Chỉ số sản xuất công nghiệp, năm/năm
Ngày Thực tế Dự báo Trước
11-11-22 -3.1% -4.3% -4.3% (-5.2%)
12-10-22 -5.2% 0.6% -3.2% (1.1%)
12-09-22 1.1% 1.9% 2.4%
12-08-22 2.4% 1.6% 1.4%
13-07-22 1.4% -0.3% 1.6% (0.7%)
13-06-22 0.7% 1.7% 0.7%
12-05-22 0.7% 0.5% 2.1% (1.6%)
11-04-22 1.6% 2.1% 3% (2.3%)
11-03-22 2.3% 1.9% 0.4%
11-02-22 0.4% 0.6% -0.2% (0.1%)
14-01-22 0.1% 0.5% 0.2% (1.4%)
10-12-21 1.4% 2.2% 2.9%
11-11-21 2.9% 3.1% 4.0% (3.7%)
13-10-21 3.7% 3.1% 4.4% (3.8%)
10-09-21 3.8% 3% 8.3%
12-08-21 8.3% 9.4% 20.7% (20.6%)
09-07-21 20.6% 21.6% 27.2% (27.5%)
11-06-21 27.5% 30.5% 3.6%
12-05-21 3.6% 2.8% -3.5%
13-04-21 -3.5% -4.5% -4.3% (-4.9%)
12-03-21 -4.9% -4% -3.3%
12-02-21 -3.3% -3.8% -3.9% (-4.7%)
15-01-21 -4.7% -4.2% -5.8% (-5.5%)
10-12-20 -5.5% -6.5% -6.3%
12-11-20 -6.3% -6.1% -6.4%
09-10-20 -6.4% -4.6% -7.4% (-7.8%)
11-09-20 -7.8% -8.9% -12.5%
12-08-20 -12.5% -12.8% -20%
14-07-20 -20% -20.8% -23.8% (-24.4%)
12-06-20 -24.4% -19.3% -8.2%
13-05-20 -8.2% -9.3% -3.4% (-2.8%)
09-04-20 -2.8% -2.9% -2.8% (-2.9%)
11-03-20 -2.9% -2.6% -1.8%
11-02-20 -1.8% -0.8% -2.5% (-1.6%)
13-01-20 -1.6% -1.4% -0.6% (-1.3%)
10-12-19 -1.3% -1.2% -1.4%
11-11-19 -1.4% -1.3% -1.8%
10-10-19 -1.8% -0.9% -1.1% (-0.9%)
09-09-19 -0.9% -1.1% -0.6%
09-08-19 -0.6% -0.2% 0.5% (0.9%)
10-07-19 0.9% 1.1% -1.1% (-1%)
10-06-19 -1% 0.5% 1.3%
10-05-19 1.3% 0.5% 0.4% (0.1%)
10-04-19 0.1% -0.9% -0.3% (-0.9%)
12-03-19 -0.9% -1.3% -0.9%
11-02-19 -0.9% -0.4% -1.3% (-1.5%)
11-01-19 -1.5% -0.7% -0.9% (-0.8%)
10-12-18 -0.8% -0.2% 0%
09-11-18 0% 0.4% 1% (1.3%)
10-10-18 1.3% 1% 1% (0.9%)
10-09-18 0.9% 1.1% 1.1%
10-08-18 1.1% 0.7% 1.2% (0.8%)
10-07-18 0.8% 1.9% 1.6% (1.8%)
11-06-18 1.8% 2.7% 2.9%
10-05-18 2.9% 3.1% 2.1% (2.2%)
11-04-18 2.2% 2.9% 1.2% (1.6%)
09-03-18 1.6% 1.8% 0% (2.6%)
09-02-18 0% 0.3% 2.6% (2.5%)
10-01-18 2.5% 1.8% 4.3% (3.6%)
08-12-17 3.6% 3.5% 2.5%
10-11-17 2.5% 1.9% 1.8% (1.6%)
10-10-17 1.6% 0.8% 1.1% (0.4%)
08-09-17 0.4% 0.4% 0.3%
10-08-17 0.3% -0.2% -0.2%
07-07-17 -0.2% 0.2% -0.8%
09-06-17 -0.8% -0.2% 1.4%
11-05-17 1.4% 2.1% 2.5% (2.8%)
07-04-17 2.8% 3.7% 3.3% (3.2%)
10-03-17 3.2% 3.3% 4.3%
10-02-17 4.3% 3.2% 2.2% (2%)
11-01-17 2% 0.6% -0.9% (-1.1%)
07-12-16 -1.1% 0.5% 0.4% (0.3%)
08-11-16 0.3% 0.8% 0.7%
07-10-16 0.7% 1.3% 2.1%
07-09-16 2.1% 1.9% 1.4% (1.6%)
09-08-16 1.6% 1.6% 1.4%
07-07-16 1.4% 0.5% 2.2% (1.6%)
08-06-16 1.6% -0.4% -0.2%
11-05-16 -0.2% -0.4% 0.1% (-0.5%)
08-04-16 -0.5% 0% 0.1% (0.2%)
09-03-16 0.2% 0.2% -0.2% (-0.4%)
10-02-16 -0.4% 1% 0.7% (0.9%)
12-01-16 0.9% 1.7% 1.7%
08-12-15 1.7% 1.2% 1.5% (1.1%)
06-11-15 1.1% 1.3% 1.8% (1.9%)
07-10-15 1.9% 1.2% 0.7% (0.8%)
09-09-15 0.8% 1.4% 1.5%
06-08-15 1.5% 2.2% 1.9% (2.1%)
07-07-15 2.1% 1.6% 1.2%
10-06-15 1.2% 0.6% 1.1% (0.7%)
12-05-15 0.7% 0.2% 0.1%
10-04-15 0.1% 0.3% 1.2% (1.3%)
11-03-15 +1.3% +0.8% (+0.5%)
10-02-15 +0.5% +0.8% +1.1%
09-01-15 +1.1% +1.6% +1.0% (+1.1%)
09-12-14 +1.1% +1.8% +0.8% (+1.5%)
06-11-14 +1.5% +1.5% +2.5%
07-10-14 +2.5% +2.6% +1.7%
09-09-14 +1.7% +1.3% +1.2%
06-08-14 +1.2% +1.5% +2.3%
08-07-14 +2.3% +3.1% +2.9% (+3.0%)
10-06-14 +3.0% +2.7% +2.5% (+2.3%)
09-05-14 +2.3% +2.7%
08-04-14 +2.7% +2.9%
11-03-14 +2.9% +3.0% +1.9% (+1.8%)
07-02-14 +1.8% +2.5%
10-01-14 +2.5% +2.8% +3.2%
10-12-13 +3.2% +3.2% +2.2%
06-11-13 +2.2% +1.8% -1.5%
09-10-13 -1.5% -0.7% -1.6%
06-09-13 -1.6% -1.7% +1.2%
06-08-13 +1.2% +0.8% -2.3%
09-07-13 -2.3% -1.5% -0.6%
11-06-13 -0.6% -0.6% -1.4%
09-05-13 -1.4% -1.6% -2.5% (-2.2%)
09-04-13 -2.2% -2.8% -3.1% (-2.9%)
12-03-13 -2.9% -1.1% -1.7%
07-02-13 -1.7% -2.2% -2.4%
11-01-13 -2.4% -2.0% -3.0%
07-12-12 -3.0% -0.5% -3.2% (-2.6%)
06-11-12 -1.0% -1.6% -1.2%
09-10-12 -1.2% -1.1% -0.8%
07-09-12 -0.8% -2.8% -4.3%
07-08-12 -4.3% -5.3% -1.6%
10-07-12 -1.6% -2.1% -1.0%
12-06-12 -1.0% -0.9% -2.6%
10-05-12 -2.6% -2.6% -2.3%
05-04-12 -2.3% -2.1% -3.8%
09-03-12 -3.8% -3.1% -3.3%
09-02-12 -3.3% -3.1% -3.1%
12-01-12 -3.1% -2.2% -1.7%
07-12-11 -1.7% -0.7% -0.7%
08-11-11 -0.7% -0.8% -1.0%
11-10-11 -1.0% -1.2% -0.7%
07-09-11 -0.7% -0.6% -0.3%
09-08-11 -0.3% +0.2% -0.8%
07-07-11 -0.8% -0.5% -1.2%
10-06-11 -1.2% +1.3% +0.7%
12-05-11 +0.7% +1.2% +2.4%
06-04-11 +2.4% +4.2%
10-03-11 +4.4% +4.2% +3.6%
10-02-11 +3.6% +4.1% +3.3%
13-01-11 +3.3% 5.3% +3.3%
07-12-10 +3.3% +3.9% +3.8%
09-11-10 +3.8% 3.5% 4.2%
07-10-10 4.2% 4.2% 1.9%
08-09-10 2.0% 2.0% 1.3%
06-08-10 1.30% 1.90% 2.50%
08-07-10 2.50% 1.00%
11-06-10 1.00% 2.20% 2.60%
11-05-10 2.60% 0.60% -0.30%
08-04-10 -0.30% -0.50% -1.60%
10-03-10 -1.60% -0.80% -3.70%
10-02-10 -3.70% -4.10% -5.70%
13-01-10 -5.70% -6.10% -8.40%
08-12-09 -8.40% -7.60% -10.80%
05-11-09 -10.80% -11.20% -11.50%
06-10-09 -11.50% -8.80% -9.90%
08-09-09 -9.90% -10.10% -10.70%
05-08-09 -10.70% -12.00%
07-07-09 -12.00% -11.30% -12.40%
10-06-09 -12.40% -12.40% -12.70%
12-05-09 -12.70% -12.80% -12.30%
07-04-09 -12.30% -12.50% -11.60%
10-03-09 -11.60% -9.40%
06-02-09 -9.40% -7.80% -6.90%
09-01-09 -6.90% -5.20% -5.20%
09-12-08 -5.20% -3.00% -2.90%
05-11-08 -2.90% -2.30% -2.30%
07-10-08 -2.30% -2.00% -1.50%
09-09-08 -1.50% -1.40% -1.70%
05-08-08 -1.70% -1.20% -1.60%
07-07-08 -1.60% -0.70% 0.10%
10-06-08 0.10% 0.10% 0.20%
07-05-08 0.20% 0.80% 1.20%
09-04-08 1.20% 1.20% 0.40%
10-03-08 0.40% 0.50% 0.90%
07-02-08 0.90% 1.00% 0.30%
11-01-08 0.30% 0.50% 1.00%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Là chỉ số phản ánh sự thay đổi sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, các dịch vụ công cộng. Giá trị của chỉ số này cao hoặc gia tăng cho thấy sự phát triển của nền kinh tế. Khi xuất hiện sự gia tăng quá mức của ngành công nghiệp sản xuất có thể dẫn đến lạm phát, ngân hàng trung ương Anh sẽ tăng mức lãi suất để kiểm soát sự tăng trưởng và ổn định giá cả.

Tác động đến thị trường

Vì ngành dịch vụ chiếm phần lớn trong tỷ lệ GDP, nên ảnh hưởng của chỉ số này đến biến động tỷ giá đồng bảng Anh thường bị giới hạn. Nhìn chung, chỉ số này tăng có ảnh hưởng tích cực cho đến tỷ giá đồng bảng Anh