.8% -0.7%
21-07-14 -0.7% -0.8%
20-06-14 -0.8% -0.7% -0.9%
20-05-14 -0.9% -0.7% -0.9%
17-04-14 -0.9% -0.7% -0.9%
20-03-14 -0.9% -0.9% -1.1%
20-02-14 -1.1% -0.8% -0.5%
20-01-14 -0.5% -0.6% -0.8%
20-12-13 -0.8% -0.8% -0.7%
20-11-13 -0.7% -0.6% -0.5%
21-10-13 -0.5% -0.7% -0.5%
04-10-13 -0.5% 0.0% +0.5%
20-08-13 +0.5% +0.7% +0.6%
19-07-13 +0.6% +0.6% +0.2%
20-06-13 +0.2% +0.3% +0.1%
21-05-13 +0.1% +0.1% +0.4%
19-04-13 +0.4% +0.7% +1.2%
20-03-13 +1.2% +1.5% +1.7%
20-02-13 +1.7% +1.2% +1.5%
21-01-13 +1.5% +1.7% +1.4%
20-12-12 +1.4% +1.4% +1.5%
20-11-12 +1.5% +1.6% +1.7%
20-09-12 +1.6% +1.5% +0.9%
17-08-12 +0.9% +1.6%
20-07-12 +1.6% +1.8% +2.1%
20-06-12 +2.1% +2.2% +2.4%
18-05-12 +2.4% +2.5% +3.3%
20-04-12 +3.3% +3.1% +3.2%
20-03-12 +3.2% +3.2% +3.4%
17-02-12 +3.4% +3.1% +4.0%
20-01-12 +4.4% +4.6% +5.2%
20-12-11 +5.2% +5.2% +5.3%
18-11-11 +5.3% +5.3% +5.5%
20-10-11 +5.5% +5.5% +5.5%
20-09-11 +5.5% +5.8% +5.8%
19-08-11 +5.8% +5.3% +5.6%
20-07-11 +5.6% +5.5% +6.1%
20-06-11 +6.1% +6.4%
20-05-11 +6.4% +6.2%
20-04-11 +6.2% +6.5% +6.4%
18-03-11 +6.4% +6,3% +5.7%
18-02-11 +5.3% +5.1% +5.3%
20-01-11 5.30% 4.90% 4.40%
20-12-10 +4.4% +4.5% +4.3%
19-11-10 4.3% 4.1% 3.9%
20-10-10 3.9% 3.8% 3.2%
17-09-10 3.20% 3.50% 3.70%
19-08-10 3.70% 3.30% 1.70%
20-07-10 1.70% 1.10% 0.90%
18-06-10 0.90% 0.60%
20-05-10 0.60% 0.40% -1.50%
20-04-10 -1.50% -1.80% -2.90%
19-03-10 -2.90% -2.80% -3.40%
19-02-10 -3.40% -4.00% -5.20%
20-01-10 -5.20% -5.10% -5.90%
18-12-09 -5.90% -6.00% -7.60%
20-11-09 -7.60% -7.40% -7.60%
20-10-09 -7.60% -7.10% -6.90%
18-09-09 -6.90% -7.20% -7.80%
19-08-09 -7.80% -6.50% -4.60%
20-07-09 -4.60% -3.60%
19-06-09 -3.60% -3.60% -2.70%
20-05-09 -2.70% -1.30% -0.50%
21-04-09 -0.50% 0.00% 1.50%
20-03-09 1.50% 1.30% 2.00%
11-03-09 2.00% 3.40% 4.00%
21-01-09 4.00% 4.20% 5.30%
19-12-08 5.30% 5.80% 7.80%
20-11-08 7.80% 7.20% 8.30%
20-10-08 8.30% 8.10%
19-09-08 8.10% 8.30% 8.90%
19-08-08 8.90% 7.50% 6.70%
18-07-08 6.70% 6.50% 6.00%
20-06-08 6.00% 5.80% 5.20%
20-05-08 5.20% 4.70% 4.20%
18-04-08 4.20% 4.00% 3.80%
20-03-08 3.80% 3.40% 3.30%
20-02-08 3.30% 2.80% 2.50%
21-01-08 2.50% 2.70% 2.50%
Mức quan trọng
Quốc gia Đức
Nguồn Cục thống kê Liên bang Đức (Federal Statistical Office of Germany).

Miêu tả

Là chỉ số phản ánh mức độ biến động giá bán nguyên liệu và hàng hóa trong 1 thời kỳ so với thời kỳ khác (thời kỳ cơ sở). Nó được sử dụng để tính toán lại trong việc so sánh giá các thành phần chi tiết của tổng sản phẩm quốc nội một cách tối đa nhất. Thực tế thì chỉ số này phản ánh sự thay đổi giá cả diễn ra trước khi hàng hóa đạt mức bán lẻ, nó cung cấp một đánh giá sơ bộ về áp lực lạm phát mà người tiêu dùng phải đối mặt khi mua sản phẩm hoàn thiện.

Tác động đến thị trường

Việc tăng chỉ số là có lợi cho đồng euro. Chỉ số có ảnh hưởng tới thị trường.