Doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
01-12-22 -2.8% -0.6% 1.2% (0.9%)
31-10-22 0.9% -0.3% -1.4% (-1.3%)
07-10-22 -1.3% -1.1% 0.7% (1.9%)
01-09-22 1.9% 0% -1.5% (-1.6%)
01-08-22 -1.6% 0.2% 1.2% (0.6%)
30-06-22 0.6% 0.5% -5.4%
01-06-22 -5.4% -0.2% 0.9% (-0.1%)
02-05-22 -0.1% 0.3% 0.2% (0.3%)
31-03-22 0.3% 0.5% 0% (2%)
07-03-22 2% 1.8% -4.6% (-5.5%)
01-02-22 -5.5% -1.4% 0.8% (0.6%)
04-01-22 0.6% -0.5% 0.5% (-0.3%)
01-12-21 -0.3% 1% -1.9% (-2.5%)
01-11-21 -2.5% 0.6% 1.2% (1.1%)
01-10-21 1.1% 1.5% -4.5% (-5.1%)
01-09-21 -5.1% -0.9% 4.5% (4.2%)
02-08-21 4.2% 2% 4.6% (4.2%)
01-07-21 4.2% 5% -6.8% (-5.5%)
02-06-21 -5.5% -2% 7.7%
03-05-21 7.7% 3% 2.7% (1.2%)
01-04-21 1.2% 2% -6.5% (-4.5%)
02-03-21 -4.5% -0.3% -9.1% (-9.6%)
01-02-21 -9.6% -2.6% 1.1% (1.9%)
05-01-21 1.9% -2% 2.6%
02-12-20 2.6% 1.2% -2.2%
30-10-20 -2.2% -0.8% 1.8% (3.1%)
30-09-20 3.1% 0.5% -0.2% (-0.9%)
02-09-20 -0.9% 0.5% -1.9% (-1.6%)
31-07-20 -1.6% -3.3% 12.7% (13.9%)
01-07-20 13.9% 3.9% -6.5% (-5.3%)
29-05-20 -5.3% -12% -4.0% (-5.6%)
30-04-20 -5.6% -7.3% 0.8% (1.2%)
01-04-20 1.2% 0.1% 1% (0.9%)
04-03-20 0.9% 1% -2.0% (-3.3%)
31-01-20 -3.3% -0.5% 1.6% (2.1%)
06-01-20 2.1% 1.1% -1.3% (-1.9%)
29-11-19 -1.9% 0.1%
31-10-19 0.1% 0.2% -0.1% (0.5%)
30-09-19 0.5% 0.6% -0.8% (-2.2%)
30-08-19 -2.2% -1% 3.0% (3.5%)
31-07-19 3.5% 0.5% -1.7% (-0.6%)
02-07-19 -0.6% 0.5% -1% (-2%)
31-05-19 -2.0% 0.1% 0% (-0.2%)
02-05-19 -0.2% -0.4% 0.5% (0.9%)
29-03-19 0.9% -0.9% 2.8% (3.3%)
01-03-19 3.3% 1.9% -3.1% (-1.6%)
31-01-19 -4.3% -0.6% 1.6% (1.4%)
07-01-19 1.4% 0.3% 0.1% (-0.3%)
30-11-18 -0.3% 0.3% -0.3% (0.1%)
31-10-18 0.1% 0.5% -0.3% (-0.1%)
01-10-18 -0.1% 0.4% -1.1% (-0.4%)
31-08-18 -0.4% -0.2% 0.9% (1.2%)
31-07-18 1.2% 1% -1.5% (-2.1%)
29-06-18 -2.1% -0.5% 1.6% (2.3%)
30-05-18 2.3% 0.7% -0.4% (-0.6%)
30-04-18 -0.6% 0.8% -0.2% (-0.7%)
03-04-18 -0.7% 0.6% -0.3% (-0.7%)
02-03-18 -0.7% 0.9% -1.1% (-1.9%)
31-01-18 -1.9% -0.3% 1.9% (2.3%)
05-01-18 2.3% 1.1% -1.0% (-1.2%)
30-11-17 -1.2% 0.3% 0.5%
30-10-17 0.5% 0.7% -0.2% (-0.4%)
29-09-17 -0.4% 0.5% -0.6% (-1.2%)
31-08-17 -1.2% -0.4% 1.3% (1.1%)
31-07-17 1.1% 0.2% 0.5%
30-06-17 0.5% 0.3% -0.2%
31-05-17 -0.2% 0.2% 0.2% (0.1%)
28-04-17 0.1% -0.3% 1.1% (1.8%)
31-03-17 1.8% 0.7% -1.0% (-0.8%)
03-03-17 -0.8% 0.2% 0.0% (-0.9%)
31-01-17 -0.9% 0.6% -1.7% (-1.8%)
06-01-17 -1.8% -0.6% 2.5% (2.4%)
30-11-16 2.4% 1% -1.5% (-1.4%)
31-10-16 -1.4% 0.2% -0.3% (-0.4%)
30-09-16 -0.4% -0.3% 0.5% (1.7%)
31-08-16 1.7% 0.5% -0.6% (-0.1%)
29-07-16 -0.1% -0.1% 0.7% (0.9%)
30-06-16 0.9% 0.7% -0.3% (-0.9%)
31-05-16 -0.9% 0.9% -1.4% (-1.1%)
29-04-16 -1.1% 0.3% -0.4%
31-03-16 -0.4% 0.3% -0.1% (0.7%)
29-02-16 0.7% 0.2% 0.6% (-0.2%)
29-01-16 -0.2% 0.5% 0.4% (0.2%)
07-01-16 0.2% 0.5% -0.1% (-0.4%)
30-11-15 -0.4% 0.4% 0.0%
30-10-15 0.0% 0.4% -0.7% (-0.4%)
30-09-15 -0.4% 0.2% 1.6% (1.4%)
31-08-15 1.4% 1% -1.0% (-2.3%)
31-07-15 -2.3% 0.3% 0.4% (0.5%)
30-06-15 0.5% 0.0% 1.3% (1.7%)
29-05-15 1.7% 0.8% -1.4% (-2.3%)
30-04-15 -2.3% 0.7% -0.1% (-0.5%)
31-03-15 -0.5% -0.9% 2.3% (2.9%)
03-03-15 +2.9% +0.6% +0.6% (+0.2%)
30-01-15 +0.2% +1.0%
07-01-15 +1.0% +0.2% +2.0% (+1.9%)
28-11-14 +1.9% +1.7% -3.2%
31-10-14 -3.2% -1.0% +1.5% (+2.5%)
30-09-14 +2.5% +0.6% -1.4%
29-08-14 -1.4% +0.1% +1.0% (+1.3%)
31-07-14 +1.3% +1.1% -0.2% (-0.6%)
30-06-14 -0.6% +0.8% -0.9%
30-05-14 -0.9% +0.4% -0.7%
30-04-14 -0.7% -0.5% +0.4% (+1.3%)
31-03-14 +1.3% -0.3% +1.7% (+2.5%)
28-02-14 +2.5% +1.2% -2.5%
31-01-14 -2.5% +0.2% +1.5%
07-01-14 +1.5% +0.5% -0.8%
29-11-13 -0.8% +0.5% -0.4%
31-10-13 -0.4% +0.5% +0.5%
30-09-13 +0.5% +0.9% -0.2% (-1.4%)
30-08-13 -1.4% +0.5% -1.5%
31-07-13 -1.5% +0.1% +0.8%
28-06-13 +0.8% +0.4% -0.4%
31-05-13 -0.4% +0.3% -0.1% (-0.3%)
30-04-13 -0.3% -0.2% -0.6% (+0.4%)
28-03-13 +0.4% -0.5% +3.1%
01-03-13 +3.1% +1.1% -2.1% (-1.7%)
31-01-13 -1.7% +0.1% +1.2%
04-01-13 +1.2% +0.9% -1.3% (-2.8%)
30-11-12 -2.8% -0.3% +0.5% (+1.5%)
31-10-12 +1.5% +0.6% +0.1%
28-09-12 +0.3% +0.5% -0.9%
31-08-12 -1.0% +0.1% +2.9%
31-08-12 -0.9% +0.2% -0.1%
31-07-12 -0.1% +0.6% -0.3%
29-06-12 -0.3% +0.1% +0.6%
31-05-12 +0.6% +0.2% +0.8%
30-04-12 +0.8% +0.7% -1.1%
30-03-12 -1.1% +1.3% -1.6%
02-03-12 -1.6% +0.5% -1.4%
31-01-12 -1.4% +0.9% -0.9%
05-01-12 -0.9% +0.1% +0.7%
30-11-11 +0.7% +0.1% +0.4%
31-10-11 +0.4% +1.1% -2.9%
30-09-11 -2.9% -0.4% +0.3%
31-08-11 0.0% -1.5% +6.3%
29-07-11 -1.0% +1.6% -2.5%
30-06-11 -2.8% +0.6%
31-05-11 +0.6% +1.8% -2.1%
29-04-11 -2.1% +0.2% -0.3%
31-03-11 -0.3% +0.4% +0.4%
03-03-11 +1.4% +0.3% +0.3%
31-01-11 -0.3% +1.9% -2.4%
07-01-11 -2.4% +1.0% +0.1%
01-12-10 +2.3% +1.1% -2.3%
29-10-10 -2.3% -0.2%
01-10-10 -0.2% 0.5% -0.3%
01-09-10 -0.30% 0.60% -0.30%
30-07-10 -0.90% 0.00% 3.00%
01-07-10 0.40% 0.50% -0.50%
01-06-10 1.00% 0.80% -1.60%
04-05-10 -2.40% 0.00% 1.10%
01-04-10 -0.40% 0.00% -0.50%
03-03-10 0.00% -0.50% 0.90%
02-02-10 0.80% 0.90% -1.70%
07-01-10 -1.10% 0.40% 0.00%
01-12-09 0.50% 0.60% -0.20%
30-10-09 -0.50% 0.70% -1.80%
01-10-09 -1.50% 0.00% 0.70%
01-09-09 0.70% 0.70% -1.30%
03-08-09 -1.80% 0.40% -1.30%
01-07-09 0.40% 0.00% 0.50%
29-05-09 0.50% 0.30% -0.40%
04-05-09 -1.00% 0.00% 0.00%
01-04-09 -0.20% 0.20% -0.90%
05-03-09 -0.60% 0.30% 0.50%
03-02-09 -0.20% 0.50% -0.10%
09-01-09 0.70% 0.40% -2.20%
01-12-08 -1.60% 0.50% -1.00%
31-10-08 -2.30% -1.00% 1.90%
01-10-08 3.10% 0.50% -1.00%
01-09-08 -1.50% -0.10% -1.40%
01-08-08 -1.40% -0.50% 0.50%
01-07-08 1.30% 0.80% -0.60%
30-05-08 -1.70% 0.60% -2.20%
02-05-08 -0.10% 0.60% -0.70%
01-04-08 -1.60% 0.50% 0.90%
29-02-08 1.60% 1.00% -0.20%
31-01-08 -0.10% 1.60% -1.90%
09-01-08 -1.30% 1.00% -2.30%
Mức quan trọng
Quốc gia Đức
Nguồn Cục Thống kê Liên bang Đức (Federal Statistical Office of Germany).

Miêu tả

Chỉ số thể hiện sự thay đổi doanh số bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Vì nó là 1 trong những chỉ số giá tiêu dùng nên chỉ số này có thể dùng làm chỉ số về nhu cầu người tiêu dùng và niềm tin người tiêu dùng, cho phép xác định chính xác hơn các bước ngoặt của chu kỳ kinh tế .

Tác động đến thị trường

Việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị dự báo là điểm có lợi cho đồng euro. Có một tác động mạnh tới tính chuyển biến của một đơn vị tiền tệ .